Saturday, September 27, 2014

UPWC ႏွင္႔ NCCT တို႔၏ ပူးတြဲသတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္


ပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းေကာ္မတီ( UPWC) ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တုုိ႔၏ ပူးတြဲ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က

၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ တိုု႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း အေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၆) ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွ (၁၇) ရက္ေန႔အထိ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုုံၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပုုိမုုိရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပဲြမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စတုတၳမူၾကမ္း) ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းထပ္မံ က်င္းပရန္ႏွင့္ က်င္းပ မည့္ရက္ကုိ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ညႇိႏႈိင္းရန္သေဘာတူၾကပါသည္။

၄။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ၾကသည့္ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးက်င္းပကာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

0 comments: