Thursday, July 24, 2014

ခက္ခဲလွတဲ့ ဖက္ဒရယ္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး

"ကာခ်ဳပ္မူ(၆)ခ်က္"ကို ၎တို႔ စြဲကိုင္ထား သမ်ွ ကာလပတ္လံုး "ခုခံေတာ္လွန္ေရး"အတြက္ ေသနတ္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားကလည္း ကိုင္ထားသည့္ ေသနတ္ကိုၿမဲၿမဲ ကိုင္ထားၾကရဦးမည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္လည္း ျပည္သူအင္အားကိုလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ စုစည္းစည္းရုံးထားၾကရလိမ့္ဦးမည္။

“တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္” လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ဖို႔အေရးသည္ ခက္ခဲလွသည္။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္လာ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္၌ ဤမွ်ခက္ခဲေနလွ်င္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ တဆင့္တက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆို ေသာ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ”၌ဆိုလွ်င္ ဆိုဖြယ္ရာမရွိၿပီ။

ယင္းသုိ႔ ခက္ခဲေနသည့္ အျခားကိစၥတစ္ရပ္လည္း ရွိေသးသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး” ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္လည္း “တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္”ကဲ့သုိ႔ပင္ ခက္ခဲလွသည္။

ယခုအခါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈၿပီးဆံုးသြားၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွာ တာဝန္ရွိသူက ဦးဝင္းထိန္က ဘီဘီစီသုိ႔ေျပာသည့္စကားအရဆိုလွ်င္ “လက္မွတ္ေပါင္း ၅သန္းေက်ာ္” စုေဆာင္းရရွိသည္ဟု သိရွိပါသည္။

ထိုသို႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည့္ ျပည္သူ ၅သန္းေက်ာ္၏ ဆႏၵသည္ “၃၁ဦး ေကာ္မတီ”ကို ေက်ာ္ လြန္ႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ “၃၁ဦး ေကာ္မတီ”ဆိုသည္မွာလည္း တကယ္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္း၏ ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရသည့္ ေကာ္မတီကေလးတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊမန္း၏ လက္ကိုင္ဒုတ္ေကာ္မတီပဲ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ “၃၁ဦးေကာ္မတီ”အေပၚ “ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး”လို႔ ဦးေရႊမန္းက ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ေျပာထားသည္။ ဤသည္မွာ “လူ ၅သန္းေက်ာ္၏ ဆႏၵ”ကို ဂ႐ုမစုိက္/
အေရးမထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူ႔ဆႏၵ – လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ” ဆိုသည္မွာ လိမ္ညာ/ဟန္ေဆာင္ထားသည့္ စကားလံုးမွ်သာျဖစ္သည္ကို လက္ေတြ႔သိၾကရၿပီ။ မေဝးလွေသာ အတိတ္ကာလတြင္လည္း ဦးေရႊမန္းတို႔အုပ္စုသည္ တစ္တုိင္းျပည္လံုး၏ ဆႏၵျဖစ္ေသာ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္”ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့၊ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့၊ ပစ္ပယ္ခဲ့ၾကသည္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပက သိရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏု၏ ေဆြးေႏြးခ်က္၌ပါရွိေသာ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲမွ “ေတာ္လွန္ေရး”ဆုိေသာ စကားလံုးကိုမသံုးရန္ ဦးေရႊမန္းက ဟန္႔တားပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ “ေတာ္လွန္ေရးတို႔၊ ဖက္ဒရယ္တို႔၊ ဒီမိုကေရစီတို႔” ဆုိသည္ကို သူတုိ႔ နားဝယ္ခါးလွသည္။ မၾကားလို၊ မျမင္လို၊ မေတြ႔လို၊ “ေတာ္ လွန္ေရးတို႔၊ ဖက္ဒရယ္တို႔၊ ဒီမိုကေရစီတို႔” ဆုိသည္မွာ ၎တုိ႔အဖုိ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ရမည့္၊ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းပစ္ရမည့္ အရာ ေတြ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

“ကာခ်ဳပ္၏ မူ ၆ခ်က္” ဆိုသည္မွာ ၎တုိ႔ (အစုိးရ/လႊတ္ေတာ္/စစ္တပ္) အားလုံး၏ ေရမေရာတဲ့ အတြင္းသေဘာထား အစစ္ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ပုိင္ ျမဝတီသတင္း၌ ေျဗာင္ပင္ ေဖာ္ျပထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသေဘာထားအတုိင္းဆိုလွ်င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ “လက္နက္အပ္/တပ္ဖ်က္ၿပီး” ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ႏုိင္ငံေရးပါတီအ ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၾကရမည္သာ။

ဤနည္းလမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မလိုက္နာေသးသမွ် အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္လိမ့္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ တပ္ဖ်က္လက္နက္အပ္ခဲ့သူမ်ား ရရွိပုိင္ဆုိင္သြားသည့္ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၌ “စီးပြားေရးသမား၊ ဟုိတယ္ဇိမ္ခန္းပိုင္ရွင္၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္ဗိုလ္မွဴးႀကီး” ဆုိသည့္ အဆင့္မွ် သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆုိသူမ်ားသည္ တခ်ိန္တခါက ၎တို႔ စြဲကိုင္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾက ေသာ “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး” ရည္မွန္းခ်က္ကို ထို “ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္”ျဖင့္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆုိသူတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ကိုယ္၎တုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းသြားခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိ သြားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ပါ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအတြက္ “ကာခ်ဳပ္မူ ၆ရပ္” လက္ခံ/လက္မခံ ဆုိသည္မွာ တစ္ျပည္လံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္/မျဖစ္၏ ယတိျပတ္စည္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔ ဦးေရႊမန္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ရက္ေန႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ အဆံုးသတ္စည္းေၾကာင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔အေပၚ၌ တစံုတရာ ထားရွိခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆပ္ျပာပူေဖါင္းကေလးသည္ ေပါက္ ကြဲလႊင့္ပါးသြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။

“ေစတနာရွိျခင္း၊ ပညာရွိျခင္း၊ သတိၱရွိျခင္း”တုိ႔ ဆိုသည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ ဦးေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္စစ္တပ္တို႔အဖုိ႔ အာဏာ၏ လက္ေအာက္ခံအရာ ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာတည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ၎တုိ႔ သည္ ဘာသာ၊ သာသာနာ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘယ္အရာကိုမဆို လက္မေႏွးဘဲ အသံုးခ်ရန္၊ ခုတံုးလုပ္ရန္ လက္ယဥ္ေနသူမ်ား၊ လက္ မရြံ႔သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚေပါက္ခဲ့၊ ေပၚေပါက္ဆဲ၊ ေပၚေပါက္လတၱံ [(PR)၊ ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ ခြင့္ဆုိင္ရာ ပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္၊ တားျမစ္မႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ကို ၿခိမ္းေခ်ာက္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား] စတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးညစ္ကြက္၊ လွည့္ကြက္မ်ား၊ လူမ်ိုးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ခုတံုးလုပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝွက္ထားေသာလက္မ်ား၊ ၎တုိ႔ အဆြယ္အပြားစြမ္းအားရွင္မ်ားက ၎တုိ႔တီးေပးသည့္ ဆိုင္းခ်က္နဲ႔အညီ အသံုးေတာ္ခံေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ထို႔အျပင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို “ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတိၱ”တုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္။ စစ္အာဏာသိမ္း မႈျဖင့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ သိမ္းပုိက္ယူထားခဲ့ေသာ အာဏာကို ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ “အေျခခံဥပ ေဒ”ဆုိသည့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ ေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ စစ္အုပ္စုသားစဥ္ေျမးဆက္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၊ ရယူ၊ ပုိင္ဆုိင္သြား ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားအတည္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”၌ ၎တုိ႔အဓိက ရႈျမင္ၾကမည့္ အခ်က္မွာ သူတုိ႔ရယူထားသည့္ အာဏာကို မည္မွ်ထိပါးသနည္းဟူသည့္ အခ်က္တစ္ခုတည္း၊ စံတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ၾကည့္ျမင္ ၾကလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ အၾကင္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုသည္ အာဏာကို ထိပါးသည္ျဖစ္အ့ံ၊ ထိုအေၾကာင္းအခ်က္သည္ မည္မွ်ပင္ တရားမွ်တသည္ျဖစ္ပါေစ လက္ခံၾကလိမ့္မည္ကား မဟုတ္ေခ်။

သုိ႔ပါ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးသည္ မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၾကရလိမ့္ဦးမည္။
“ကာခ်ဳပ္၏မူ ၆ခ်က္”ကို ၎တို႔ စြဲကိုင္ထားသမွ် ကာလပတ္လုံး “ခုခံေတာ္လွန္ေရးအတြက္” ေသနတ္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားက လည္း ကုိင္ထားသည့္ ေသနတ္ကို ၿမဲၿမဲကုိင္ထားၾကရဦးမည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္လည္း ျပည္သူ႔အင္အားကို လည္း ခုိင္ခိုင္မာမာ စည္း႐ံုး စုစည္းထားၾကရလိမ့္ဦးမည္သာ။

သတင္းရင္းျမစ္-ေကအိုင္စီ

0 comments: