Monday, August 1, 2016

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသုိ႕(၁) ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို အတည္ျပဳ

မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ေန႕မွ စၿပီး ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ(၈)မ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ေတာင္ႀကီးမူ(၆)ခ်က္အနက္ ခြဲထြက္ေရးကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး က်န္(၅)ခ်က္ကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုၾကမည္ဟု သိရသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္၊ ပင္လုံကို အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူမ်ဳိးတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႕ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားေသာ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း)” ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ FCDCC ၏ ပထမမူၾကမ္းကို UNFC က အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္ တန္းတူေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည့္ မူ(၅)ခ်က္

ေတာင္ႀကီးမူထဲက အခ်က္(၅)ခ်က္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုသည္။

၁။ ျပည္မကို ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊
၂။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို အာဏာတူေပးေရး၊
၃။ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပည္နယ္တိုင္းမွ တူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ေစလႊတ္ေရး၊
၄။ ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႕ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႕ ကန္႕သတ္၍ က်န္ရွိေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားထံတြင္ ထားရွိေရး၊
၅။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ(၃)ရပ္စလုံး အပ္ႏွင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္္းခြင့္အျပည့္အဝ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံႏွင္႕ ဆန္႕က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ရွိေရး

ဟူေသာ (၅)ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုမထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ(၅)ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

(၃) သုံးပြင့္ဆိုင္ကို စြဲကိုင္ထားဆဲ

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕က သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမူကို ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးက႑နွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း၍ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ထားရွိရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္၌ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤေနရာ၌ သုံးပြင့္ဆိုင္ဟု ဆိုရာမွာ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ (၁) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ (၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားမ်ားအစား (၁) ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္+ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခု (၂) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ (၃) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုတို႕ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္သည္။

(၄) မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွသည္ 

ဤမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လည္း ရွိသည္။ ဝနဲ႕ မိုင္လားအဖြဲ႕၊ ပေလာင္အဖြဲ႕၊ ကိုးကန္႕အဖြဲ႕ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕တို႕သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဤအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အကယ္၍ အဆိုပါမတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့လွ်င္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအစည္းအေဝးတက္ရင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ပီေဂ် နမ္ဘီယားကလည္း ခက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူညွိႏႈိင္းရမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ မစၥတာဇြန္ေဂါင္ဇင္ကလည္း ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုအဖြဲ႕ (၃)ခုအနက္ အစုိးရ၏ NRPC အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ အလားတူစြာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕သည္လည္း ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို အေျချပဳ၍ အပစ္ရပ္မရပ္၊ အစည္းအေဝးတက္မတက္ ပတ္သက္သမွ် တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးမူေဘာင္မ်ားကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ပါၿပီ။

(၅) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႕

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕သေဘာတူညီထားသည့္ FCDCC + UNFC ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္+ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအစုအဖြဲ႕က လက္ခံလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္သင့္သည့္အခ်ိန္မွာ ျပင္မည္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရလွ်င္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပင္မည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳထားသည္ရွိ၍ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သို႕မည္ပုံ အေပးအယူလုပ္ၾကမည္၊ မည္သို႕မည္ပုံ ေဆြးေႏြးၾကမည္ကို ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္း စိတ္ဝင္တစား ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းသာ ထားရွိၾကလွ်င္ ကမၻာ႕အရွည္ၾကာဆုံး သမုိင္းဝင္ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးတစ္ခုကို အဆုံးသတ္ၿပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမရ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးမၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိမရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲ၌သာ ရွိသည္။

I Ravika 

0 comments: