Thursday, May 15, 2014

အမွားမျပင္ ေနာင္မၾကဥ္သည့္ ျမန္မာလက္နက္ဘုရင္

စက္႐ံုေနရာကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု
 
သူ႔ကုိ ဘယ္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ မေကာင္းသူတစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။ သူက ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး ျဖစ္သည္။ သူ႔မိခင္ကေတာ့ သူ႔ကုိ ခ်စ္ခင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက သူ႔ကုိ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည္။
ဘားရက္အိုဘားမားအစုိးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေနေသာ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိမူ ႁခြင္းခ်က္ထားေလ၏။
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ ပစၥည္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရပုိင္ စစ္လက္နက္ စက္႐ံုေပါင္းႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံျခားမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘဏ္ စာရင္းမ်ား၊ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ဒံုးက်ည္အပါအဝင္ အျခား ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေနသည့္ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာက အကယ္၍သာ ဒီမုိက ေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ မည္ဆုိပါလွ်င္ ဤပုဂၢိဳလ္လိုလူမ်ိဳး ကုိ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ရာတြင္ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ ကေတာ့ အေမရိကန္က ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးကုိ ပိတ္ဆို႔အေရးယူေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ အစုိးရက ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈကုိ အဆံုးသတ္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း သူ၏ အင္ပါယာက ပို၍ပုိ၍ ႀကီးမားလာေနသည္။
သို႔ေသာ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက လူဆိုးတစ္ဦး ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုသည္ကုိ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ေျပာစကားႏွင့္ အတည္ယူလုိ႔ေတာ့ မရပါ။ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီး ေလးပင္ႏုိင္ရြာေလးတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ေမးၾကည့္ၾကပါ။ တစ္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က ေရာက္လာၿပီး သူတို႔၏လယ္မ်ားကိုသိမ္း၊ ရြာလွန္ၿပီး စက္႐ံုႀကီးတစ္ခုကုိ တည္ပါသည္။ ယင္းမွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး၏ ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ေသာ စစ္လက္နက္ စက္႐ံုအင္ပါယာႀကီးထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ယင္းအေၾကာင္းအရာအား လံုးကို ယူနတီဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္ ႐ႈႏုိင္သည္။ ၎သတင္းေထာက္ မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ရြာသားမ်ားကုိေမးျမန္း၊ စက္႐ံု အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ စာဖတ္သူမ်ား ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္း ေဌးက ယင္းသို႔ စပ္စပ္စုစု စိစစ္ ျခင္းကို ႏွစ္သက္ပံုမရပါ။ ျမန္မာ အစုိးရက သတင္းေထာက္ေလး ဦးႏွင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္ပုိင္ရွင္ကို အစုိးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အလ်င္အျမန္ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ဂ်ာနယ္အားလံုးကိုလည္းသိမ္းဆည္းလုိက္သည္။ သတင္းသမားငါးဦးတို႔  ေထာင္တြင္းမွာ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းေသာ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာမည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆက္ ဆံခဲ့သည္။
စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလွ်ာ့ ခ်ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ႏွင့္ အ တုိက္အခံမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္တို႔ ပါဝင္သလို ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားက ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ရမည္ လည္းျဖစ္သည္။ အိုဘားမားအစုိးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးႏွင့္ တရားမ၀င္လက္နက္ စီမံခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မည္ ဆုိပါက ကတိက၀တ္မ်ားကို လုိလုိလားလား လက္ခံခ်င္ၾကသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္  ဒုံးက်ည္ ေရာင္း၀ယ္ေရးျဖစ္ေစ (သုိ႔မ ဟုတ္) အႏုျမဴနည္းပညာကို ျမန္ မာက စိတ္၀င္စားေနသည္ဆုိ သည့္ အေျဖမသိသည့္ ေမးခြန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊မည္ သို႔ေသာ အဏုျမဴႏွင့္ လူမ်ားကုိအ စုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ေသေစေသာ လက္နက္မျပန္႔ပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုမဆုိ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္ဟု အေမရိကန္အရာရွိ မ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။
ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္က အိမ္ျဖဴ ေတာ္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ၫႊန္ ျပေနသည္။  ကာကြယ္ေရးစစ္ လက္နက္စက္႐ုံက ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို သူတုိ႔စက္႐ုံအ တြက္ သိမ္းယူေနသ၍ အစုိးရက စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေလ့လာစိစစ္ မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ ပြင့္လင္းေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု အျမစ္မတြယ္ႏုိင္ ပါ။
ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျဖစ္ပြား သြားေသာ ဇာတ္လမ္းက  စိတ္၀င္ စားစရာေကာင္းလွသည္။  ေဖ ေဖာ္၀ါရီလက ယူနတီက ေပါက္ ၿမိဳ႕အနီးရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရး သားခဲ့သည္။ သူတုိ႔က ယင္းေန ရာက ထူးျခားေနေၾကာင္း ေျပာဆုိ သည္။ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္စြာခ် ထားသည္။ စစ္တပ္အထက္ပုိင္း ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ခန္႔ထားလုပ္ကုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔မေက်မ နပ္ျဖစ္သည္ကေတာ့ မွန္ပါသည္။ ယူနတီသတင္းသမားမ်ားကို ဖမ္း ဆီးလုိက္ျခင္း၊ ယင္းေဆာင္းပါးပါ ဂ်ာနယ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းလုိက္ ျခင္းတုိ႔ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းၿပီးဓာတ္ပုံ မ်ားႏွင့္တကြ  ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းသတင္းေဆာင္းပါးကို ႏုိင္ငံတကာက  စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ အစုိးရကလည္း ယင္းေနရာသည္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ ေနရာအျဖစ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္မူအတိအက် ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ သာမန္စက္႐ုံတစ္ခုအျဖစ္ ဆုိျပန္သည္။
Foreign Policy က ၀ယ္ယူ ခဲ့သည့္ ၿဂဳိဟ္တုပုံတစ္ပုံအရ ယင္းစက္႐ုံကုိ ရွာေဖြၿပီး ေလ့လာႏုိင္ခဲ့သည္။ အရြယ္အစားက အံၾသဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ သာမန္စက္႐ုံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ (အဏုျမဴလက္နက္မျပန္႔ပြားေရးစင္တာက ယင္းဓာတ္ပုံကို အေျချပဳၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။)
ဓာတ္ပုံက ရြာသားမ်ားေျပာ ျပသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္မ်ား မွန္ကန္ေနေၾကာင္း ျပ ဆုိေနသည္။ အဓိက၀င္ေပါက္အ ပါအ၀င္  လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားက ေၾကာက္စရာလန္႔စ ရာပင္ျဖစ္သည္။ VIP ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကို လက္ခံရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရ သည့္ ရဟတ္ယာဥ္ရပ္ရန္ေနရာ ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာအလုပ္  သမားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရန္ ေန အိမ္မ်ားအျပင္ အျခားကာကြယ္ ေရး စစ္လက္နက္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအ တြက္ ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ထား သည့္ တန္းလ်ားပုံစံအေဆာက္အ အုံမ်ားကိုလည္း ပုံတြင္ေတြ႕ရ သည္။ ေလးပင္ႏုိင္ရြာကို  ယင္းစက္႐ုံအနီး၀န္းက်င္ႏွင့္ မကင္းလြတ္သည့္အတြက္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ အကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။
သူတုိ႔က ယင္းစက္႐ုံမွ ဓာ တုလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ယူနတီကလည္း ယင္းစက္႐ုံ၀င္းအတြင္း ဒုံးက်ည္ ေတြ႕ရွိရသည္ဆုိသည့္ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေျပာဆုိသည့္အ တိုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿဂဳိိဟ္တုပုံကုိ ၾကည့္႐ုံႏွင့္ ဓာတု လက္နက္စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ အပ္ေသခ်ာေျပာရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုံ၀င္းအရြယ္အစားႏွင့္ ေနရာအေနအထား ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တျခားေန ရာမ်ားတြင္ ျမင္ရသကဲ့သို႔ သာမန္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းစက္႐ုံံ ျဖစ္ ဟန္မတူပါ။ ယင္း၀င္းအတြင္း တြင္ ႀကီးမားလွေသာ ဂုိေဒါင္ႀကီး ငါးခုရွိၿပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ စတု ရန္းမီတာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိပါ သည္။
ဓာတုလက္နက္ ထုတ္လုပ္ သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္က ျမန္ မာသည္ ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း သေဘာတူညီ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က တိျပဳခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆုိရန္ လုံေလာက္ေနပါသည္။ ျမန္မာက ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ သ ေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ေက်ာ္လာသည့္တုိင္ေအာင္ အ တည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာက က တိက၀တ္မ်ားကို ဆက္လက္ေပး ေနပါသည္။ ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သေဘာတူညီခ်က္ CWC ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ လက္ခံဖိတ္ၾကားၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအ စုိးရ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္က ယင္းသ ေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထုိးရန္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေနပါ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ယခုစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သူကပင္ ဆက္လက္၍ အဆုိပါ ကတိက၀တ္ကို ထပ္ေပးျပန္သည္။
CWC ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္အတြက္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ ေရးရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသည္မွာ မွန္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာက ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲေနပံုရသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ အစုိးရအ ေနႏွင့္ CWC ဓာတုလက္နက္ဆုိင္ ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ၎ တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ ရက္ ၃၀ အတြင္း အားလံုးကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ စစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ျပန္ လည္ စိစစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကုိ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသခံမ်ားက ယင္းေနရာ မွ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုျဖင့္ အတည္မျပဳႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းေနရာသည္ မင္းဘူးအနီးရိွ အျခားကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေတာ္တူညီေနသည္။ ယင္းစက္႐ံုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေထာက္ပံ့ကူညီထားသည္ဟု အေမရိကန္က ယူဆထားၿပီး အမ်ိဳးအစားမသိရသည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္ဟုဆို သည္။ အဆိုပါစက္႐ံု၀င္းႏွစ္ခုလံုး၏ အသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားက ထပ္တူျဖစ္ေနရာတြင္ လံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသည့္ေနရာသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မဟုတ္သည့္ တန္းလ်ားမ်ား၏ ပံုကလည္း တူညီေနျပန္သည္။
ဤအခ်က္က ေျမာက္ကုိရီး ယားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစက္မႈဌာန တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ရိွ ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးေနသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္း ေဌးက ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ၿပံဳယမ္းကို သြားေရာက္ခ့ဲသည္။  သူ၏ ကုိရီးယားဘာသာစကားက ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေဘဂ်င္းတြင္ ေတြ႕ဆံုသည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဘဏ္စာရင္းကုိလည္း စင္ကာပူတြင္ သူက ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရိွသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ သီးျခားခဲြထုတ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည္ဆုိသည္ကုိ နားလည္ရန္မခက္ခဲပါ။
အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ကမူ ကာကြယ္ေရးစစ္လက္နက္စက္႐ံုဌာနက တုိးခ်ဲ႕လာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါက္ၿမိဳ႕အနီးက စက္႐ံု၀င္းက အေတာ္ႀကီးမားၿပီး အသစ္စက္စက္ျဖစ္သည္။ ကပစက စက္႐ံုသစ္အမ်ားအျပားကုိ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး လက္ရိွ တည္ရိွေနေသာ စစ္လက္နက္စက္႐ံုမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ ေပါက္အနီးမွ စက္႐ံုသည္ ပင္လယ္ေအာက္ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ေရေပၚတြင္ေပၚထြက္သည့္ ထိပ္ဖ်ားပုိင္းေလးမွ်သာျဖစ္သည္။
ဤအျဖစ္သည္ အုိဘားမား အစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ စီမံခ်က္မ်ား ရပ္တန္႔ပါမည္ဆုိ သည့္ ျမန္မာက သေဘာတူညီ ထားခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္အစား ကပစက ပို ၍ပုိ၍ ႀကီးမားလာ၊ ခ်မ္းသာလာ၊ အင္အားႀကီးမားလာေနသည္။ စပ္စုေသာ သတင္းေထာက္မ်ား က လုိက္လံစံုစမ္းသတင္းရယူ ျခင္းမ်ား၊ ေနအိမ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း မ်ား လုပ္လာသည့္အခါ ယင္းသုိ႔ စပ္စုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္သည့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာေတာ့ သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ဒီမုိက ရက္တစ္ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ သည္။
အဏုျမဴလက္နက္ ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ စိုးရိမ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားတစ္ ပုိင္း အစိုးရ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အုိဘားမားအစုိးရက ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ မွန္ ေကာင္းမွန္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရ သည့္ အခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ ထပ္လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာ အဏုျမဴလက္နက္မျပန္႔ပြားေရး ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဆင့္မ်ားကို လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမရွိလွ်င္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ဆက္လက္တည္တံ့ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဒီမုိကေရစီက်သည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္သည္ နာမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ လိုပါမည္ဆုိလွ်င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးလုိ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကပစကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရမည္ျဖစ္ေပသည္။
 
Copy from - 7daydaily.com
(Foreign Policy Magazine ပါ Jeffrey Lewis ႏွင့္ Catherine Dill တို႔၏ Myanmar---
ေဆာင္းပါးကုိ ခင္ေမေဇာ္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

0 comments: