Friday, March 4, 2016

တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစည္းလုံးတည္ၿငိမ္မႈမရွိခဲ့ပါ။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီက “ႏုနယ္္” အားနည္း အထိအခိုက္္မခံေသးဘဲ “ႏုိင္ငံေရး ၀ရုန္းသုန္း ကား” အေျခအေနထဲကို အလြယ္တကူ က်ေရာက္သြားႏုိင္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ယူထားဖို႔လိုေၾကာင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာေနပါတယ္။

“အတိတ္သမိုင္းအရ မိမိတိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာခံမႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ားတြင္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေၾကာင္း” ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မၾကားေသးခင္က ေျပာဆုိသြားပါ တယ္။ ထိုသို႔ ထပ္မံ မျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

တည္ၿငိမ္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံံ႔ခိုင္ၿမဲမႈနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးတုိို႔အတြက္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုထားသလို ရာထူးကေန စြန္႔ခြာရေတာ့မယ့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႔မႈရွိတာနဲဲ႔ အာရပ္ေႏြဦးတိုင္းျပည္ေတြမွာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိတာေတြ၊ ပရမ္းပတာႏိုင္မႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲဲပ်က္စီးမႈေတြအေၾကာင္းကို ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္တခုမွာ ဘယ္လို စရိုက္လကၡဏာေတြ ရွိၾကသလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ပါမယ္။

“ခုိင္မာအားေကာင္းတဲဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေတြဆိုတာကေတာ့ နယ္ေျမပိုင္နက္အားလံုးနဲ႔ လူဦးေရတခုလံုးအေပၚမွာ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရပါမယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တိုင္းျပည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိန္းထားႏုိင္ရပါမယ္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ခြဲထြက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရၿပီး တရား၀င္မႈရွိ ေနရပါမယ္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီး ျပည္္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြကို တုံ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ရပါမယ္” လို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္မွာ J-P. Faguet န႔ဲ A. Fox, C. Pöschl တို႔ ေရးသားတဲ့ ေဆာင္းပါး “Decentralizing for a Deeper, More Supple Democracy” ထဲမွာ ေျပာထားပါတယ္။

အဲဒီ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာၿပီး တိုင္းတာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြေျပာခဲ့သလို ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးေနတာကို သြားေတြ႔ ရပါတယ္။

တပ္မေတာ္က တုိင္းျပည္နယ္ေျမပိုင္နက္အားလံုး အေပၚမွာနဲဲ႔ လူဦးေရတခုလံုးအေပၚမွာ အာဏာသက္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ ပဋိပကၡေတြ၊ ဒုကၡခံစားရမႈေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်တာေတြပဲဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတယ္လို႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေၾကြးေၾကာ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အင္အားသံုး ေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တျပည္ေထာင္စနစ္ကို အတင္းအက်ပ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကေတာ့ ဗမာလူမ်ိဳး ႀကီးစိုး လႊမ္းမိုးေရးပါ။ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခဲဲ့တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ပဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကို မေထာက္ခံခ်င္တဲ့ အုပ္စုေတြ အမ်ားအျပားက ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံံသားေတြက သူတို႔ေတြရဲ႕ လိုလားဆႏၵေတြကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရတဲ့ အခါတိုင္း တပ္မေတာ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစြယ္အပြား ပါတီေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား တခဲနက္ ဆန္႔က်င္ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ တရား၀င္မႈ၊ တရားနည္းလမ္းက်မႈက အလြန္တရာ နည္းပါးတာကို သြားေတြ႔ရမွာပါ။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကိုခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးအပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲဲ့ေနရာမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ညံ႔ဖ်င္းပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ သမၼတသက္တမ္းအတြင္းမွာေတာ့့ စစ္တပ္မဟာဗ်ဴဟာသမားေတြက စစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အသံုးခ်ေနသလို ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရအတြက္ တရား၀င္မႈ၊ တရားနည္းလမ္းက်မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ တရား၀င္မႈကို အားနည္းသြားေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈေတြကို အသံုးခ်ေနခဲ့ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ေျမပိုင္နက္ေတြထဲကို တမုိင္ၿပီး တမိုင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲဲ႔ စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူလာႏုိင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြကို ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီးျဖစ္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ တိုက္တြန္းနားခ်တာ ဒါမွမဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူတဲဲ့အခါ တပ္မေတာ္က တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြ ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္သလို ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲဲ႔ ေတြကေန တဆင့္ သြယ္၀ိုက္လုပ္ေဆာင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီလို နယ္ေျမတိုုးခ်ဲ႕တဲ့အခါ ပိုမိုလြယ္လြယ္ကူကူ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ေအာင္ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းတာ၊ လာဘ္ထိုုးတာ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲဲ႔ အစိုးရက သူတို႔႔ရဲ႕ အျမင့္မားဆံုးရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါတယ္။

အျမင့္မားဆံုုးရည္မွန္းခ်က္ ဆိုတာကေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲဲ႔ေတြကို အင္အားကုန္ခန္းသြားေအာင္၊ သူတို႔ နယ္ေျမေတြကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ပါ။ ရလဒ္ေတြကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ခင္ကထက္ သူ႔႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းအတြင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ ပိုမ်ားလာတာပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနသူေတြ၊ အတုအေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေၾကညာမႈႈေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ ပဋိပကၡေတြက နည္းပါးသြားတာ မဟုတ္ဘဲ ပိုမ်ားလာတယ္ဆိုတာကိုလည္း ၀န္ခံံအသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလိုက္၊ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္လိုက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလိုက္ စနစ္တက်ဖိအားေပးမႈေတြကို ဆက္လုပ္ လိုက္ဆိုတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြကိုသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆက္ၿပီးက်င့္သံုးေနမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာမွာ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ အစိုးရပဲ အားနည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေန ေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာေတြေရာ၊ အေျခအေနအရ ရရွိထားတဲ့ အာဏာေတြပါ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ အစိုးရကလည္း တျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမရွိဘဲ မတူညီတဲ့ စနစ္ ၂ ခု ဒြန္တြဲေနတဲဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံထားရပါတယ္။ မတူညီတဲ့ စနစ္၂ ခု ဆိုတာမွာ တခုက ျပည္သူ႔႔ဆႏၵနဲ႔ အညီ ေပၚလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကေန ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႀကိဳးကိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ပါ။

ဒါေပမယ့္ တဖက္နဲ႔တဖက္ လက္ေတြ႔မွာ အာဏာေတြ အျပန္အလွန္ တည္ေဆာက္ထားပံုရွိေနေပမယ့္လည္း အေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေအာင္န႔ဲ တိုင္းျပည္အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနသူ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားအမွတ္လကၡဏာ တည္ေဆာက္ရာမွာနဲ႔ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာမွာ ရႈံးနိမ့္ထားတဲ့ သမိုင္း ေၾကာင္း သူ႔မွာ ရွိပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္လႊမ္းမိုးထားႏုိင္ဖို႔ သူ႔ကိုယ္သူ ေနရာေပး ခန္႔အပ္ေနျခင္းကလည္း အမ်ိဳးသား အမွတ္လကၡဏာ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးေတြ မေအာင္ျမင္ေအာင္ ဟန္႔တားထားတဲ့ အဓိက အခက္အခဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။


သတင္းရင္းျမစ္- ဧရာဝတီ

0 comments: