Thursday, January 9, 2014

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ၾကစုိ႔။

Panlong
      Gragph2.jpg
ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွ
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ၾကစုိ႔။
 
နိဒါန္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၄၇ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး၊ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။  အုပ္စုိးသူ အာဏာပုိင္ အဆက္ဆက္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ေန႔ကုိအစြဲျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုေန႔ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်င္းပလာခဲ့သည္။
ထုိသို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ အေျခခံမူ လမ္းစဥ္အေပၚ ေသြဖယ္အားနည္းသြားရာမွ ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ခု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနွင့္ ယေန႔ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္နွင့္ ဆန္႔က်င္ သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္တၿပဳိင္တည္း ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ လုံးဝ ၿပဳိလဲပ်က္စီးသြားျခင္းႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္သည္ ဆင္းရဲနက္တြင္းသုိ႔ က် ဆင္းသြားၿပီး ျပည္သူလူထု စား၀တ္ေနေရးသည္လည္း အတိဒုကၡမ်ဳိးစုံ ခံစားေနၾကရသည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္ စသည့္ လူမ်ိဳး မ်ားသည္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္သည္သာလွ်င္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရး၀ါဒကုိ ဖယ္ရွားနုိင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း လူမ်ဳိးႀကီး၊ လူမ်ဳိးငယ္ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ပုံစံအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူညီမွ်မွဳ၊ နုိင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မွဳရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု နုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္အသီးသီး ရွိၾကသည့္အတုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလ်က္ အခ်ဳိးက် အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိျခင္းမ်ဳိး သည္သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ အေျခခံမူလမ္းစဥ္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာၿပီး စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႔။  
 
[] ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း။
            ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္ကာလကတည္းက ကိုယ့္ဘုရင္၊ ေစာ္ဘြား၊ ဒူး၀ါး၊ ေစာဖ်ာ၊ ေစာ္ကဲ၊ ေတာင္ပိုင္ရမ္အုပ္မင္းမ်ားျဖင့္သီးျခား လြတ္လပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္လာၾကသည့္
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တျပည္ေထာင္ပုံစံမရိွ၊ ျပည္ေထာင္စုပုံစံ မရိွခဲ့ေပ။
 
[] အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ကာလ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားနယ္ေျမအေနအထား။
() ကရင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာ နယ္ေျမကို စုစည္း၍ Burma Proper ဗမာျပည္မဟု ေခၚတြင္၍ အဂၤလိပ္က တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ၊
(၂) ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္၊
(၃) ကခ်င္ဒူး၀ါးမ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊
(၄) ခ်င္းေတာင္ပိုင္ရမ္အုပ္မင္းမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊
(၅) သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကရင္နီနယ္ျပည္ဟူ၍ နယ္ေျမႀကီး ၅ ခု တည္ရွိခဲ့သည့္အျပင္
 (က) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားၿပီး part one ေခၚတြင္ေသာနယ္ေျမမ်ား၊
Government of Burma ACT-1935
() အေနာက္ဘက္ ရွမ္းျပည္ဟုေခၚတြင္ခဲ့ေသာ ေသာင္သြပ္နယ္၊ ဆင္ကလုိက္ခႏၲီးနယ္၊ () ရခိုင္ေတာင္တန္း ေဒသေခၚ ပလက္၀ေဒသႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ () ေဆာမရနယ္ (နာဂေတာင္တန္းေဒသ) () ေမခႏွင့္မလိချမစ္ႏွစ္သြယ္ၾကားရွိေသာ ႀတိဂံနယ္ေျမ၊ () အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသႏွင့္ ဟူးေကာင္းေတာင္ ၾကား ေဒသ၊ () သံလြင္ခရိုင္ႏွင့္  () ၀ ေစာ္ဘြားမ်ားနယ္ေျမ ဟူ၍ပါရွိသည့္အျပင္
(ခ) အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထားရွိေသာ part 2 ေခၚတြင္ေသာနယ္ေျမမ်ား
() part one တြင္ မပါ၀င္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ဗန္းေမာ္တို႕မွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊
() အထက္ခ်င္းတြင္း စီရင္စုရွိ ဟုမၼလင္းဆပ္ဒီ၀ီဇံ၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊
() ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျမ၀တီတိုက္နယ္၊ ေတာင္ငူစီရင္စုအေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ေတာင္တန္းေဒသ၊ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ေရႊက်င္ခရိုင္ခြဲေဒသဟူ၍ ပါရွိသည့္အျပင္
 (ဂ) ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕မ်ား
            ေတာင္ႀကီး၊ ေမၿမိဳ႕(ခ)ျပင္ဦးလြင္၊ ကေလာ၊ လားရွဳိး၊ လြိဳင္လင္၊ လြိဳင္ေမြ၊ သံေတာင္စသည့္ ေတာင္ေပၚ စခန္းၿမိဳ႕မ်ားကို သီးသန္႕ျမဴနီစပါယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားအသီးသီးပါဝင္သည္။
            ဤသည္မွာတုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသနယ္ေျမအလိုက္ သီးျခားေနထုိင္လာၾကသည္မွာ သမိုင္းအခ်က္အလက္ ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စုစည္းၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကို အဂၤလိပ္က လာေရာက္ ပိုင္းျခားျခင္းျဖင့္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးတရားပြဲမ်ား ေခတ္ကာလ တြင္ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ေဟာေျပာ၍ေကာင္းေသာ္လည္း အမွန္မွာမူလကပင္ သီးျခားတည္ရွိၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားကို ေသြးမစည္းမိေအာင္ အဂၤလိပ္တို႔က သပ္လွ်ဳိၿဖိဳခြဲသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
            ဤတြင္ မေ၀းလွေသာ သမိုင္းေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ပါက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး နယ္ေျမမ်ား၏ အေနအထားအမွန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ပံုစံမရွိ၊ ျပည္ေထာင္စုပံုစံလည္းမရွိခဲ့ေပ။
မွတ္ခ်က္။          ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ရခုိင္ေတာင္တန္းေဒသကုိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊  သံလြင္ခရုိင္ (ေခၚ) ဖာပြန္နယ္၊ ေတာင္ငူစီရင္စုအေရွ႕ဘက္ျခမ္း (ေခၚ) သံေတာင္နယ္၊ ဘာအံနယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႕နယ္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ့ကရိတ္ နယ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးနယ္မ်ားအပါအ၀င္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သည္။ ဝ ေစာ္ဘြားမ်ားနယ္ကုိ ရွမ္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ အထက္ခ်င္းတြင္းစီရင္စုရွိ ဟုမၼလင္းဆပ္ဒီ၀ီဇံ၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၊ ဟုမၼလင္းခရိုင္ခြဲ၊ ဆင္ကလိုင္ခႏၲီး၊ ေသာင္သြပ္၊ ေဆာမရနယ္ပယ္၊ နာဂေတာင္တန္းမ်ားကုိ ဗမာျပည္မ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ပ်ဥ္းမနားအေရွ႕ ေတာင္တန္းေဒသ၊ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ေရႊက်င္ခရိုင္ခြဲေဒသကုိ ဗမာျပည္မတြင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ေမၿမိဳ႕ (ခ) ျပင္ဦးလြင္ကုိ ဗမာျပည္မတြင္လည္းေကာင္း၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕ကုိ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္၊ လာရိႈး၊ လြိဳင္ေမြၿမိဳ႕ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မြန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။
[] ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ျခင္း။
            ဗမာျပည္မအစိုးရကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတုိင္းရငး္သားေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ အေမ်ွာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး အေပးအယူလုပ္ၾကၿပီးမွ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။
ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ား
() အႏုိင္အရံွဳးစာခ်ဳပ္မဟုတ္ပါ၊ တန္းတူရည္တူစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
() လူမ်ဳိးကုိကုိယ္စားျပဳေသာ  စာခ်ဳပ္မဟုတ္ပါ။ ဗမာျပည္မနယ္ေျမ၊ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္နယ္ေျမ၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမ ဟူ၍ နယ္ေျမ () ခုကို အသီးသီးကိုယ္စားျပဳၿပီး ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
 ပင္လံုစာခ်ဳးပ္၏အႏွစ္သာရမ်ား
() သီးျခားစီတည္ရွိေသာ ဗမာျပည္မနယ္ေျမ၊ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္နယ္ေျမ၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ခ်င္း ေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမ () ခုသည္ တၿပိဳင္တည္းလြတ္လပ္ေရးရယူရန္။
() ယင္းနယ္ေျမ () ခုသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးပါက အမ်ဳးိသားတန္းတူရည္တူ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္တို႕ျဖစ္သည္။
 [] ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲရန္ျပင္ဆင္ျခင္း။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ အနာဂတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံမူမ်ား၊ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံေက်ာရုိး မ်ားကုိ သေဘာတူခ်မွတ္ထားသည္။
(က) အေျခခံမူ ()ခ်က္
 
            - လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္။ (Independence)
            - အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရမည္။ (Sovereignty)
            - ဒီမိုကေရစီသမတႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္။(Republic)
            - ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရမည္။ (Union State) ဟူ၍ ခ်မွတ္ထားသည္။
 
 
 
() ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းညြန္ ()ခ်က
------
() ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံေက်ာရိုး ခ်မွတ္ျခင္း။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီခန္းမႀကီးတြင္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄)တြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလပဏာ မညီလာခံသဘင္၌ အဆို (၁၄) ခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ အခန္း (၁၄) ခန္း တင္သြင္းသည့္အေပၚ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႕ ညီလာခံက လက္ခံခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေျခခံေၾကာရိုးျဖစ္ေသာ အခန္း(၁)ကုိသာ  ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပပါသည္။
အခန္း ၁။ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု
ပုဒ္မ ၁။ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ကို လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမတ ႏိုင္ငံဟူ၍ေၾကညာရမည္။
ပုဒ္မ ၂။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လြတ္လပ္ၿပီးေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမတ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္တြင္

(က)      - ဗမာျပည္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗမာျပည္မ၊
            - ဟုမၼလင္းခရိုင္ခြဲ
            - ဆင္ကလိုင္ခႏၲီး
            - ေသာင္သြပ္
            - ေဆာမရနယ္ပယ္
            - နာဂေတာင္တန္းမ်ား
            - သံလြင္ခရိုင္
            - ကန္ပက္လက္ခရိုင္ခြဲ
            - ရခိုင္ေတာင္တန္းေဒသ ဟူ၍ေခၚေ၀ၚေသာ ေဒသမ်ား
 
() ကိုးခန္းႏွင့္ေမာင္းပိုင္တုိ႕အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေထာင္စု
() ကရင္နီျပည္နယ္မ်ား
() ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ား
() ကန္ပက္လက္ခရိုင္ခြဲမပါေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းခရိုင္တုိ႕ပါ၀င္ေစရမည္။
 
ပုဒ္မ ၃။ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမတဗမာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဗမာ ႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္။
 () ေအာက္ပါ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားရွိေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းကို ေပးအပ္ရ မည္။
            - ပထ၀ီအေနအထားအရ နယ္နိမိတ္အထင္အရွား ရွိျခင္း၊
            - ျမန္မာစကားႏွင့္မတူေသာ ဘာသာစကားတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
            - ယဥ္ေက်းမွဳတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
            - ရာဇ၀င္အစဥ္အလာတမ်ဳိးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
            - စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရးလုံေလာက္မွဳတို႕ရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
            - လူဦးေရအေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊
            - သီးျခားျပည္ေထာင္စုေဒသအျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတုိင္း ေနလုိေသာဆႏၵရွိျခင္း၊
 
 () ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ နယ္မ်ားကို အဆင့္အတန္းကို အထက္ပါဂုဏ္အဂၤါမ်ား နည္းမ်ားမဆို ရွိပါလည္း စီးပြားေရး လံုေလာက္မွဳ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။
() လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကို နည္းမ်ားမဆို သီးျခားဘာသာစကားရွိျခင္း၊ ထိုဘာသာစကားကို အေတာ္အသင့္အားျဖင့္ တစုတေပါင္းတည္း ေျပာဆိုေသာ ေဒသရွိျခင္း၊ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနလုိ ေသာ ဆႏၵရွိျခင္းတုိ႕မွတပါး အထက္ပါအားလံုးေသာ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား၌ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။
() တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
၁။ လူမ်ဳိးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀င္အစဥ္အလာအားျဖင့္လည္းေကာင္း လူမ်ားစုႏွင့္ကြဲျပားျခားနား၍
၂။ ဗမာတျပည္လံုး၌ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕၀င္ ေဒသတခုခုတြင္ျဖစ္ေစ ရွိေသာလူဦးေရအားလံုးတြင္ အနည္းဆံုး (၁၀)ပံု ()ပံုမွ် လူဦးေရရွိေသာ လူတစုအားရရွိႏိုင္ေစရန္ ၀န္ခံခ်က္ျပဳရမည္။
 ရွင္းလင္းခ်က္။   ။ အခန္း[] ပုဒ္မ ၃။ အပိုဒ္()တြင္ အဂၤါရပ္မ်ား ()ခ်က္ေဖာ္ျပရာမွာ ျမန္မာစကားႏွင့္မတူ ေသာ ဘာသာစကားတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း ပါရိွသျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ရာထားေသာ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းတုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာ စကားႏွင့္တူသည္ မတူသည္ဟု ေမးရန္ေျဖရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပသည္။
 ျမန္မာစကားႏွင့္မတူေသာ ဘာသာစကားတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ဗမာျပည္မနယ္ေျမတြင္ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကေသာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္အတြက္ တၿပိဳင္တည္းေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတူ ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္လည္း ပင္လံုစိတ္ဓါတ္အရ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ျပည္နယ္တစ္ခုကိုလည္း တၿပိဳင္တည္းေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟု ရည္ညႊန္းထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရငး္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု သမတ ဗမာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိၿပီး စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ ေသာ အျခခံမူမ်ား၊ စုဖြဲ႕ပံုအေျခခံေက်ာရိုးမ်ားအတြက္ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေပသည္။
 
[] ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးအဆင့္ဆင့္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း
            ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဦးႏုသည္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္အေျခခံမူလမ္းစဥ္အေပၚ ေသြဖယ္အားနည္းသြားရာမွ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္
() ဗမာျပည္မကို ျပည္ေထာင္စု (ဗဟုိ) အာဏာႏွင့္တြဲထားၿပီး ကရင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ျပည္နယ္မေဖၚေပးသျဖင့္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဗမာျပည္မ လက္ခံေအာက္ဘ၀ ေရာက္ရွိ သြားျခင္း၊
 () သီးျခားလြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ကို ေစာဖ်ာမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုဆႏၵမပါဘဲ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ျခင္း၊
() ပါတီစံုစနစ္လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ ဂုိဏ္းဂဏျပင္းထန္လြန္းျခင္း၊
() ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္ဆြဲလြန္းျခင္း၊
() ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္လူထုဆႏၵမပါဘဲ ဖီေမာ္၊ ေဂၚလန္၊ ကန္ဖန္ ေဒသမ်ားကို တရုတ္ျပည္သို႕ လြဲအပ္ ျခင္း၊
() ကူမင္တန္တရုတ္ျဖဴကို အေၾကာင္းျပၿပီး ရွမ္းျပည္ (၁၃) နယ္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသတ္မွတ္ျခင္း၊
() ဗုဒၶဘာသာကိုႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္း၊
() ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုဦးေဆာင္ေသာ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႀကီးက်င္းပေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္သည့္စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းယူျခင္းစသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ဆန္႕က်င္ျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အထုဋ္အထိပ္သုိ႔ေတာက္ေလာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓါတ္သည္လည္း လံုး၀ ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြား သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးမရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္း (၁၄) ႏွစ္အၾကာတြင္ ပ်က္စီး သြားေတာ့သည္။
 [] (က) ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ မဆလ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းတို႕စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႕စည္းပံု တခုကိုေရးဆြဲျပဌာန္းလိုက္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးမဆိုထားဘိ၊ ဒီမိုကေရစီလူ႕အခြင့္အေရးဟူ သမ်ွလံုး၀ ဆိတ္သုဥ္းသြားသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္လာသည့္အျပင္ ျပည္သူ တရပ္လံုး မခံမရပ္ႏုိင္ဘဲ တေလ်ာက္လုံးနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆန္႕က်င္တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ရာ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ တစ္တုိင္း တျပည္လံုး ျပည္သူလူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုံႀကီးေၾကာင့္ မဆလ တစ္ပါတီစနစ္ ျပဳတ္က်သြားၿပီး ၄င္းတို႕ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၄င္းတုိ႕ကိုယ္တုိင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေသာ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း (၁၄) ႏွစ္အၾကာတြင္ ပ်က္ဆီးသြားေတာ့သည္။
 ()၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
န၀တ/နအဖ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္မွစ၍ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ အစဥ္ တစိုက္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး ဆိုသည့္ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ (၁၄)ႏွစ္အၾကာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၄င္းတို႕စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳ ျပဌာန္းလုိက္ၿပီး ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ ဖိႏိွပ္မွဳမ်ဳိးစံု ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္က်င္းပကာ သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုသည္ စစ္အုပ္စုက ျပည္သူတရပ္လုံုးအေပၚ ကြ်န္ျပဳထားႏုိင္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအား အမ်ိဳးျဖဳတ္ေရးကုိ ဦးတည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မ်ား  တန္းတူေရးအတြက္ မည္သုိ႕မွ် ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။
[၇] စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သမၼတဗမာႏုိင္ငံေတာ္သစ္  တည္ေဆာက္ေရး
(က) အေျခခံမူမ်ား
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေျခခံမူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ (၈)ခ်က္ အျပင္ လြတ္လပ္စြာ ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ခြဲထြက္ခြင့္ (၂) ခ်က္ ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္း လာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခဲြထြက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခဲြထြက္ခြင့္ထက္ တန္းတူရည္တူ သည္သာလွ်င္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံ ထားရွိရမည့္မူတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ သြားရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
 
()   လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံ (Sovereign State)
       လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဟူသမွ်တို႔သည္ ျပည္သူလူထုထံမွသာ ဆင္းသက္လာေစရမည္။
()   တန္းတူေရး (Equality)
       တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရွိေစရ မည္။
()   ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination)
       တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေစရမည္။
()   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ (Federal Principles)
       ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာတူလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖဲြ႔စည္းရမည္။
()   လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Minority Rights)
       ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု မ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား ျပ႒ာန္းေပးရမည္။
()   ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား (Democracy and Fundamental Rights)
       ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ လိင္ခဲြျခားမႈ မရွိေစ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
()   ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ (Multi-party Democracy System)
       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေစရမည္။
()   ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ (Secular State)
       ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေရာစပ္ျခင္း မရွိေစပဲ၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစရမည္။
အထက္ပါ အေျခခံထားရွိရမည့္ အေျခခံမူ (၈)ခ်က္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြရာတြင္ -
(၁) တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊
(၂) တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊
(၃) ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး စသည့္ အခြင့္အေရးႀကီး (၃) ရပ္ကို ကာကြယ္ျပ႒ာန္း ေရးဆဲြရမည္ ျဖစ္သည္။
 

ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပမာ ပုံစံဇယား
Panlong
      Gragph2.jpg
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာ ပံုစံဇယားသည္ ျပည္သူလူထု ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပသည္။
 
 
(၁) ျပည္သူလူထု ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း
 
တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ မူလပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အာဏာအရပ္ရပ္သည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ေစရမည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္သည္ ဧရာဝတီျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္၊ ပဲခူးရိုးမ၊ ရွမ္းရိုးမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ သန္း (၆ဝ) ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ မူလအာဏာပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု တဦးစီ၏ တန္းတူရည္တူ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အာဏာကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုး၍ မရပါ။ သို႔ျဖစ္၍ လူတသိန္းပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အာဏာကို စုၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တဦးသို႔ အာဏာေပးအပ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း (၆ဝ) ေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္သူ႔အာဏာကို တည္ေဆာက္ရန္ လူဦးေရ တသိန္းလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက်စီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ ဆိုပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၆ဝဝ) ဦး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၆ဝဝ) ဦးသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ တိုင္းျပည္၏ အာဏာမ်ားကို ရရွိထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ မက်င့္သံုးႏိုင္ပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူက်င္းပၿပီးမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူလူထုထံမွ ျပည္သူလူထု ထံသို႔ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လည္ပတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
 
ဥပမာအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း (၆ဝ) ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား (၃၅) သန္းရွိၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးမွာ (၂၅) သန္း ရွိမည္ဆိုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၃၅ဝ) ဦးရရွိၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၂၅ဝ) ဦး သာရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ (၂၅ဝ) ဦးသာရၿပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသာ တမ်ိဳးတည္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၃၅ဝ) ဦး ရသည္ မတရားသည္ဟု ေျပာ၍ မရပါ။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုပါက လူတဦးခ်င္း၏ ဒီမိုကေရစီ ပိုင္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္သြားသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား (၃၅) သန္းရွိ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၅ဝ) ဦးရရွိျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္း၏ တန္းတူရည္တူ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
 
ထိုနည္းတူစြာ ျပည္သူလူထုကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ (၃၅) ဦး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဝန္ႀကီး (၂၅) ဦးႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁ဝ) ဦးသာ ပါမည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္သူလူထုထံမွ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္သာ ရသည္။ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ထပ္တူ ဥပေဒျပဳ အာဏာ ရွိသျဖင့္ မည့္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကမွ လႊမ္းမိုးထားျခင္း မရွိပါ။
 
(၂) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဗမာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္ (၁၂) ျပည္နယ္ ရွိသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ တျပည္ နယ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၆) ဦးစီ ေရြးမည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၇၂) ဦးရွိမည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဗမာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား (၁၂) ခုႏွင့္ စုဖဲြ႔စည္းထား သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြဋ္အထိပ္ ဥေသွ်ာင္ႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ေသနာ ပတိခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ အေရးေပၚကာလတြင္ တိုင္းျပည္တခုလံုးကို စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳပါက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူမွသာ လွ်င္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ သေဘာမတူပါက ဥပေဒျဖစ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ထိုနည္းတူ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳ ရာတြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူမွသာလွ်င္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ သေဘာမတူပါက ဥပေဒျဖစ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ ဟူ၍ ထပ္တူျပဳဥပေဒ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ တခုႏွင့္တခု ထိန္းညိႇထားျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
အထက္ပါ ရွင္းလင္းတင္ျပသကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔သည္ လူဦးေရပိုမ်ားၿပီး နယ္လည္း ပိုက်ယ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တို႔သည္ လူဦးေရနည္းၿပီး၊ နယ္ေျမလည္း က်ဥ္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၆)ဦးစီ ရရွိသည္မွာ နစ္နာသည္ဟု ျမန္မာႏွင့္ ရွမ္းတို႔က ေျပာမည္ ဆိုပါက လူမ်ိဳးေရး တန္းတူညီမွ်မႈကို လက္မခံဘူးလား၊ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမွ်မႈကို လက္ခံပါက လူဦးေရမ်ားၿပီး နယ္ေျမက်ယ္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ (၃၅ဝ) ဦး၊ ရွမ္းက (၈ဝ) ဦး ရရွိၿပီး ခ်င္း (၂ဝ) ဦးႏွင့္ ကရင္နီက (၁၅) ဦးသာ ရရွိသည္။ ျပည္သူတဦးခ်င္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး ရရွိၿပီးျဖစ္၍ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္တနယ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၆) ဦးစီ အညီအမွ် ရရွိျခင္း သည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူရည္တူ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
 
(ဥပမာ - ညီရင္းအကိုမ်ားသည္ တန္းတူရည္တူ ရွိၿပီး အေမြမ်ားခဲြေဝရာတြင္ အသက္ (၄ဝ) ႏွစ္ရွိေသာ အကိုႀကီးက လယ္ေျမဧက ၄ဝ ယူမည္။ အလတ္အသက္ ၂ဝ ႏွစ္က ၂ဝ ဧက ယူမည္။ ၁ဝ ႏွစ္အရြယ္ ညီအငယ္ဆံုးကို ၁ဝ ဧက ခဲြေဝေပးမည္ဆိုပါက ညီအစ္ကိုမ်ား တန္းတူရည္တူ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အညီအမွ် ခဲြေဝမွသာလွ်င္ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္သည္)။
 
အထက္ပါကဲ့သို႔ သန္း (၆ဝ) ေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္းစီ၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း လူမ်ိဳးႀကီး လူမ်ိဳးငယ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ပံုစံအားလံုးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဗမာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
(၃) ျပည္သူလူထုမ်ား အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း
 
ျပည္သူလူထုမ်ား ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား ႏိုင္ငံေရးဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပိုဒ္ (၁) တြင္ ဥပမာပံုစံဇယားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။
 
ျပည္သူလူထု အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရုပ္သိမ္း၍ မရေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႔ ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝ ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးေဟာေျပာပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီးပြားရွာေဖြပိုင္ခြင့္ စသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
 
ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ တန္းတူရည္တူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကတည္းက မိမိကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္လာၾကသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္း သား ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သီးျခားစီ တည္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံမူႏွင့္ ေသြဖယ္အားနည္းသြားၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းရာ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားအနက္ အဓိကအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီး အရွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္အခန္းက႑ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အုပ္စုအာဏာသိမ္းယူအထိ ျဖစ္ေပၚသည္။ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စု အုပ္စိုးသည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခြင့္အေရးအားလံုး ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္အျပင္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဟူသမွ်သည္လည္း လံုးဝ ဆိတ္သုဥ္းသြားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံႏိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးျခင္း ျပႆနာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္သည္ ဆင္းရဲနက္တြင္း သို႔ က်ေရာက္ၿပီး ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနေရးသည္လည္း အတိဒုကၡမ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႔လ်က္ရွိေပသည္။ ယင္းဒြန္တဲြေနေသာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို တၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုဒြန္တဲြေနေသာ ျပႆနာ တရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ခ်န္လွပ္ထားပါက ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ၿပီးဆံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးအရွိန္ ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္အာဏာရွင္ အခန္းက႑သည္ ျပန္ေပၚလာၿပီး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းျခင္းသံသရာ ျပန္လည္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡပင္လယ္ေဝ ျခင္း သံသရာသည္လည္း ေနာက္တေက်ာ့ ျပန္လည္လာမည္ ျဖစ္သည္။
 
ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားဆဲရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးတိုက္ပဲြသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ၾကာလာေသာ္လည္း ထုထည္ႀကီးမားစြာ တည္ရွိ လွ်က္ရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီအေရးအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရး ထုထည္ႀကီးသည္ လွည္းဘီးနွစ္ဘီး ကဲ့သို႔ အခ်င္းတူညီရန္လိုသည္။ လွည္းဘီးတဘက္သည္ အခ်င္းေလးေတာင္ရွိၿပီး တဘက္တြင္ အခ်င္းတေတာင္သာ ရွိပါက သြားလိုေသာ ခရီးေပါက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုတို႔ သည္လည္း လွည္းဆဲြႏြားတရွဥ္းကဲ့သို႔ အတဲြညီရန္ လိုအပ္သည္။
 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္ ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ခံယူခ်က္အျပည့္အဝျဖင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္လက္တဲြ၍ ဒြန္တဲြေနေသာ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူေရးဆံုးရံႈးျခင္း ျပႆနာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းျခင္း ျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို တၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းၾကရမည္ဟု သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ကာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္တဲြညီညာ ခ်ီတက္သြားၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။
 
 
 
ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေရးဆီသို႔ …
 
ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရး တၿပိဳင္တည္း ေအာင္ပြဲခံရမည္။
 
ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကုိ ဦညႊတ္ဂါရ၀ျပဳပါလ်က္ -
 
Khoo Marko Ban
ကယန္းအမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ဒီမုိိကေရစီအဖြဲ႕(DOKNU)
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

0 comments: