Monday, March 3, 2014

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမည့္အေပၚ တအာင္း(ပေလာင္)အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား

တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိး၏ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ
ျပည္လုံးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမည့္အေပၚ
တအာင္း(ပေလာင္)အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔။
၁။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mount Pleasant Hotel ၊ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ရီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညွိႏွဳိင္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ တအာင္း(ပေလာင္) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးကုိ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေအာက္တြင္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ သီးသန္႔ကုဒ္နံပါတ္ ထုတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ပေလာင္၊ ပေလးကုိ ခြဲျခား ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ကုဒ္နံပါတ္ တစ္ခုျဖင့္သာ ေကာက္ခံရန္ အေလး အနက္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း အေလးအနက္ထား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဆႏၵတစုံတရာ မေတြ႔ရဘဲ ေကာက္ခံၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ဆႏၵကိုလစ္လွ်ဳရွဳ့ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။
၂။ တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိး၏ တင္ျပေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ သေဘာတူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေဆြးေႏြးမွဳေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စုှန္ႀကီး ဦးခင္ရီမွ သတင္းမီဒီယာေပၚတြင္ "တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာ အဆင္ေျပ သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၈ ေကာက္ခံၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ရန္ အားလုံးမွ သေဘာတူေၾကာင္း" ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရုိးသားမွဳကုိ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ျခင္းသာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။
၃။ တအာင္း(ပေလာင္) လူမ်ဳိးအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳႏွင့္ တင္ျပေ တာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးမွဳမရွိပါက တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္းၾကား နားလည္မွဳ လြဲမွားေစသည့္အျပင္ လူမ်ဳိးေရး၈ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ မ်ားကို ပုိမုိႀကီးထြားေစႏုိင္္ေၾကာင္းကုိ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေစတနာအမွန္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေနေသာ္လည္း ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးမွဳမ်ား မရွိျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေအာင္ တြန္းအားေပးေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္္ ေနပါသည္။
၄။ ထုိ႔အျပင္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ တအာင္း(ပေလာင္)ေဒသႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၈ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမွဳမရွိျခင္း၈ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ကာ ထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားတုိးပြားလာျခင္း စသည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမည္ဆုိပါက တိက်မွန္ကန္ေသာ စာရင္းရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာက္ခံၿပီးမွ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းကုိ တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးမွ လုံးှ(လုံးှ)လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း မေကာက္ခံမီတြင္ တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိးအတြက္ မျဖစ္မေနသီးသန္႔ကုဒ္နံပါတ္ထုတ္ေပးရန္၈ ပေလာင္/ပေလး ကုဒ္သီး ျခားမထားဘဲ ကုဒ္နံပါတ္ တခုအျဖစ္ျပင္ဆင္ ေပးရန္အျပင္ ျဖစ္လာမည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ျပႆနာကုိ အေလးအနက္ ထား စဥ္းစားေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၈ စသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေစလုိေၾကာင္း တအာင္း(ပေလာင္) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားကုိ ထပ္ေလာင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။
ပူးတြဲထုတ္ျပန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(၁) တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ
(၂) ပေလာင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔
(၃) ျမန္မာႏူိင္ငံတအာင္း(ပေလာင္)စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳဗဟုိေကာ္မတီ
(၄) တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
(၅) တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔
(၆) တအာင္း(ပေလာင္) သံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔
(၇) ျမန္မာႏူိင္ငံတအာင္းလူငယ္မ်ားအဖဲ႔ြ ခ်ဳပ္
(၈) မိုးေသာက္ၾကယ္လူမႈကူညီေရးအသင္း
(၉) ပါႅင္ဆငည္းလူငယ္အဖြဲ႔
 
ဆက္သြယ္ရန္
- ဒီဒီပို;ေစင္( ှ၇- ၄၅ဿ၆၀ဿ၆)
- မိုင္းမ်ဳိးေအာင္ ( ှ၇ - ၇ဿှ၃ဿ၄၃၇)
- အရွင္ ဦးသာသန ( ှ၇-၂၅၁ှ၁၃၁၃)

0 comments: