Thursday, October 2, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၇)။ ေကအင္ယူ၏ ရပ္တည္မႈ နွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး


ယူအင္န္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုမွ ေကအင္ယူထြက္ေရး၊ မထြက္ေရးသည္  ေကအင္ယူတဖြဲ ့တည္းနွင့္သာမက ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္နုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာေတြ ့ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုရွင္းျပရာတြင္ေကအင္ယူ အဖြဲ ့အစည္းၾကီး ဟူသည့္ ေနာက္ခံကို ယူလွ်က္ ေခါင္းေဆာင္တဦးစ၊ နွစ္ဦးစ၏ လြဲမွားေနသည့္ေထာက္ျပခ်က္ အခ်ိဳ ့ ကို အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကပါ အမွန္ဟူ၍ လုိက္ပါ စဥ္းစားမိပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေရစုန္တြင္ေမ်ာေတာ့မည္ ့ကိန္း ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ တို ့ကို ျပည္တြင္းအေျခအေနတခုလံုးေနာက္ခံ နွင့္သာမက နိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ပါ ဆက္စပ္ကာ အေသးစိပ္ ဆန္းစစ္ရန္လိုလာသည္။


ျပီးခဲ့သည့္ စက္တဘၤာလ ဒုတိယ ပတ္အတြင္းတြင္ သမတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယင္း၏ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ာမနီ နိုင္ငံသို ့အေရာက္သြား၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အင္ဂလာ မာကဲလ္ နွင့္ေတြ ့ကာရင္းနွီးျမႈဳပ္နွံမႈ ပိုမို၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ နွင့္ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီပိုမိုေပးအပ္ရန္ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုး ဟု တခ်ိန္လံုး ေၾကြး ေၾကာ္ခဲ့ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး တည္ေဆာက္ လိုက္ရသည့္ ၾကီးမားလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားသစ္ၾကီးလည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ပုဆိန္ရိုးဘ၀ကို အေရာက္ခံလိုက္ရပါျပီ။


၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မာကဲလ္က ဂ်ာမနီ အေန ျဖင့္ ယင္းသို ့ေသာအကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ အသင့္ရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျပားလွစြာရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၇ရန္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အေပး အယူလုပ္ရန္ နွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သည္းခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ဂ်ာမနီက ဦးသိန္းစိန္ကို မီးနီျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဂ်ာမနီမွေန၍ လက္ခ်ည္း ဗလာ ျပန္လာရ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဂ်ာမနီက ေၾကနပ္လက္ခံနိုင္သည့္ အေျခအေနကို မေရာက္ပါက ဥေရာပအျခားနိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ဦးေဆာင္နိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီကဲ ့သို ့ပင္လိုက္ပါ စဥ္းစားလာနိုင္သည္။ သို ့ျဖစ္လွ်င္ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားမရ၊ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈေနွးေကြးကာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ ေနသည့္ အရပ္သား အသြင္ယူ စစ္အစိုးရအတြက္ အၾကပ္ေတြ ့နိုင္သည္။


ဤအေျခအေနကို ေျပလည္ေစရန္ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္း မ်ားအား ေခ်ာ့တမ်ိဳး၊ ေျခာက္တဖံုျဖင့္ တနိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အား ဖိအားေပးလက္မွတ္ေရးထိုးေစျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနပါျပီဟု ေၾကျငာရံုမွတပါး အျခားမရွိ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ ေရးအတြက္ လည္း စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးေစလိုသည္မွာ အာသာငန္းငန္း ျဖစ္ေနသည္။ ေဘာလံုး သည္ တိုင္း၇င္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားလက္ထဲသို ့ေရာက္ေန ပါျပီ။ ဤသည္ကို ရွင္းလင္း စြာသိျမင္ကာ စည္းလံုးမႈတည္ေဆာက္လွ်က္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို တြန္းတင္သြား ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဆက္စပ္ကာ စစ္အစိုးရအတြက္ စိုးရိမ္ဘြယ္ေနာက္အေျခအေနတခုလည္း ရွိေသးသည္။  ဂ်ာမနီနိုင္ငံက ျပသလိုက္သည့္ မီးနီသည္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း နွင့္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး ဌာန MPC တို ့ဦးေဆာင္သံုးစြဲ လွ်က္ရွိျပီး Myanmar Peace Support Initiative (MPSI)  မွ ရံပံုေငြမ်ားကိုပင္ ထိခိုက္နိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းရံပံုေငြ မ်ားမွာ အဓိက အားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ နွင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢအား အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ယူေက ေလးနိုင္ငံတို ့ က ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိၾကရာတြင္ ပထမ သံုးနိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာကထဲကပင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းသို ့၀င္ေရာက္ ျပီး ရင္းနွီးျမႈႈဳပ္နွံလိုခဲ့ၾက ေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဂ်ာမနီ နွင့္ ျပင္သစ္တို ့က ထိပ္တန္းမွာ ပါသည္။


ဂ်ာမနီနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ စာေရးသူကိုယ္တိုင္၏ အေတြ ့အၾကံဳကို တင္ျပပါမည္။
စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မည္ဟု ၾကိဳတင္ ေၾကျငာျပီးခ်ိန္မွစ၍  ဦးဟန္ေရာင္ေ၀ ဦးေဆာင္သည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အေျခစိုက္ Euro Burma Office သည္ (ျပည္တြင္းမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအားေကာင္းလာေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္) ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ ေခါင္းေဆာင္တည္ေထာင္ထားေသာ Myanmar Egress နွင့္ ဆက္သြယ္လွ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလာေတာ့သည္။ ယင္းမွာ Myanmar Egress အား စစ္မွန္သည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ ့ Civil Society ပုံသာန္မ်ိဳးေဖၚေပးလာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး လမ္းေၾကာင္း ကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ Political Transition ျဖစ္သြားနုိင္သည္ ဟူ၍ Myanmar Egress တင္သြင္းေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားလက္ခံလာေအာင္ ျပည္တြင္းမွ ပညာတတ္အခ်ိဳ ့အား ဥေရာပသို ့ေခၚထုတ္ကာ စင္တင္ေပး၊ ေဖၚထုတ္ခြင့္ေပးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။


ယင္းေနာက္ခံတြင္ ဂ်ာမနီရွိ နုိင္ငံေရး NGO ၾကီးျဖစ္ေသာ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) က ကမကထျပဳ လွ်က္ “Burma/Myanmar before the parliamentary elections – Perspectives from inside the country” အမည္ျဖင့္ ဘာလင္ျမိဳ ့ တြင္ ဆင္မီနာၾကီးတခုက်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းလာ သည္။ ယင္းအခ်ိန္ တြင္ ဂ်ာမနီ အေျခစိုက္လွ်က္ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္ မျပတ္ လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ ၀င္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးသမား မ်ားနွင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ Burma Bureau က စာေရးသူထံ ဆက္သြယ္လာသည္။ ယင္းဆင္မီနာတြင္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုလမ္း ေၾကာင္းကိုတင္ျပီးေဆြးေႏြးမည့္ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ လာ မည္ဟု သတင္းၾကားေၾကာင္းနွင့္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံျမိဳ ့ေတာ္ ဘာလင္သို ့လာေရာက္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဆန္ ့က်င္ေရးလမ္းေၾကာင္း မွေန ၍ ခုခံေျပာဆိုေပးေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလာသည္။ စာေရးသူ က လက္ခံလိုက္သည္။


ဆင္မီနာတြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းၾကီးမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ တခ်ိဳ ့၊ ဥေရာပပါလီမန္မွ အမတ္အခ်ိဳ ့၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွပညာရွင္အခ်ိဳ ့၊ ဂ်ာမနီ နိုင္ငံရွိ လူထုအသင္း အဖြဲ  ့မ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ ့နွင့္သတင္းဌာနမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္မိသည္။


ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ ေရာက္မလာျဖစ္ခဲ့။ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းေရာက္လာသည္။ အဓိက စကားေျပာသူ သံုးဦးရွိခဲ့သည္။ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ ့မွ ေဒၚဆူဇန္နာလွလွစိုး နွင့္ စာေရးသူတို ့ ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ေထာက္ခံ၍လည္းေကာင္း၊ ေဒၚဆူဇန္နာလွလွစိုး က အလယ္ လတ္အေနအထားမွလည္းေကာင္း၊ စာေရးသူက ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ဆန္ ့က်င္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအတိုင္းသာသြားလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ မရနိုင္ရံုသာမက ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရး နွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံ သည့္အေျခခံေပၚတြင္ စစ္မွန္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရနိုင္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္။


အဆိုပါ ဆင္မီနာက်င္းပျပီး ေလးနွစ္တင္းတင္းၾကာျပီးသည့္ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအခါ အေျခအေနနွစ္ရပ္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ ့ရသည္။ ပထမ တရပ္မွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္နို၀ဘၤာလေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကထဲက စစ္ အစိုးရ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို တြန္းတင္ ေပးခဲ့သည့္ Myanmar Egress နွင့္ ယင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ခ်ယ္လွယ္ လွ်က္ ရွိ သည့္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးွဌာန Myanmar Peace Centre (MPC) အားလႊမ္းမိုးသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ MPC နွင့္ Euro Burma Office (EB0) တို ့သည္ ျမန္မာနိုင္ငံစစ္အစိုးရ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေနာ္ေ၀ နွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို ့မွ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ကိုရယူေဖၚေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) ဟူသည့္ နိုင္ငံတကာအသြင္ယူ ကြန္ယက္တြင္ အဓိက လည္ပတ္သည့္ ယႏၱယားမ်ားျဖစ္လာၾက သည္။ 
 


ဒုတိယ တရပ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ဆန္ ့က်င္ခဲ့ရာမွ ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းျပီး ေခါင္းလွ်ိဳး၀င္ေရာက္သြား ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ အစြယ္မရွိသည့္ နိုင္ငံေရးက်ားၾကီးဘ၀သို ့က်ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံသံုးရပ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာတခုကိုမွ် ဟုတၱိပတၱိ မစြမ္း ေဆာင္နုိင္။


ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဟန္ပံုမေပၚသည့္ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပသို ့ထြက္၍ လႈပ္ရွား လာရာတြင္လည္း လမ္းေၾကာင္းမွာ လံုး၀လြဲေနသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးကိုသာ အဓိကထားေနသျဖင့္စစ္အာ ဏာရွင္မ်ား အလိုက်ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္တန္ ့ခိုိင္ျမဲေအာင္ျပဌာန္းထားသည့္ အခန္းမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ား ကို မီးေမာင္းထုိးေထာက္ျပျပီး တအုပ္လံုးျပင္ရန္ ျပတ္ျပတ္သားသားၾကိဳးစားရမည့္အစား ပုဒ္မ ၄၃၆ တခုတည္းကိုသာ ေဇာင္းေပးေနသျဖင့္ က်န္သည့္အခန္းမ်ားသည္အတိုင္းထားျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းရန္ သေဘာတူညီ ခ်က္ေပးေနရာေရာက္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အေရခြံသာသာကေလးသာရွိမည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားလုိလားေတာင္းဆို လွ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီေဖၚေဆာင္ ေရးအတြက္ သူမအေနျဖင့္ မည္သည့္တိက်မႈ တခုကိုမွ် စကားစပ္၍ပင္ မေျပာနိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။


တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခအေနမွာ ဆိုးသည္ထက္ဆိုးလာေနသည္။ သူမဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း အမည္သာရွိျပီး လက္၀ယ္တြင္ မည္သည့္အာဏာ မွ် မရွိ။ ဘာမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္နိုင္။ သူမသည္ စကၠဴဓါးၾကီးကို လက္၀ယ္ကိုင္ျပီး ဟိုဟိုသည္သည္ ရမ္းသည့္ အဆင့္မွာပင္ ရွိေနသည္။


ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္မွာမူ ပို၍ပင္ေ၀းလွ်က္ရွိသည္။ အစိုးရဘက္မွ မဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ဟူ၍ အေၾကာင္းျပကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနုိဗယ္ဆုရွင္သည္ အိမ္မွာပင္ ျငိမ္သက္စြာထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးျဖစ္ပါက သက္ေသအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေပးပါရန္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူမထံ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ သြားေရာက္ပန္ၾကားေနရသည္။ စစ္ဘုရင္စကားနွင့္ ေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ ေခြထားလိုက္္ နိုင္ျပီ ဟုဆိုနိုင္သည္။


ယင္းအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ စုစည္းမႈ သည္ တေျဖးေျဖးအား ေကာင္းလာသည္။ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ အရွိန္ရလာေသာ အခါ စစ္အစိုးရ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက တပ္ေပါင္းစုနွင့္ မေတြ ့ေတာ ၊့တဖြဲ ့ျခင္းသာေတြ ့ဆံုမည္ဟု ေျခာက္ၾကည့္ ေသးသည္။ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ က ခပ္တင္းတင္းေတာင့္ခံလိုက္ေသာအခါ ဦးေအာင္မင္း၏ နုတ္ အသာကေလး ျပန္ ပိတ္သြားခဲ့သည္။ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ သည္ မိမိတပ္ေပါင္းစုအတြင္းတြင္သာမက အျပင္က အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကိုပါ တစံု တရာ စည္းရံုးနုိင္စြမ္းရွိလာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးကဲ့သို ့နိုင္ငံေရးအရအာမခံခ်က္ရွိနိုင္မည့္ အေျခခံမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္ လာ ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) လက္နက္ကို ထုတ္သံုးနုိင္ဘြယ္ရွိလာသည္။ ဖက္ဒ၇ယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ ့စည္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္နိုင္လာခဲ့သည္။


ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဟူသည့္ လကၡဏာသံုးရပ္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္မွန္စြာ ရသြားနိုင္သည့္ ျပဒါးရွင္လံုး သံုးလံုး ျဖစ္ ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားက အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ တင္းၾကပ္လြန္းသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ Rigid Centralization ကို က်င့္သံုး ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ လားလားမွ်မစပ္။ ကြ်ဲခ်ိဳမွ ႏြားနို ့ညွစ္ရန္ ၾကိဳးစားသည့္ သဘြယ္သာ ျဖစ္ ေနမည္။ သို ့ျဖစ္၍ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးလိုက္ပါက ဖြဲ ့စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တခုေရးမွသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ ဤတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ နိုင္ငံေရးအာဏာမွ ထြက္ေတာ္မူ နန္းက ခြါရမည္။


ဤတြင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ ေကအင္ယူကို တယ္ၾကက္အေနမ်ိဳးထားျပီး ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ကို ျဖိဳရန္စနစ္တက်ၾကိဳးစားပါေတာ့သည္။ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို ့ေျခာက္ၾကိမ္ေခၚယူ ေတြ  ့ဆံုသည္။ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဦးေအာင္မင္း စသူတို ့သည္ ကရင္၀တ္စံုမ်ားအား သူ ့ထက္ငါ လူစြမ္းေကာင္း ဦးေအာင္၀တ္ျပၾကသည္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ေကအင္ယူဥကၠဌ ေစာမူတူးေဆးဖိုးအား အခ်စ္ ၾကီးဟန္ျဖင့္ ဖက္ျပထားလိုက္ပံုမွာ လူျမင္၍ပင္ မသင့္ေတာ္။ ေကအင္ယူကို ထိပ္ဆံုးမွထားျပီး ကားအစီးေျခာက္ဆယ္ ခ်ေပးလိုက္သည္။ ေကအင္ယူေဒသအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳနွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႊတြင္းတူေဖၚေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း မသိက်ိဳးက်င္ျပဳထား လိုက္သည္။


စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ ေကအင္ယူကို အထက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အဆင့္မွသာမက ေအာက္ေျခ လူထုမွတဆင့္လည္း ခ်ဥ္းကပ္သည္။ အပစ္ရပ္ထားသည္ျခင္း အတူတူ ရွမ္းေတာ္လွန္ေ၇း အဖြဲ ့ မ်ားနွင့္ တိုက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ေဒသတြင္ တတ္နိုင္သမွ်မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းထားခဲ့သည္။ အထက္ တင္ျပ ခဲ့သည့္ နိုင္ငံတကာပံုေဖၚထားသည့္ MPSI ယႏၱယားမွ ဆင္းသက္လာေသာ အကူအညီေငြမ်ား ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အခ်ိဳ ့ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ ကူညီေရးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ ့ကို လုပ္ေစကာ ʻလက္ေတြ ့ၾကည့္ၾက၊ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာက္မွာ လူထုေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္မွာ မပူရေတာ့ဘူး၊ လြတ္လပ္စြာ သြား လာခြင့္ရလာၾကတယ္၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ လုပ္ခြင့္ရလာတယ္၊ လူမႈ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မႈ ေတြလဲ ၇တန္သေလာက္ရလာ ေနျပီ၊ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး ေတြ လုပ္ခြင့္ရေတာ့မယ္ʼ ဟူေသာ သတင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚေစသည္။ ရိုးသား ေသာ ကရင္လူထုအေျမာက္အမ်ားသည္လည္း ယံုၾကည္မႈမ်ား ထိုက္သင့္အားေလွ်ာ္စြာ ရွိလာၾကသည္။ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မွ် မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္သူမ်ား ရွိလာၾကသည္။


စင္စစ္အားျဖင့္မူ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္မ်ားသည္ သူရဲေမြးျပီးကုစားသည့္ေမွာ္ဆရာဇာတ္ခင္းေနျခင္းပင္။ သူတို ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးအဓြန္ ့ရွည္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား အိုးအိမ္စြန္ ့ခြာထြက္ေျပးၾကရ၊ လူ ့အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားခံၾကရ၊ ဘ၀ေတြ ပ်က္စီးၾကရသည္။ တရားခံမွာ၄င္းတို ့ျဖစ္သည္။ သူရဲကိုေစလႊတ္ျပီးဇာတ္ၾကမ္း တုိက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ၄င္းတို ့ပင္ျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္ MPSI ယႏၱယား ကိုကိုင္ကာ ၄င္းမွတဆင့္ျဖတ္သန္း၍ ၀င္လာ သည့္ နုိင္ငံတကာအကူအညီေငြမ်ားျဖင့္ပင္ လူမႈေရး၊ ကူညီေရးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ ့ကို လုပ္ခြင့္ေပးျပီး ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ားသဘြယ္ မိမိတို ့ကိုယ္ကို ဂုဏ္တင္ေနၾကျပန္သည္။


MPSI ၏ နိုင္ငံတကာအစီရင္ခံစာတြင္ ေကအင္ယူထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ ့နယ္၊ ပေလာျမိဳ ့နယ္ စသည္တို ့တြင္ ယင္း လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို ့လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိ ေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆန္ ေရးရံုးမ်ား လည္ပတ္နုိင္ေရး၊ ၄င္းတို ့တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မ်ား အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရး၊ ေျမျမႈဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရး၊ ျပည္တြင္းအေျခတက်မေနနိုင္သူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရး၊ မွတ္ပံုတင္မရွိသူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္မ်ားထုတ္ေပးနုိင္ေရး၊ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ ့အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားေတြ ့ဆံုခြင့္ရၾကေစျပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္နိုင္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို ့လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျဖင့္ သိုင္း၀ိုင္းကာ ဆင္ၾကီး ဂဳန္ခ်ီ အစီရင္ခံစာၾကီး တေစာင္ကို MPSI  က နုိင္ငံတကာသို ့ ထုတ္ျပန္လာသည္။


တုိင္း ရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေဒသမ်ား၊ လူထုမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ေနာက္ခံကို တိတိက်က်သိမထား ေသာ နိုင္ငံတကာ တိုင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္မူ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတဆင့္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘဲရေတာ့မည္ကဲ့သို ့ မစားရ ၀ခမန္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းတုိ ့ ေဖၚေဆာင္နိုင္သည္ ဟူေသာ ေဒသမ်ား မွာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအင္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈျဖစ္ေနလွ်င္ ယင္းတိုက္ဆိုင္မႈမွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။


သို ့ရာတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္တင္သြင္းသည့္ MPSI ၏ ရွည္လွ်ားလွေသာ အစီရင္ခံစာၾကီး တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ေပၚေပါက္ေရးနွင့္ ဆိုင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရး တပ္ဖြဲ ့မ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တ၇ား၀င္ေနရာခ်ထားနိုင္ေရး ကိစၥမ်ား စိုးစဥ္းမွ် မပါရွိပါ။ အနည္းဆံုးအား ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာေဆြးေႏြးခြင့္ ရေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ တခုတေလမွ် မပါရွိပါ။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား နွင့္ ေရေျမေတာ ေတာင္မ်ားအား ျပည္နယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံခန္ ့ခြဲခြင့္မ်ားကို ဥပေဒနွင့္ အညီခံစားခြင့္ရရွိေရးရႈေဒါင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ရန္မွာမူ ေ၀လာေ၀းပါသည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို MPSI ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ အေပၚယံဆန္လြန္းလွသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအား ပိုမိုၾကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္း ေစသည့္ အေန အထားမွေန၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းတည္တန္ ့ခိုင္ျမဲေရးကိုသာ အားေပးပံ့ပိုးရာေရာက္ေနသည္။ MPSI ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ နွင့္ မရွင္းမရွင္း လံုးေထြး လည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိလွ်င္ ရံုးထြက္သင့္ပါျပီ။


အေျခခံလူထု၏ ဘ၀နစ္နာမႈမ်ား တစံုတရာေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ေပးအပ္ေသာ အကူအညီ မ်ားကို လံုး၀ မယူသင့္ဟု တဖက္စြန္းေရာက္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို ့ရာတြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေတာင္ၾကီးဦးထြန္းျမင့္ ၏ စကားကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ က်ဳပ္တို ့ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ ့အခြင့္အေရးေတြနဲ ့ပတ္သက္လို ့ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ့စကားထက္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ ့အညီ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးတာကိုဘဲ လုိျခင္တယ္ ဟူသည္ကို ျဖစ္သည္။ ယင္းသို ့အဆင့္ျမင့္သည့္ နိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲဆင္ႏဲႊဲ နိုင္ရန္မွာ ေကအင္ယူတခုတည္းအေနျဖင့္ မည္သို ့မွ်မျဖစ္နိုင္ပါ။


က်ဳပ္တို ့တဖြဲ ့ျခင္းစီမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိတယ္၊ တူတာတြဲလုပ္၊ မတူတာခြဲလုပ္သြားမယ္ ဟူေသာမူကို ကိုင္စြဲရံုမွ်ျဖင့္ နိုင္ငံေရးအား Political Power မည္သို ့မွ် ျဖစ္မလာနိုင္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳနိုင္၇န္ေ၀း၍ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအမ်ားအျပားရွိေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္တခုတည္းအတြင္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ မရွိပါ။ ယင္းမူကို ကိုင္စြဲေဖၚေဆာင္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားထပ္မံေပၚေပါက္လာပါက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာသာမက အျခားတုိင္း ရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ တဗိုလ္တမင္း ၾကီးထြားရွင္သန္ေနသည့္ စစ္ဘုရင္ကေလးမ်ားက ေနျပည္ ေတာ္ရွိ စစ္ဘုရင္ၾကီးအား ၀ပ္တြားခယၾကသည့္ ဘ၀နွင့္သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ဘြယ္ရွိပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္နိုင္ရန္မွာ ဇာတ္ေမ်ာၾကီးျဖစ္ပါေတာ့မည္။ ယခင္ေကအင္ယူကိုင္စြဲ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည့္ တပ္ေပါင္းစုမူေကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ ယူအင္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုနွင့္ ခိုင္ခိုင္ မာမာ လက္တြဲ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။


ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ
စက္တဘၤာလ (
၂၀) ရက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ 

0 comments: