Tuesday, June 20, 2017

“ဖက္ဒရယ္တေစၦ – ခြဲမထြက္ရ”နဲ႔ ရဲထြန္း (သီေပါ)၏ နလဗိန္းတံုးဆန္မႈ
“ဖက္ဒရယ္တေစၦ” သည္ “ခြဲမထြက္ရ” ဟူေသာ ဝတ္႐ံုသစ္လဲကာ “၂၁ ရာစုပင္လံု စင္ျမင့္”ေပၚကေန ပြဲထြက္လာခဲ့ၿပီ။ ပုိ၍ လူလည္က်ေသာ အသံုးအႏႈန္းကို တမင္တကာေရြးသံုးပံု ေပၚပါတယ္။ “ခြဲမထြက္ရ” ဆုိတာကို လက္မခံ/ျငင္းပယ္ရင္ “ခြဲထြက္ ေရးသမား/ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” ဆိုတဲ့ ေခ်ာက္ထဲ တမင္တြန္းခ်ဖို႔ အကြက္ခ် ႀကံစည္ထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဤသည္မွာ ဘက္တစ္ဖက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားဘက္တစ္ဖက္မွာ “ျပည္ေထာင္စုက ခြဲမထြက္ဘူး” ဆုိတဲ့ ကတိ၊ အာမခံခ်က္ကို မေပးဘူးဆိုရင္ “ကိုယ္ပုိင္အေျခခံဥပေဒ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင္တုိ႔” မေပးႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အၾကပ္ကုိင္မႈဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စုက ဒီခ်ဳပ္အစုိးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ကို အသံုးခ်၊ ျမွဴဆြယ္၊ ေတာေခ်ာက္ခုိင္းၿပီး NCA ပုိက္ကြန္ထဲ၊ ထိုမွတဆင့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” က်ံဳးထဲ ေမာင္းသြင္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာ့ကြင္း ဒီအခင္းအက်င္း၊ ဒီအကြက္ကို ျမင္တဲ့ (UWSP/UWSA) ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ အမွဴးျပဳတဲ့ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္မ်ားက NCA မဟုတ္တဲ့ အျခားလမ္းကို စင္ၿပိဳင္ တင္လာျခင္းျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို စဥ္းစားတဲ့အခါ လံုးဝ အေျခမခံသင့္တဲ့ (ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ့္) ရပ္တည္ ခ်က္ ၃ခု ရွိပါတယ္။

၁။ စစ္အုပ္စုအတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆုိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္
၂။ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို တစ္လက္ကုိင္တပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတဲ့ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုကို ထာဝစဥ္ဗိုလ္က် လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္ေရးဆုိတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္
၃။ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးကို ဦးတည္ေဇာင္းေပးတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္

ထာဝစဥ္ မ်က္ႏွာမူၿပီး အစဥ္ရပ္တည္ကုိင္စြဲရမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ (ဝါ) ရပ္တည္ခ်က္ ၃ခုမွာ

၁။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ တန္းတူေရး၊ ညီညြတ္ေသြးစည္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဘက္စံုအက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ မ်က္ႏွာမူေရး။
၂။ လက္ရွိပကတိတည္ရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရးဖြဲ႔တည္မႈ၊ ေနထိုင္မႈမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔မူတည္ၿပီး (သမုိင္းေၾကာင္း၊ ပထဝီ၊ ပကတိ လူမႈဘဝဖြဲ႔တည္မႈ အေနအထား) စဥ္းစားေဖာ္ေဆာင္ေရး။
၃။ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပုံစံနဲ႔အႏွစ္သာရဟာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အဝအာမခံႏုိင္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံု တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဘက္ညီမွ်တေစၿပီး အစဥ္ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ေရး။

အထက္ပါ ဦးတည္ခ်က္(ဝါ) ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကေန အစခ်ီၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ စဥ္းစားႀကံဆရပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔မွသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားဘံုအက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၊ “တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရမူ ၆ ခ်က္ ”၊ “(NCA) စာခ်ဳပ္ ေဘာင္” တို႔ကို အေသရပ္တည္ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အေျခခံအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ထည့္သြင္းရမယ္လို႔ဆို ရင္ ဘယ္ခရီးမွ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္တန္းတူတဲ့၊ ေသြးစည္းညီညြတ္တဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုကို ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ဦးတည္႐ိုး မွန္တယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္ ၃ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား စြန္႔လႊတ္ရဲဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီအေျခခံအခ်က္ ၃ခ်က္ကို အေသကုိင္စြဲထားေနသမွ် အျခားတစ္ဖက္ကေန ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေသြး ႐ိုးသား႐ိုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူေတြကို “ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲသူေတြ၊ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြအျဖစ္” အဆိုးျမင္ၿပီး သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္မွန္စိမ္းနဲ႔တူတဲ့ အဆုိပါ အေျခခံအခ်က္ ၃ခ်က္ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမူ ၆ခ်က္၊ (NCA)စာခ်ဳပ္ေဘာင္)ကို စြန္႔ပယ္ဖုိ႔ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အေရး ဦးတည္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အစည္းအ ေဝးခမ္းမ အျပင္ဘက္မွာ ေခတၱခဏျဖစ္ျဖစ္ ထားပစ္ခဲ့ၾကဖို႔ မုခ် လိုအပ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ တမ်ိဴးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အေရးအရာညီလာခံဆုိတာမွာ အေသးစိတ္ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ မူ သေဘာေဆာင္တဲ့ က်ယ္ျပန္႔လႊမ္းၿခံဳတဲ့အခ်က္ေတြကိုသာ “အားလံုး”အၾကားမွာ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို မူေတြ၊ က်ယ္ျပန္႔လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ၿပီး အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာ လမ္းညြန္ ခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဥပေဒကိစၥအေသးစိတ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက လုိအပ္သလို အေသး စိတ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တမိ်ဳးသားလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီးကေန ဆံုးျဖတ္၊ သတ္မွတ္၊ ခ်မွတ္ေပးလုိက္တဲ့ မူေတြ၊ လမ္းညြန္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ၏၊ မညီ၏ဆုိတာကိုသာ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေသအခ်ာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၾကရ မွာျဖစ္ၿပီး မကိုက္ညီပါက လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္တည့္မတ္ျဖည့္စြက္ ညြန္ျပေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးဖက္တဦး၊ ေဆြးေႏြးဖက္ပါတီ၊ ေဆြးေႏြးဖက္အစုအဖြဲ႔တစ္ခုက တင္ျပေနတာကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေလ့လာနား ေထာင္ ဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳေသးဘဲ “ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရးသမား၊ ခြဲထြက္ေရးသမား” လို႔ အလြယ္တကူ တံဆိပ္မကပ္သင့္ပါဘူး။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္သံ၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ိဳးစံုကေနၿပီးေတာ့ “ခြဲထြက္ေရးအႏၱရာယ္” ဆုိၿပီး ေဆးလိပ္မီးပြားေလး က် တာေလာက္ကို ဟီ႐ိုးရွီးမားၿမိဳ႕ေပၚ အႏုျမဴဗံုးႀကဲခ်လိုက္သလိုမ်ိဳး ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ိဳး၊ ဒီလိုအာေဘာ္မ်ိဳး “ေၾကးမံုသတင္းစာ” ကေန စျဖန္႔ေနတာ သတိျပဳမိပါတယ္။
ရဲထြန္း(သီေပါ) ရဲ႕ “ဆုိဗီယက္ေခတ္ လူမ်ိဳးအေျချပဳ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ၿပိဳကြဲမႈအႏၱရာယ္” —ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္းပါးေတြ ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ “သက္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕ အာ ေဘာ္ပါလုိ႔ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေနေစကာမူ” အစိုးရပုိင္သတင္းစာက အေရးတယူေဖာ္ျပတယ္ဆုိတာ အစိုးရအာေဘာ္နဲ႔နီးစပ္လို႔၊ အစုိး ရက သေဘာတူ၊ အစုိးရက ႏွစ္ၿခိဳက္လို႔ေဖာ္ျပတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

ရဲထြန္း(သီေပါ)ရဲ႕ေဆာင္းပါးအာေဘာ္က “လူမ်ိဳးအေျချပဳဖက္ဒရယ္”ကို “ၿပိဳကြဲမႈအႏၱရာယ္”နဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ထားတဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲထြန္း(သီေပါ)က ႀကိဳးစားပမ္းစား ဝီကီအားကိုးနဲ႔ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲရတာကို လူမ်ိဳးစုေတြခြဲထြက္ တာေၾကာင့္လုိလုိ အရွက္မဲ့စြာဆုိထားေလရဲ႕။ တန္းရွိတဲ့ေလ့လာသူ၊ ေလ့လာေရးသမားက ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဘာေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲရတယ္ဆုိတာ ခ်က္ခနဲသိေပမယ့္ ရဲထြန္း(သီေပါ)မွာ ဖက္ဒရယ္ၿပိဳကြဲမႈ အစိမ္းသရဲပူးဝင္ေနေလေတာ့ ဒါကို ျမင္ရွာပံု မရ ဘူး။ ျမင္ေသာ္လည္း က်ားက်ား မီးယပ္လုပ္ခ်င္ပံု ေပၚေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ရဲထြန္း(သီေပါ) ႏွပ္ေၾကာင္းေပးထားတဲ့အခ်က္က “ခြဲထြက္ခြင့္”ကို အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တရားဝင္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့လို႔၊ လီနင္ေနာက္ပုိင္းေခတ္လူေတြက “ခြဲထြက္ခြင့္ျပ႒ာန္းခ်က္”ကို ေစာေစာစီးစီး ဘာေၾကာင့္ မျပင္ဆင္ခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။

ဒီအခ်က္က တကယ္ေတာ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၀ (ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရး – Right of Secession) ပုဒ္မ ၂၀၁ နဲ႔ ၂၀၂ ကို ေျပာခ်င္တာျဖစ္တယ္။ ရဲထြန္း (သီေပါ) က ခြဲထြက္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း”ကို အျပစ္ပံုခ်ခ်င္လို႔ “လီနင္” ကေန အစခ်ီေနတာျဖစ္တယ္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ၁၉၂၂ မွာ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိတာကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေရးသားျပ႒ာန္းတဲ့ ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၇၇ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ဆက္လက္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့တာကို ရဲထြန္း(သီေပါ)အေနနဲ႔ မၾကည္မျဖဴ မလိုမုန္းထားျဖစ္ေနတာက မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ေအာင္ ထင္ရွားပါတယ္။

ဒီအခါမွာ ရဲထြန္း(သီေပါ) ဆက္လက္ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သူ႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သူ႔သေဘာထား ပြင့္က်သြားေစတဲ့ ေမးခြန္း ကို မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ထုတ္ေဖာ္ေမးတဲ့ ဘဝကို သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားေတာ့တာပါပဲ။

သူ႔ရဲ႕အလြန္ နလဗိန္းတုန္းဆန္ၿပီး မိုက္မဲလွတဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒပါ ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲအေပၚ မည္သုိ႔မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါသလဲ”တဲ့။
“မိုက္မဲတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ လိမၼာတဲ့အေျဖေပးရန္ မလို” ဆုိတဲ့ ေမာင္ေကာင္းထိုက္(ႏွီးပေဒါ)ရဲ႕ စကားေလးနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေပးလုိက္ပါတယ္။
ရဲထြန္း(သီေပါ)ကား သူ၏ ေမးခြန္းျဖင့္ သူ၏ နဗိန္းတုံးဆန္မႈကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေလၿပီ။
အစိုးရပုိင္ “ေၾကးမံံုသတင္းစာ”သည္လည္း ရဲထြန္း(သီေပါ)၏ နလံုးဗိန္းတုံးအျမင္ကို စက္တင္ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေလၿပီတ ကား။

​ေမာင္​​ေက်ာ္​စြာ
( ​ေကအိုင္​စီ )

0 comments: