Monday, April 4, 2016

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ


MPC ကို ဦးစီးခဲ့သူ ဝန္ၾကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းအား ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ျငိမ္းျငိမ္း/ဧရာဝတီ)

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ထည့္၀င္ခဲ့ၾကသည္။
စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ အစိုးရေနရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ဦးေဆာင္ သည့္ အစိုးရ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ႏို္င္ငံတကာမွ ရံပံု ေငြမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ အဆိုပါေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀ မရရွိခဲ့ၾကဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း နီးပါး ေထာက္ပံ့ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေထာက္ပံံ့မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ NGO မ်ားကလည္း ေနာက္လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆ သန္း သံုးစြဲသြားမည့္ အစီအစဥ္တခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည့္ Karen Peace Support Network က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည္အထိ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ပမာဏမ်ားကို ေပါင္းလိုက္လွ်င္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သံုးစြဲမႈက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀ နီးပါး ရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရံပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔ သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။
ရံပံုေငြမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အကူအညီ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သည့္ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center – MPC) ျဖစ္သည္။
သူ၏ သမၼတသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီတြင္ ဦးသိန္းစိန္က MPC ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး MPC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂ ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Peace Building Dialogue Center ႏွင့္ Peace and Development Foundation တို႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ၂ ဖြဲ႔လံုးကို MPC ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး Peace and Development Foundation ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမွာ MPC ၏ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဦးေအာင္မင္း ျဖစ္သည္။
MPC ၏ အႀကီးတန္း အႀကံေပးတဦး ျဖစ္ေသာ ဦးလွေမာင္ေရႊက ဦးေအာင္မင္းကဲ့သို႔ေသာ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီ သို႔ေျပာသည္။
“ဦးေအာင္မင္းက တျခားသူေတြလိုပဲ အဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္လို႔ရပါတယ္။ သူက အခု လြတ္လပ္သြားပါၿပီ။ သူက အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုးပါတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခု တည္ေထာင္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို တရားစြဲလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။
အ႐ႈပ္မ်ားကို ခြဲေဝျခင္း
MPC တြင္ ခြဲေ၀ေပးစရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိဟု ဦးလွေမာင္ေရြက ေျပာသည္။ အဖြဲ႔၏ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ ရွိသမွ် မွာလည္း ယခင္အစိုးရေဟာင္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု သိရသည္။
“MPC က ဘာမွ မပိုင္ပါဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။ MPC ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႐ံုးေနရာ၊ အစည္းအေ၀းခန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစရွိသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းေနၾကသည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုလည္း ျငင္းပယ္လိုက္သည္။
ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ MPC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက က်ခံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား MPC တာ၀န္ရွိသူမ်ား တည္ေထာင္သည့္ NGO မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
“တကယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းက MPC ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ဖို႔ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ လံုး၀ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ သူ႔မွာ တာ၀န္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူ႔ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု အဂၤလန္အေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔မွ ဒါ႐ုိက္တာ Mark Farmaner ကေျပာသည္။ “ပိုက္ဆံေတြက အစိုးရေဟာင္းဆီကိုလည္း ေရာက္မသြားသင့္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ဘက္တဘက္သာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အႀကံေပးတဦး ျဖစ္ေသာ Valerie Zirl က MPC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NLD က ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေသာ MPC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ကဲ့သို႔ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး MPC သို႔မဟုတ္ ၎ကို ဆက္ခံမည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မဆို ဥေရာပသမဂၢက အသင့္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Mark Farmaner က MPC အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပထမေနရာမွ မရရွိခဲ့သင့္ဟု ေစာဒက တက္ခဲ့သည္။ MPC သည္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ ၾကားေန အဖြဲ႔အစည္းတခု မျဖစ္ခဲ့ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။ MPC ကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္တရပ္ အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Mark Farmaner က ဆိုသည္။
“EU က MPC ကို ယူ႐ိုေငြ သန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့တာ အစိုးဘက္ကေနဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက ျမင္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၉ ခုေပါင္းစပ္ထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာကလည္း MPC ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို MPC ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက တည္ေထာင္ေသာ NGO မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါက မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“MPC ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အစိုးရသစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ အသံုးျပဳသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္” ဟု သူက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
 ပိုက္ဆံေတြ ေရာက္သြားရာ
ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားက MPC အျပင္ ဘရပ္ဆဲလ္ အေျခစိုက္ Euro-Burma Office၊ ေနာ္ေ၀မွ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI)၊ ၿဗိတိန္မွ Inter-mediate၊ ဂ်ပန္မွ Japan Platform၊ The Nippon Foundation ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား NGO မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း တဒါဇင္ေက်ာ္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပံုေငြမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အစားအစာႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ရံပံုေငြမ်ားထဲမွ အမ်ားစုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ခမ်ား၊ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အတုိင္ပင္ခံမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကသည္။
အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ုား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားက ဥေရာပ သို႔ ခရီးသြားခဲ့ၾကသလို ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ကိုလံဘီယာ ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အစိုးရ စနစ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾက သည္။
MPC တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ သီးသန္႔ ငွားရမ္းထားေသာ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ ပံုမွန္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားအတြက္ ခရီးထြက္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။
ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ၀ါရင့္စာနယ္ဇင္းသမားတေယာက္ျဖစ္ေသာ Bertil Lintner က “ဒီပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္ သြားသလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ က်ေနာ္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းက အက်ိဳး အျမတ္ မ်ားျပားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တခုျဖစ္လာတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စစ္ပြဲေဒသေတြမွာ ထိခိုက္နစ္နာေနတဲ့ သာမန္ ျပည္သူေတြကို လံုး၀ အေလးမထားဘူး။ ဒါမွမဟုတ္လည္း နည္းနည္းပဲ အေလးထားတယ္” ဟုေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ MPC ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ ၁ လ ၀င္ေငြက သာမန္ျပည္သူတဦး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွာေဖြရမည့္ ပမာဏႏွင့္ တူညီေနသည္ဟု Bertil Lintner က ေထာက္ျပသည္။ အေနာက္တိုင္း NGO မ်ားမွ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပား ၏ အဆိုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနေသာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၏ ၀င္ေငြက တလလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ အထိရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးရံပံုေငြရဲ့ အနာဂတ္
Burma Campaign UK မွ Mark Farmaner က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမွ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါေနျခင္းက ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္ဟု ေျပာသည္။
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည့္ Norwegian Burma Committee မွ ဒါ႐ိုက္တာ Audun Aagre ကလည္း ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ခံသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ မညီမွ်ေသာ ေထာက္ပံ့မႈက လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု သူက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံတကာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပံုေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေပၚလစီေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ နားလည္မႈ နည္းပါးျခင္းေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္ အလြန္ အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔ အမ်ားစုက စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ လုပ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ေရာေထြးေနၾကတယ္” ဟုသူက ေျပာသည္။
ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ Valerie Zirl က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဥေရာပမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးစုအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ MPC သို႔ EU ၏ ေထာက္ပံ့မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၂ သန္း တန္သည့္ စီမံကိန္းတခုမွ တဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘတ္ဂ်က္ စုစုေပါင္း၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
“EU က အစိုးရသစ္ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ဦးစားေပးမႈေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါ တယ္” ဟု Valerie Zirl က ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံတကာ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသလို မဟုတ္ဘဲ အစိုးရဆီကိုေရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားထံကိုပါ ေရာက္ရွိသြားသင့္သည္ဟု Audun Aagre ကဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ရွိေနစဥ္က ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မ်ားစြာပို၍ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။ ယင္းကိုပင္ “အသင့္ျပဳလုပ္ၿပီးသား ဖက္ဒရယ္စနစ္တခု” ဟုလည္း သံုးႏံႈးခဲ့သည္။
“ကြဲျပားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တခုအတြင္းမွာ ေပါင္းစည္းေပးဖို႔ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္တခုနဲ႔ ဒီစနစ္ ေတြကို အားေကာင္းလာေအာင္ မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အေထာက္အပံ့ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တယ္။ MPC တံခါးေစာင့္လုပ္ေနတဲ့ အစိုးရက တဆင့္ ဒီရံပံုေငြေတြကို ေပးခဲ့တယ္” ဟု Audun Aagre က ေျပာသည္။
(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Saw Yan Naing ၏ Where Has Burma’s Peace Money Gone? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္ယင္းေဆာင္းပါးကို လ၀ီ၀မ္ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။)


သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: