Sunday, July 5, 2015

၂၀၀၈ စစ္ကြ်န္ျပဳမည့္ ဖြဲစည္းပုံ "ပုဒ္မ ၄၃၆" ျပင္ဆင္ေရးဟာ သမိုင္းမွာ အဘယ္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပျခင္း ...,


စိတ္ဝင္စားစရာပါ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို
ဘယ္သူကခန္႔အပ္နိုင္သလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေပါ့ ။

ဒီအေၾကာင္းမေရးခင္...
သမၼတ ကိုဘယ္သူေတြကေ႐ြးခ်ယ္
ခန္႔အပ္နိုင္သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း အရင္
ေလ့လာၾကည့္ဦးမယ္ ။

သမၼတမျဖစ္ခင္
အရင္ဆံုး ဒုတိယသမၼတ စတင္ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္
ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းသံုးသြယ္
ရိွတယ္ ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ = ဒုသမၼတ တဦး
အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ = ဒုသမၼတ တဦး
တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာနႈန္း = ဒုသမၼတ တဦး

အားလံုးပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က
ဒုသမၼတ(၃) ဦးအနက္ (၁) ဦးကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး
နိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္ ။

၂၅ ရာနႈန္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
မွအပ က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို
ပါတီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္အညီ
မဲေပးၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္ ။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာနႈန္းကို
ျပည္သူကေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရိွေစဘဲ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ကသာ၄င္းစိတ္တိုင္းက် ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္
ထုတ္ပယ္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးပါတယ္ ။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္း
သည့္သူသည္ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရၿပီး
အေျခအေနေပးလွ်င္ သမၼတအထိ ျဖစ္သြား
နိုင္စရာရိွပါတယ္ ။

ေကာင္းပါၿပီ ။

သမၼတအထိ ျဖစ္နိုင္ခြင့္ရိွသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာအျမင့္ဆံုးတာဝန္ကို ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္က၄င္းတဦးတည္းသေဘာျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္
ခန္႔အပ္နိုင္သည္ဆိုလ်ွင္ ။

ယင္းအခ်က္သည္ထူးျခားခ်က္တရပ္ျဖစ္ေနတယ္ ။

သမၼတ ရာထူး ခဏ ထားပါဦး ။

ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုမည္သို႔
ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္နိုင္ေၾကာင္းအတိအလင္းေဖာ္ျပ
မထားရံုမက ကာခ်ဳပ္၏ရာထူးသက္တမ္း
ကန္႔သတ္ထားျခင္းပင္လ်ွင္ မေတြ႕ရပါ ။

ထို႔ျပင္ ကာခ်ဳပ္သည္ေအာက္ပါရာထူးတာဝန
မ်ားကိုခန္႔အပ္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း
နိုင္ပါေသးတယ္ ။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး

ထိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက
လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ။
ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး
သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္တြင္ရိွရမည္ဟုျပဌာန္းေပးထားခ်က္ကရိွေနတယ္ ။

နိုင္ငံေတာ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး
တဦးသည္ သာမာန္တပ္မေတာ္သားတဦး၏
ရာဇဝတ္မႈတခုခုကိုပင္လ်ွင္ စီရင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္
မရိွေစရ ပဲ ၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတရားရုံးကိုလည္း
ကာခ်ဳပ္ကပင္ စီရင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရေနျပန္ပါတယ္

ထိုျပင္မက ၊ နိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးနွင့္ကာကြယ္ေရး
ေကာ္မတီ (၁၁) ဦးတြင္ ၆ ဦးက ကာခ်ဳပ္ခန္႔ထား
သည့္လူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။

အနွစ္ခ်ဳပ္ရလ်ွင္ ။

ဒီ ကေန႔ နိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္မားဆံုးအာဏာကို
သမၼတ ကကိုင္တြယ္ထားသည္ဟု သင္ထင္ျမင္
ယူဆေနလ်ွင္ သင့္အျမင္တိမ္းေစာင္းေနေၾကာင္း
သိသာရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု စာအုပ္ကို ရွာဖတ္ပါ ။

ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပုဒ္မ (၄၃၆)ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေ႐ႊသည္ သူ႔ကိုသစၥာခံမည့္ သူအယံုၾကည္
ရဆံုး ထားဝယ္သား မင္းေအာင္လိႈင္ကို
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးေပးကာ ထီးနန္း
အရိုက္အရာကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၾကာင္း
သိသာထင္ရွားေပၚလြင္ခဲ့ပါတယ္

ျပည္သူလူထုလိုလားေတာင့္တေနေသာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ဦးသန္းေ႐ႊက
စာအုပ္အစိမ္းႀကီးျဖင့္ ၁၂နွစ္တိတိေရးဆြဲကာ
ပါတီစံုဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ျပည္နယ္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ခန္အပ္ျခင္း ၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
က်င္းပျခင္း ၊ဆႏၵျပခြင့္ေပးျခင္း၊ဥပေဒၾကမ္းမ်ား
ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း ၊ပုဒ္မ ၁၈ ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ျဖင့္
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္မ်ားနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း ၊
စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲေပးျခင္း၊ နိုင္ငံေရးက်ားကြက္
ဘာသာသာသနာ မိ်ဳးေစာင့္ဥပေဒဖန္တီးျခင္း
စသည့္ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား
ေရးဆြဲကာ ျမန္မာနိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းက္ို
အေခ်ာမသတ္ခ်င္ပဲ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းအရ
ကျပအသံုးေတာ္ခံခိုင္းခဲ့ပါတယ္ ။

ဤပြဲတြင္ ဦးသန္းေ႐ႊသည္ မုဆိုးျဖစ္လ်ွက္
ျပည္သူက သားေကာင္ျဖစ္လ်ွက္ရိွေနပါတယ္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္လ်ွင္
၂၀၁၀ ကတည္းကျမန္မာနိုင္ငံသည္ မင္းေျပာင္း
မင္းလြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုမင္းဟာ ဦးသိန္းစိန္
မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္ေအာင္လႈိင္သာ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

သက္ေသ သာဓကထပ္ျပဦးမယ္ ။

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ တြံေတး ဓႏုတ္ေစတီကို
ထီးေတာ္တင္ခဲ့ရာ ၿပိဳက်သျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္
ခဲ့သည္ ၊ ၄င္းေစတီကိုပင္ မင္းေအာင္လိႈင္သည္
က်ိဳက္ထီးေဆာင္းအကူအညီျဖင့္ ထီးေတာ္တင္
ခဲ့ရာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္ ။

မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ဇာတိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕
ေ႐ႊေတာင္စားေစတီကို ဘက္စံုမြမ္းမံကာ
ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္ ။

ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစဥ္တစိုက္
ေတာင္းဆိုေနခဲ့ေသာ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး
မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရေသာအဓိက အေၾကာင္းမွာ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က
လံုးဝ လံုးဝ သေဘာမတူညီ၍ျဖစ္ပါတယ္ ။

ယခုလို အက်ယ္တဝင့္ ေရးျပရျခင္းမွာ
အခ်ိဳ႕ကနိုင္ငံအေရး နကန္းတလံုးမသိပဲ
ရမ္းသမ္းေဝဖန္ေန၍ျဖစ္ၿပီး ၊ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
သေဘာကို အလြယ္တကူသိရိွေစရန္သာ
အမွန္အတိုင္းေရးျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ ။

အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ၈၈မိ်ဳးဆက္တို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး
ဟာသမိုင္းတြင္အဘယ္မ်ွအေရးပါေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းဟုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူနိုင္
ပါတယ္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ က်ေနာ္သည္ယခုအခါမည္သည့္ပါတီ
ဝင္မွ်မဟုတ္ပါ ၊အမွန္တရားဘက္ေတာ္သား
ေရွေနတေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္ ။သမိုင္းသည္
ေလ့လာအပ္ေသာအရာျဖစ္၍မိမိ၏မ်က္ေစ့နွင့္
နားကိုအၿမဲဖြင့္လွစ္ထားပါေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ား
ကိုအသိေပးအပ္ပါတယ္ ။

နိုင္ငံေရးသည္ ဝကၤႏၲ ကဲ့သို႔
တခါတရံ အသိရခက္ခဲလွေပတကား ။

 
Tin Oo(FB) စာမ်က္ႏွာမွ

0 comments: