Monday, October 19, 2015

တိုက်ိဳသံရံုး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈတြင္မသမာမႈေတြ႕ရွိ


 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တိုက်ိဳသံရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ အစီအစဥ္မွ မသမာမႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)မွ စီစစ္ေတြရွိခ်က္မ်ား။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စုဘြား လူဦးေရ ဂ်ပန္ လဝက ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၁၀,၂၅၂ ,ဦးရွိၿပီး ပုံစံ ၁၅ တင္ျပသူမ်ားထဲမွသံရုံးမွထုတ္ျပန္သည့္ မဲေပးႏိုင္သူ မဲစာရင္း ၁၀၇၈, ေက်ာ္သာပါဝင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးႏိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရပါတယ္။

ပုံစံ ၁၅ တင္ျပေသာ္လည္း မဲစာရင္း အမည္မပါျခင္း နာမည္ စာလုံုး မွားျခင္း ေမြးသကၠရာဇ္မွား ျခင္း မဲစာရြက္မွားျခင္း မဲစာအိတ္တြင္ ျခစ္ရာပါျခင္း မဲစာအိတ္ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိျခင္း မဲပုံး ၁ပံုးထဲသာရွိျခင္း မဲစာရြက္တြင္ ေကာ္မရွင္ တံဆိပ္တုံး ပါမပါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ေနျပည္ေတာ္မွ အစိုးရပညာေတာ္သင္ (စာအုပ္အစိမ္း) လာေရာက္သည့္သူအခ်ိဳ႕ မဲေပးခြင့္ ဆုံးရုံးမႈရင္ဖြင့္သံကိုလဲ ၾကားရမိပါတယ္။

စာအိတ္ျပႆနာမွာ စာအိတ္ထက္ မဲစာရြက္က ႀကီးေနၿပီ မဲကအျပင္ထြက္ေနျပန္ ျပန္ပိတ္ရင္ ေကာ္က မဲစာရြက္ေပၚ ဖိမိႏိုင္။ စာအိတ္ ပိတ္ထားသည္ဘက္မွာ လြယ္ကူစြာနဲ႔ ခြာလို႔ရတာေတြ႔ရ။ စာအိတ္ၿပဲေနတာ ေပါက္ေနတာ ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္လဲေပးျခင္းမရွိပါ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ အတြက္ စာအိတ္တြင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဲအား လြဲမွားစြာထည့္ထားျခင္း မဲစာအိတ္ေပၚရွိလိပ္စာတြင္ ရပ္ကြက္နွင့္ ျမိဳ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ လြဲမွားမွားေနတာကိုလဲ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အဓိက စိုးရိမ္စရာ ဆုံးရႈံးမႈအမ်ားဆုံးကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပ ေန ျပည္သူေတြဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ /တိုင္းလြတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မဲအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိပါျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးေရႊးခြင့္မရသည့္အတြက္ မေက်နပ္ရင္ဖြင့္သံလဲၾကားရ။

ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ ေနျပည္သူမ်ားမွာလဲ မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ တမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံရႈံးခဲ့ရပါတယ္ ၊ ထိုအတူ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားမွာလဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အတြက္ တမဲထဲသာ ေပးခြင့္ရျပီး တိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္အတြက္ မဲ ၂ မဲ ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴ က အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ မဲေပးခြင့္မရ။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ မဲလာေပးသူမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိေသာ္လည္း မဲအျပည့္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အား မဲေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ ။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ မဲကို မဲ ၂ မဲသာ ထုတ္ေပးေနတာလဲ သိရပါတယ္။

မဲေပးခြင့္ လက္မွတ္မျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲရုံတာဝန္ခံမွ ေျဖရွင္းမႈမွာ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အရည္အတြက္အတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို မဲေပးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ မဲ မျပည့္မစုံျဖစ္ေနသည့္ကိစၥကို ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပထားျပီး မဲေပးခြင့္ ထပ္မံေတာင္းဆိုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲထပ္မံေပးရန္အတြက္ ၂၃ ရက္ထိ သက္တမ္းတိုးထားျပီး ထိုရက္အမွီ မဲမ်ားေရာက္ရွိလာပါက မဲေပးခြင့္ဆက္လက္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မွီ မေရာက္ရွိလာပါက မဲဆုံးရႈံးမည့္သေဘာမ်ိဳး ေျပာဆိုေျဖရွင္းသြားပါသည္။

ဂ်ပန္မွာ သံ႐ုံးသို႔ မဲဝင္ေရာက္ေပးသူ ဦးေရ Volunteer ေကာ္မတီမွ ေရတြက္ၿပီး စာရင္းအရ ယေန႔ ၈:၀၀ ကေန ညေန ၆:၀၀ ထိ စုစုေပါင္း (၄၄၇) ရွိပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ - ဂ်ပန္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္။

0 comments: