Monday, February 10, 2014

“တအန္း(ပေလာင္) ေဒသႏွင့္ လူထုအား ဆက္တိုက္ထိုးစစ္ဆင္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စစ္ဆင္ေရးကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း”

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
၁၀ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္။ ။ ဝဝ၄§၀၅§ဌနခ-၁၄

၁။ တအန္း(ပေလာင္)ေဒသတြင္ ဆက္တိုက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းႏွင့္ ေဒသခံလူထုအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေပၚတာဆဲြျခင္း၊ မိုင္းရွင္းခိုင္းျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အတင္း အဓမၼသိမ္းဆည္းယူငင္ျခင္း၊ လူေနေက်းရြာသို႕ဦးတည္ၿပီး လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္ျခင္း အစရွိသည့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပည္တြင္းရွိ တအန္း(ပေလာင္)တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအေပၚ စစ္ဆင္ေရးကို ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး P.S.L.F/T.N.L.A မွ အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။

၂။ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တလေက်ာ္ ကာလတိုအတြင္းတြင္ပင္ တအန္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႕ ထိေတြ႕မႈ တိုက္ပဲြ အၾကိမ္ (၃၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ားမွာလည္း တအန္းေက်းရြာေဒသမ်ားသို႕ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းစြာ လႈပ္ရွားလာၾကပါသည္။ ၁၇ ရက္ ဇန္နဝါရီလတြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုမိန္းရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိက္စက္ၿပီး ပစၥည္းႏွင့္ ေငြ စုစုေပါင္ ၃၀ သိန္း အဓမၼယူငင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ မန္မိုင္မိန္းကြမ္၊ ရူမန္း၊ ဘန္လူမ္ အစရွိေသာ ရြာ မ်ားတြင္လည္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း ေရာက္ေလရာရြာတိုင္းတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္း၊
လူထုအားလမ္းျပေပၚတာဆဲြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ရွိသည္။

၃။ ေဖေဖာ္ဝါရီပထမပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးတြင္ တအာင္းေဒသအတြင္း စစ္အင္အားျဖည့္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ရမခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၏ တင္ျပခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ျမန္မာတပ္ဖဲြ႕မ်ားေန႕စဥ္လိုလို တိုးခ်ဲ႕လႈပ္ရွားကာ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး ညြန္ၾကားခ်က္အရ ပေလာင္ေဒသကို လူသတ္ဖို႕လာတာ ဟုဆိုၿပီး လႈပ္ရွားေနပါသည္။

၄။ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာစကားလံုးကို တသြင္သြင္ ေျပာ ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ ကခ်င္၊ တအန္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား အျပတ္သုန္းေခ်းမႈန္းေရးေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ လုပ္ရပ္ကို အျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေတာ္လွန္ေရးသတိထားရွိၾကပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

၅။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္ဖိႏွိပ္မႈ မည္သို႕ပင္ ျပင္းထန္ေစကာမူ မိမိတို႕တအန္းလူမ်ဳိး အတြက္ထားရွိသည့္ P.S.L.F/T.N.L.A ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ မရမခ်င္း လက္နက္စဲြကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ တအန္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုးအား ခုခံကာကြယ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပဲြတြင္ တအန္းလူငယ္ေမာင္မယ္တိုင္း၊ တအန္းလူမ်ဳိးတိုင္း ေရာက္ရွိရာေနရာေဒသတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပါဝင္ ပံ့ပိုး လႈပ္ရွားၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းရင္း မိမိတို႕၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

“ဘ္ုပ္ဘူိန္ ကုင္တအာင္း”

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F/T.N.L.A)

0 comments: