Saturday, May 31, 2014

အခုရွုပ္မွေနာင္ရွင္း

မဖတ္ရေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ယေန႔အႀကိဳက္ဆုံး ေဆာင္းပါး
 
ကၽြန္ေတာ္ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီထဲသို.၀င္ေတာ.မည္ ။

ဘယ္သူေတြ ဘာထင္ထင္ ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္ ။ ဒီေခတ္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုေတာ.ေနာက္ခံရွိထားမွ ျဖစ္မည္ ။ သူမ်ားေတြ ၀င္ေသာ ပါတီထဲသို.လည္း အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ သူမ်ားလုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ကာ ေရာတိေရာရာ မလုပ္ခ်င္ ။ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ္တာကၽြန္ေတာ္.၀ါသနာျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ ကိုကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္သည္ ။ ယခင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္သည္ လာဘ္မစားဘူးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ Mr. Clean ျဖစ္သည္ ။ ယခုပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ၊  သူရဦးေရႊမန္းသည္ တိုင္းျပည္ေ ကာင္းေအာင္လ ုပ္နိုင္မည္.သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုသည္ ။ ထို.ေႀကာင္.ပါတီသို.ကၽြန္ေတာ္ ၀င္မည္ ။သို.ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ.သူျဖစ္သည္ ။ ၾကံ.ခိုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္ မရွင္းလင္းေသာ ၊ မည္သို.မ်ွ မစဥ္းစားတတ္ေသာ ကိစၥေလး အနည္းငယ္ရွိသည္ ။

 ေမးခြန္း အနည္းငယ ္ရွိသည္ ။

ခုရွုပ္မွ ေနာင္ရွင္း ဆိုသလို ထိုကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပနိုင္ပါက အလြန္ ေက်းဇူးတင္မိေပမည္ ။ ရွင္းျပမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ ေမ်ွာ္လင္.ပါသည္ ။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါတီထဲသို. ၀င္ရန္သာ ရွိပါေတာ.သည္ ။

ပထမအခ်က္ အေနျဖင္.ကၽြန္ေတာ္ ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္း နွင္.ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရး ပါတီသည္ အတူတူ ပဲလားဟူေသာေ မးခြန္းျဖစ္ပါသည္ ။အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ.ခိုင္ေရးနွင္. ဖြံ.ျဖိဳးေရးအသင္းသည္ အစိုးရပိုင္ အသင္းၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ အစိုးရပိုင္ အသင္းျဖစ္စဥ္က အသင္းပိုင္ ရံုးခန္းမ်ား၏ ေျမေနရာနွင္. အေဆာက္အဦ အားလံုးသည္ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြျဖင္. တည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းမ်ား ၿဖစ္သည္ ။ ထိုသို. နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမနွင္.ရံုးမ်ားသည္ အသင္းၾကီးအျဖစ္မွ နိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို. ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သို. ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မဟုတ္သျဖင္.  ယခင္နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အသင္းၾကီး၏ ေျမေနရာ ၊ဘ႑ာေငြ ၊အေဆာက္အဦ ၊ လက္က်န္ေငြ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစသည္မ်ားကို တစ္ခုမက်န္ နိုင္ငံေတာ္သို.ျပန္အပ္ ရေပမည္ ။ ျပည္သူတို.၏ ေခၽြးနည္းစာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ သံုးလို.ရမရ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္သည္ ။

ထို.ေၾကာင္. ၾကံ.ခိုင္ေရးအသင္းၾကီး၏ ေျမမ်ား ၊ တိုက္မ်ား ၊ ရံုးခန္းမ်ား ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီက မိဘအေမြသားသမီး ဆက္ခံသလို ယူလိုက္ျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒနွင္. ညီမညီ ၊နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုသို. ကိုယ္.သေဘာနွင္. ကိုယ္ ေပးပိုင္ခြင္.ရွိမရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသည္ နိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းကို ပါတီအတြက္ လႊဲေၿပာင္း ရယူပိုင္ခြင္.ရွိမရွိ ကၽြန္ေတာ္သိလိုပါသည္ ။

ဒုတိယသိလိုသည္မွာ အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူ နာယကၾကီးျဖစ္ေသာ  အျငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္  ၿပည္ခိုင္ျဖိဳး အသင္းမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ရာ အသင္းၾကီး၏ မူလ စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ပါတီက ရွင္းျပနိုင္လိမ္.မည္ဟု ယူဆ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ျငိမ္း) ယခုေနေနေသာ အိမ္ေတာ္ ဟုေခၚသည္.ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမေနရာနွင္. အေဆာက္အဦသည္ သူေခၽြးနည္းစာျဖင္. လစာ၀င္ေငြထဲမွ စုေဆာင္းကာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ ၊ သို.တည္းမဟုတ္
နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင္.ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ မရွင္းသျဖင္.ေမးခ်င္ပါသည္ ။

သူ.ေငြျဖင္.သူေဆာက္လုပ္ထားပါသည္ဟုတစ္ခြန္းေျဖလ်င္ဘာမွေစာဒကတက္၍
ေရွ.ဆက္မေမးေတာ.ပါ ။သို.ေသာ္ နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင္.ေဆာက္ထားပါသည္
ဆိုလ်ွင္ မရွင္းတာေလးအနည္းငယ္ရွိပါသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အား
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ေပးထားေသာအိမ္သည္ သက္ျပည္.ပင္စင္ယူ၍ (အမွန္မွာ သက္ေက်ာ္ပင္စင္ဟုပင္ေျပာရမလိုျဖစ္ေပသည္ ။ စကားခ်ပ္ ။ ) ရာထူးမွအနားယူ
သြားေသာအခါ ထိုအိမ္တြင္ဆက္ေန၍ရမရ သိလိုပါသည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္
သမၼတအဆက္ဆက္သည္ရာထူူးမွ နွစ္ေစ.၍ဆင္းသြားေသာအခါ အိမ္ေပၚ
မွဆင္းေပးရပါသည္ ။ ေနာက္သမၼတေနရန္အိမ္အသစ္ထပ္ေဆာက္ရရိုးထံုးစံမရွိပါ ။ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ ေလးနွစ္တစ္ခါ (သို.မဟုတ္ )ရွစ္နွစ္တစ္ခါ သမၼတမ်ားေျပာင္း
ေနပါသည္ ။ ျဗိတိန္္တြင္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္တက္လာေသာအခ
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ လန္ဒန္ျမိဳ. အမွတ္ (၁၀ ) ေဒါင္းနင္းလမ္းေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးၾကရစျမဲျဖစ္သည္ ။

ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ (၆၀) ျပည္.၍ပင္စင္
ယူေသာအခါ ရရွိထားေသာ လိုင္းခန္း (သို.မဟုတ္ )အရာရွိအိမ္ယာကို စစ္တပ္သို.
ၿပန္အပ္ရပါသည္ ။ က.ပ.စ တြင္အလုပ္လုပ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ တပ္မေတာ္သား
တစ္ဦးသည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ ေနစရာမရွိေတာ.သျဖင္. သူတို.မိသားစုထဲမွ
တစ္ေယာက္ကို အလုပ္ထဲတြင္ျပန္သြင္းထားျပီးမွ ထိုအိမ္ယာကိုျပန္ေနခြင္.ျပဳရန္
ေလ်ွာက္လႊာတစ္ခါျပန္တင္ကာ ေဘာင္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္ ။
အျခား အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားလည္းထိုနည္းနွင္နွင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ၀န္ထမ္းဘ၀က
ရခဲ.ေသာအိမ္သည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ အျပီးအပုိင္ရလိုက္သည္ဟူ၍လည္းမၾကားဖူးပါ ။ ထို.ေၾကာင္.တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး( ေဟာင္း)၏အိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္လား ၊နိုင္ငံေတာ္ပိုင္
အိမ္လားသိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္

ဒုတိယတစ္ခ်က္သိလိုသည္မွာ ပင္စင္လစာကိစၥျဖစ္ပါသည္ ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁)
ရက္ေန. မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွစ၍ ခံစားခြင္.ျပဳလိုက္သည္. ပင္စင္လစာေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ျငိမ္း) ၏ပင္စင္လစာ မွာတစ္လလ်င္ က်ပ္ သိန္း(၁၀၀) ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး (ျငိမ္း) မွာတစ္လလ်င္ က်ပ္သိန္း (၈၀) ခံစားခြင္.
ရွိသည္ဟုဆို၏ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ (၅၈)တြင္ နိုင္ငံေတာ္
သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသား
အားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိ၏ ။ ထိုသို.ဆိုလ်င္ ဖြဲ.စည္းပံု
ဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က
လုပ္ခလစာ တစ္လလ်င္ သိန္း (၅၀ )ပဲရေနပါလ်က္ အထြတ္အထိပ္မဟုတ္
ေတာ.ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ပင္စင္လစာေငြမွာ အထြတ္အထိပ္ထက္ နွစ္ဆမ်ား
ေနသည္မွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင္.ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ ၊ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္မေရာက္ သိရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား ။

တစ္ဖန္နိုင္ငံေရးဆုေငြ ( အရပ္အေခါ ္ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး )ခ်ီးျမွင္.ရာတြင္လည္း အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ၏ခံစားခြင္.မွာ သိန္းေပါင္း ( ၂၃၀၀ ) ျဖစ္သည္ဟု
သိရပါသည္ ။ထိုကိစၥသည္ေကာလဟလ လားတကယ္လား သိလိုပါသည္ ။
တကယ္ျဖစ္ပါက Gratuity ေၾကး သိန္း (၂၃၀၀ ) ရေအာင္တြက္လိုက္ေသာ တြက္နည္း
စနစ္ကိုသိလိုပါသည္ ။ သာမန္အားျဖင္.၀န္ထမ္းမ်ားအျငိမ္းစားယူေသာအခါ
Gratuity (ေခါ ္) လုပ္သက္ခံစားခြင္. တြက္ခ်က္ေသာ ပံုေသနည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္
သိသေလာက္ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္နိုင္ငံလံုးတြက္ၾကပါသည္ ။

အျငိမ္းစားမယူမီေနာက္ဆံုးရခဲ.ေသာ လစာ x လုပ္သက္ ÷ ( ၂ ) ျဖစ္ပါသည္ ။
ဤနည္းျဖင္.တြက္ခ်က္ပါက ဗိုလိခ်ုပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ၏လုပ္သက္ကို (၄၅ )နွစ္ျဖင္.
စဥ္းစား၍တြက္ခ်က္လ်င္ သူ၏မူရင္းလစာမွာ တစ္လလ်င္သိန္း (၁၀၀ ) ရွိပါမွ
ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး သိန္း ၂၃၀၀ ခန္. ရေပလိမ္.မည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး
သန္းေရႊ ၏မူရင္းလစာမွာ တစ္လသိန္းတစ္ရာလား ၊ထိုသို.သိန္းတစ္ရာလစာရခဲ.လ်င္ ပင္စင္ၾကေတာ. ဘယ္လိုလုပ္ တစ္လ သိန္းတစ္ရာျဖစ္သြားသလဲ မရွင္းေပ ။ ပင္စင္
တြက္နည္းမွာ ေနာက္ဆံုးရလစာကိုလုပ္သက္္နွင္.ေျမွာက္ျပီး တပ္မေတာ္သား
ဆိုလ်င္ (၅၀ )နွင္.စားရပါသည္ ။ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းဆိုလ်င္ ( ၇၀ ) ႏွင္.စားရပါသည္ ။ တစ္လလ်င္ယခင္ကလစာ သိန္း (၁၀၀ ) ရခဲ.လ်င္ေတာ. လုပ္သက္ (၄၅ )နွစ္
ႏွင္.ေျမွာက္ကာ (၅၀ )ႏွင္.စားလိုက္ေသာအခါ သိန္း(၉၀)ရပါသည္ ။တြက္နည္းတြင္
တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာနွင္.အတူ အရည္အခ်င္းလစာ ၊ နွစ္တိုး ၊ အိမ္ငွားခမ်ားပါထပ္ထည္.ေလ.ရွိရာ ဤသိန္း(၉၀ ) မွ သိန္း(၁၀၀ )ရသြားသည္
ဆိုလ်င္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။

ဆိုလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ၏ ပင္စင္မယူမီကလစာမွာ တစ္လလ်င္
သိန္း (၁၀၀ )ျဖစ္ခဲ.လ်ွင္ေတာ.ပင္စင္ေၾကး သိန္းတစ္ရာဆိုတာေရာ ၊ လုပ္သက္
ခံစားခြင္. ( Gratuity ) သိန္း (၂၃၀၀ ) ဆိုတာေရာ စာရင္းကိုက္ပါသည္ ။
သို.ေသာ္ ျပသနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးတို.ယခင္ကလစာ ဘယ္ေလာက္ယူခဲ.ပါသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ျပည္သူမ်ားကိုတစ္ခါမွ လူရာသြင္း၍မေၾကျငာခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းၾကီး၏မူလတည္ေထာင္သူ
နာယကၾကီး ဦးသန္းေရြ၏ ပင္စင္မယူခင္က ခံစားခဲ.ေသာတရား၀င္လစာသည္ တစ္လလ်င္သိန္း(၁၀၀ )က်ပ္ ဟုတ္မဟုတ္သိလိုပါသည္ ။ မဟုတ္ခဲ.လ်င္ ပင္စင္နွင္. ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကးကိုမည္သည္.တြက္နည္းျဖင္.တြက္လိုက္သလဲဆိုတာသိလိုပါသည္ ။
ဟုတ္ခဲ.လ်င္ လုပ္ခလစာ တစ္လလ်င္က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းျဖင္. တစ္နိုင္ငံလံုးနွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ ဤမ်ွမ်ားေသာလစာကိုမည္သည္.အခ်ိဳးခ်
လစာစနစ္ျဖင္. ရယူခဲ.သလဲသိလိုပါသည္ ။

ေနာက္တစ္ခုသိလိုသည္မွာလည္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးဥကၠေဟာင္း နွင္.ဥကၠဌသစ္၏
ပင္စင္လစာအေၾကာင္းျဖစ္သည္ ။ တပ္မေတာ္ပင္စင္လစာအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ
ဥကၠဌေဟာင္း လက္ရွိနိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ သည္တစ္လ က်ပ္သိန္း(၅၀ )
ပင္စင္ရသည္ဟုသိရပါသည္။ လက္ရွိပါတီဥကၠဌလည္းျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္နာယကလဲျဖစ္သူ၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္လည္းပင္စင္လစာ တစ္လ သိန္း
(၅၀ )ဟုသိရပါသည္ ။ထိုမွတစ္ဖန္ လက္ရွိသမၼတလစာ အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္က တစ္လ
လ်င္ သိန္း(၅၀ ) ၊ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရာထူးအတြက္လစာ တစ္လလ်င္ (၃၅)သိန္းရေနျပီျဖစ္သည္ ။ ထိုသို.ဆိုလ်င္ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌေဟာင္း နွင္. လက္ရွိဥကၠဌသစ္တို.သည္လက္ရွိရာထူးအတြက္လဲလစာ
ယူသည္ ၊တပ္မေတာ္ပင္စင္အတြက္လဲ သိန္း(၅၀ ) ၊ (၃၅) သိန္းစသည္ျဖင္. နွစ္ျပန္နွစ္လဲ
ယူေနၾကပါသလား ၊ လစာတစ္မ်ိဳးထဲပဲယူပါသလား၊ လစာနွစ္မ်ိဳးကိုတစ္ျပိဳင္တည္း
ရယူခံစားေနၾကပါလ်င္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကိုထိုသို.ရယူခံစားျခင္းမွာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒနွင္.ညီညြတ္ပါရဲ.လားဟူ၍ျဖစ္ေပသည္ ။

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလနွင္.
သက္ဆိုင္သည္ ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက လမ္းမ်ားခင္းေပးျခင္း
လဲပါ၀င္ပါသည္ ။က်ြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ထိုသို.မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုအျဖစ္ ခင္းေပးေသာ
ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင္.ခင္းေပးသည္လား ၊ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင္.ခင္းေပးတာလားသိလိုရင္းျဖစ္သည္ ။

နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင္.ခင္းေပးသည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို နိုင္ငံေရးပါတီ
တစ္ခု၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွုအတြက္သံုးခြင္.ရွိမရွိသိလိုပါသည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင္. ေစတနာသက္သက္ ခင္းေပးခဲ.သည္ဟုဆိုလ်င္ေက်းဇူး
တင္ပါသည္ ။ တစ္ခုထပ္ေမးခ်င္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ နွင္.ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဘိလပ္ေျမဂိုေဒါင္တစ္ခုကို နွစ္ဖြဲ.အတူမ်ွသံုးပါသလား ၊ နွစ္ဖြဲ.ပူးတြဲ၍ပိုင္ဆိုင္ပါသလားဟုသိခ်င္စိတ္လဲျဖစ္မိပါသည္ ။ အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ က်ြန္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ.နယ္ ၊
(ဆ)ရပ္ကြက္ အတြင္းမွလမ္းတစ္လမ္းကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ မဲဆြယ္သည္.အေနျဖင္. ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးပါသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွခင္းေပးသည္.အတြက္ေက်းဇူး
တုန္.ျပန္ေသာအေနျဖင္.လမ္းထဲမွ လူငယ္မ်ား ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသို.၀င္ၾကရပါသည္ ။ ပါတီတံဆိပ္ပါေသာ တီရွပ္အက်ီ ၤမ်ား၀တ္ၾကရပါသည္ ။လမ္းခင္းရန္အတြက္
ဘိလပ္ေျမထုတ္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို.လမ္းထဲမွ လူ ဆယ္ဦးခန္.သူတို.
ေခၚေသာကားျဖင္.လိုက္သြားရပါသည္ ။ ဘိလပ္ေျမသြားထုတ္ရေသာဂိုေဒါင္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွပိုင္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ
ဂိုေဒါင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ကၽြန္ေတာ္ယေန.အထိမရွင္းသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို.
လမ္းကိုကြန္ကရစ္ ခင္းေပးသူေက်းဇူးရွင္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္စည္ပင္ လား ၊
ၿပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီလား ဆိုသည္ကိုသဲသဲကြဲကြဲ
မဆံုးျဖတ္တတ္ပါ ။

ေနာက္ထပ္မသဲကြဲေသာအခ်က္တစ္ခုကိုလည္းတစ္လက္စထဲ ေမးပါရေစ ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ဧည္.လမ္းညြန္အျဖစ္ ပုဂံေဒသဘက္သို.သြားေသာအခါ
အညာေဒသ (အထူးသျဖင္.)ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနွင္.ေညာင္ဦးၾကားရြာအခ်ိဳ.
တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာ ဟူေသာ ေက်ာက္စာတိုင္လိုလို ကမၹည္းေမာ္ကြန္းလိုလို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုရြာထိပ္ကားလမ္းနေဘးလူျမင္သာေသာေနရာမ်ားတြင္မၾကာခန
ေတြ.ရပါသည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္အသြင္မကူးေျပာင္းမီ
ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းၾကီးအျဖစ္ရွိစဥ္က နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင္. ရြာကိုကူညီခဲ.သျဖင္.
ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာဟု ဂုဏ္ေဖာ္ကာ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူခဲ.ျခင္းျဖစ္မည္ ။

သို.ေသာ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးသည္ နာမည္ ၊ တံဆိပ္ ၊ ေဆာင္ပုဒ္ မေျပာင္းပဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး
အမည္ျဖင္.ပင္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္ရာ အရင္ေခတ္က နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ (ျပည္သူ.ေငြ)ျဖင္. ေထာက္ပံ.ကူညီခဲ.ေသာေက်းရြာတစ္ရြာ၏အမည္ကို ယခုအခါနိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေနေသာ ပါတီအမည္ျဖင္. ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာဟု ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ေရးထိုးထားျခင္းမွာ နိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင္. ပါတီအတြက္မဲဆြယ္ေနျခင္း
ၿဖစ္ေသာေၾကာင္. ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင္.ညီညြတ္၏ မညီညြတ္၏ကို သိလိုပါသည္ ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္.ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ေအး
(ျငိမ္း) အေၾကာင္းကိုေမးျမန္းလိုပါသည္ ။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအး
သည္ မူလက ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ ၀င္တစ္ေယာက္သာမက ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦျဖစ္ပါသည္ ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မႏၱေလးတိုင္း
တံတားဦးျမိဳ.နယ္ ၊ ျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို
ကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံခဲ.သူျဖစ္ပါသည္ ။ လြွတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ျပီး
ကာမွ သမၼတၾကီးတာ၀န္ေပးခန္.အပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္လာသူ
ၿဖစ္သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးသည္ ယခု
လက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးပါသလား ၊ ပါတီမွတရား၀င္နွုတ္္ထြက္
လိုက္ျပီလား သိလိုပါသည္ ။ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးလ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ
ရာထူးယူထားသူသည္ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ပါတီ၀င္ ျဖစ္ေန၍ရမရ သိလိုပါသည္ ။ ပါတီမွနုတ္ထြက္ျပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုလ်င္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္သည္ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတင္ေအးကိုမၾကာခနေခၚယူလိုက္ပါေစျခင္းသည္ ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီ၀င္
အခ်င္းခ်င္းမို.ေခၚသြားသည္လား ၊ တပ္မေတာ္ D.S.A အပါတ္စဥ္ (၉) ေက်ာင္းဆင္း
ဘက္ခ်င္းမို.မ်က္နွာသာေပးကာေခါ ္သြားသည္လားသိလိုပါသည္ ။

ထိုသို.တစ္ပါတီထဲမွတက္လာသူ သမၼတနွင္. ေရြးေကာက္ပြဲ ဒိုင္လူၾကီးလုပ္မည္.
သူတို.ရင္းနွီးလြန္းေနျခင္းသည္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ
အသာစီးရေစရန္အားသာခ်က္ျဖစ္မျဖစ္ သိလိုပါသည္ ။တစ္ဖန္ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလမ်ားတြင္ အတိုက္အခံပါတီၾကီး
တစ္ခုမွပါတီ၀င္အခ်ိဳ.သည္ၾကယ္ငါးပြင္.အလံမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ခဲ.ၾကသျဖင္.အလံေတာ္
ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရသည္ ၊ကန္.ကြက္သူရွိလ်င္အရွံုးေပးပစ္မည္ဟု ပုသိမ္ခရီးစဥ္
တြင္မိန္.ၾကားခဲ.ပါသည္ ။ ထိုအခါသတိရ၍ေမးလိုသည္မွာျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးနွင္.
ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီညီလာခံၾကီးတြင္တည္ဆဲသံုးေရာင္ၿခယ္နိုင္ငံေတာ္အလံကိုေျပာင္းျပန္
ေဇာက္ထိုး လြွင္.ထူခဲ.ျခင္း ကိုအလံေတာ္ ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရမရ ၊ ပါတီမွအေရးယူ
ခဲ.ျခင္းရွိမရွိ သိလိုပါသည္ ။

က်ြန္ေတာ္သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာ ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါေသးသည္ (ဥပမာ အစိုးရ
အဖြဲ.၀င္နိုင္ငံ.ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္.လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္မွုဓနဥစၥာ
ထုတ္ေဖာ္ေႀကျငာေရးအဆိုကို ဘာေၾကာင္.လြွတ္ေတာ္တြင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္မ်ား
ကန္.ကြက္ၾကသည္ ၊ White Card ကိုင္ထားေသာ နိုင္ငံသားမဟုတ္သူဘဂၤလီမ်ား
မဲေပးခြင္. ၊ပါတီေထာင္ခြင္.ျပဳထားျခင္းကို လာမည္.၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဘယ္လို
သေဘာထားသည္ ၊စသည္ျဖင္. ) ။ သို.ေသာ္အလုပ္မအားသည္.ၾကားထဲမွလူၾကီးမ်ား
ေခါင္းေျခာက္မည္စိုးေသာေၾကာင္.ဤမ်ွသာေမးခြန္းေမးလိုက္ပါသည္ ။
တကယ္မရွင္း၍ေမးျခင္းျဖစ္၍ရိုင္းတာပါခဲ.လွ်င္ ခြင္.လြတ္ေစခ်င္ပါသည္ ။
ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မ်ားကိုတိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သိရသည္
ႏွင္. ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီသို.
၀င္ပါမည္ ။မိသားစုကိုလည္း၀င္ေစပါမည္ ။အျခားသူမ်ားကိုလည္း၀င္ဖို.တိုက္တြန္း
ပါမည္ ။ ကၽြန္ေတာ္.အတြက္ပါတီ၀င္ေလ်ွာက္လႊာတစ္ေစာင္ခ်န္ထားေပးပါခင္ဗ်ား ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)


0 comments: