Monday, January 20, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၃) - “အစိုးရအဆိုျပဳ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

 
နိဒါန္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ ့တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၏ ညီလာခံ အၿပီး ႏို၀ဘၤာလ (၄) ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား ၌ အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾက ရာ အ မ်ိဳးသား ကာကြယ္ ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ (ကာ၊ လံု) ကေရးဆြဲထား သည့္ စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရ ဘက္က တင္သြင္း ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။


အစိုးရ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္သည္ မည္မွ် အေရးႀကီး သျဖင့္ ယင္းကို အေျချပဳလ်က္ စာတမ္းငယ္ တေစာင္မွ် ျဖစ္ေအာင္ သံုးသပ္ ရသည္ကို ေရွးဦးစြာ ရွင္းရန္ လိုပါ မည္။ ၆၅ နွစ္ၾကာ ခဲ့ၿပီးသည့္ ျပည္တြင္း စစ္ သမိုင္းတြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း အားလံုး လႊမ္းျခံဳ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုး ခြင့္ရ ေအာင္ အာဏာရ အစိုးရက အဆိုျပဳ တင္ သြင္းေသာ စာခ်ဳပ္ ဟူ၍ဤသည္မွာ ပထမ ဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ စတင္၍စစ္အစိုးရ ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ၾက သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားအနက္ဥပေဒ သေဘာ ဆန္စြာ ပံုစံ တက် ေရးသား
အဆိုျပဳ ထားရာ တြင္ လည္း ဤစာခ်ဳပ္ မွာပထမဆံုးျဖစ္ သည္။

ဤစာခ်ဳပ္္ ကိုရည္ညႊန္း လ်က္ တျပည္လံုး ရွိ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အ စည္းအားလံုး က လည္း စုေပါင္း ေဆြးေႏြး ၾကကာျပန္ လွန္ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တေစာင္ထြက္ ေပၚလာလိမ့္ မည္ဟု ခန္႔ မွန္းရ သည္။ ထို႔ေနာက္ (အကယ္ ၍ လက္ရွိ အစိုးရ ႏွင့္စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ဘက္က သေဘာထား တင္းမာစြာ ထားၿပီးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား က ိုတဘက္သတ္ မဖ်က္ သိမ္းပါက) ၄င္း အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း)နွစ္ေစာင္ အေပၚ အေျခခံကာ နွစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး သြားၾက မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) နွစ္ေစာင္ လံုးအားျပည္သူ လူထုႀကီး တရပ္လံုး သို႔ ခ်ျပ၊ ေဆြးေႏြး ေ၀ဘန္ခြင့္ ေပး၊ သေဘာ ထားဆႏၵကိုရယူမည္ ဆိုပါက သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စာခ်ဳပ္ တေစာင္ေပၚေပါက္ လာဘြယ္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ ေပၚေပါက္ လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာ ရကို မူတည္ကာ တျပည္ လံုး အပစ္ရပ္ ထားစဥ္ ပဋိပကၡ ၏ ဘက္နွစ္ ဘက္အ တြင္း ေပၚေပါက္ ႏိုင္သည့္ ျပႆနာ မ်ားအားဤစာခ်ဳပ္ ကို ကိုင္စြဲ၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ၊ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုး တြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေပၚ အေျခခံ သည့္လူ႔အခြင့္ အေရး အုတ္ျမစ္ ကို အတိုင္း အတာ တခုအထိခ်ႏိုင္ မခ်ႏိုင္၊ဤ စာခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဆက္ လက္ ေဖၚေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္ အေရးမ်ား အျပင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားလိုလား ေတာင္းဆို လ်က္ရွိသည့္တန္းတူ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္း ခြင့္ကို အာမခံ ႏိုင္မည့္စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေပါက္ ႏိုင္မႏိုင္ အဆံုး အျဖတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

           ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာ ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔
           အၾကံဳ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ထူးျခားခ်က္ မ်ားအား မည္သို ႔ေလ့လာေပါင္း စပ္သင့္သလဲ။

သမိုင္း ၀င္ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္း သား ညီလာခံ အၿပီး ခ်မွတ္ လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား အနက္ျပည္ေထာင္စု တပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔ စည္းျခင္း  ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရး အရေရာစစ္ေရး အရပါ အေရးႀကီး သည့္ အခ်က္ တရပ္ ပါ၀င္လာ ခဲ့သည္။ ဤ သည္ မွာတိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက မိမိတို႔ ၏တပ္ မ်ားဖြဲ႔စည္း တည္ရွိမႈ အရ ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္ ႏွင့္ပူး ေပါင္းကာတခုတည္း ေသာျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တရား၀င္ ရပ္တည္လိုေၾကာင္း အတိ အလင္းထုတ္ ေဖၚလိုက္ သည္ဟု စာေရးသူ နားလည္ သည္။ ယခင္ နအဖစစ္အစိုးရ ခ်ေပးခဲ့ေသာနယ္ျခား ေစာင့္ တပ္[1]ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ  အစစ အစိုးရ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔က်ေရာက္ သြားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းႀကီး မ်ားကလက္မခံ ခဲ့ၾက။ သို႔ျဖစ္၍ တိုက္ပြဲ မ်ား ျပန္ လည္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္ သည္။ျပည္ တြင္း စစ္ မီး ဆက္လက္ ေတာက္ေလာင္ ခဲ့သည္။ စစ္မွန္ သည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိုလိုခ်င္ လွ်င္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား အား မည္သို႔ တရား၀င္ ေနရာခ် ထားရ မည္မွာ အေသ အခ်ာေလ့လာ ေဆြး ေႏြး ရမည့္ အေၾကာင္း ရပ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိုလို လားသည္ ဟု ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဆုိေန ေသာဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ခါး ခါး သီးသီး ျငင္းပယ္ခဲ့ သည္။“ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ ငံမွာ မဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။ လက္ရွိ တပ္မ ေတာ္ကိုဖ်က္လို႔ လည္း မရဘူး။ ျပင္လို႔ လည္း မရဘူး။ တိုင္းရင္း သားေတြ က လည္း ဘာမွမေတာင္း ဆိုဘူး။”ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္ စုတပ္ မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္တိုင္းရင္း သားမ်ား လိုင္ဇာညီ လာခံ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ထဲ တြင္ ထည့္ သြင္း ခဲ့ျခင္းမွာအတိ အလင္း ေတာင္းဆိုျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ရွင္းေနသည္။ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မ်က္စိ မွိတ္ခါဇြတ္ျငင္း ေနသနည္း။

စစ္ေရး ကိစၥကို စိတ္၀င္ စားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္စား သည္ျဖစ္ေစ၊ နားလည္ သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမ လည္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရး အား တိုင္းရင္း သား မ်ားကအဘယ္ ေၾကာင့္ ေတာင္းဆို ေနသည္၊ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္း ခြင့္ျပဳသင့္ သည္၊ မျပဳသင့္ သည္ တို႔ကို အေျခခံ လူထုႀကီး တရပ္ လံုးလိုက္ပါ စဥ္းစား ရမည့္ အခ်ိန္၊ သေဘာ ထား အျမင္မ်ား ထုတ္ေဖၚ ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီျဖစ္ သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး သည္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး တဦးတည္း နွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၄င္းပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တရပ္ တည္းႏွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ သည့္ ကိစၥ မဟုတ္၊တိုင္းရင္း သားေပါင္း စံု လူထု ႀကီး တရပ္လံုး ႏွင့္ဆိုင္ သည့္ကိစၥျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပင္။

“ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ မွာ မဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခုတည္း ဘဲ ရွိတယ္။”ဟူ၍ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး က ႏိုင္ငံ တ ကာ အေတြ႔ အၾကံဳ ကို ကိုးကား ကာေထာက္ျပ သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတ ကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား အား ေလ့လာ ကာျမန္မာ ႏိုင္ငံျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အတြက္ အေျဖရွာ ရန္ ၾကိဳး ပမ္း ျခင္းျဖစ္ ပါက ၾကိဳဆိုရ ပါ မည္။ သို႔ရာတြင္ျပည္တြင္း ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ မိမိတို႔ မနွစ္ သက္ေသာ အေၾကာင္း ရပ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ မွသာ ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အားကိုးကား ကာျငင္း ပယ္ျခင္း မ်ိဳး မျဖစ္သင့္။ မိမိတို႔ နွစ္သက္ သည့္ အ ေၾကာင္း ရပ္အေပၚ အျခား သူမ်ားက ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အား ကိုးကား ကာကန္႔ကြက္ လာေသာ အခါ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား လုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ စရာမ လိုေၾကာင္း၊မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ တြင္ ထူးျခား ခ်က္မ်ား ရွိ ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပကာပယ္ရွားျခင္း မ်ိဳးလည္း မျပဳ သင့္ပါ။

ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အား ေလ့လာ ကိုးကား ကာ အသံုး ျပဳရန္ၾကိဳး ပမ္းရ မည္မွာ ဘက္ တဘက္ျဖစ္ သည္။ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ထူးျခား ခ်က္မ်ား အလိုက္ အေျဖရွာ ရန္ ၾကိဳးပမ္း ရမည္မွာ လည္း အျခားဘက္ တဘက္ျဖစ္ သည္။ ဘက္တ ဘက္ ဘက္အား မိမိတို႔ လိုလွ်င္ လိုသလိုကိုင္စြဲ က်င့္သံုးျခင္း မ်ိဳး၊ မလို လွ်င္ မလို သလိုပစ္ပယ္ျခင္း မ်ိဳး မျဖစ္သင့္။ ယင္းနွစ္ ခုကို ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုး ႏိုင္လွ်င္အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုး မည္နည္း။ အေျခအေနနွစ္ရပ္ရွိပါသည္။

ပထမ အေျခ အေနမွာႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ ေက်ာ္မွ စ၍ ကမာၻ တခြင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ သည့္ ေခတ္ႀကီး[2]အတြင္း သို႔ ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္ ခဲ့ရာ ယင္း အား အေကာင္း ဘက္[3]မွ ျမင္ သူမ်ား ရွိသလို အပ်က္သ ေဘာ[4]အေျခခံ မွရႈျမင္ သူမ်ား လည္း ရွိသည္။ သို႔ရာ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒ [5]ႏွင့္ လူသား ခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား သည့္ ဥပေဒ [6]မ်ားတ ကမာၻ လံုးသို႔ အရွိန္ အ ဟုန္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား၊လက္ေတြ႔ က်င့္သံုး လာၾကျခင္း မ်ား အေပၚ တြင္မူ မည္သည့္ ႏိုင္ငံကမွ်ျငင္း ပယ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိ၊ တညီ တညြတ္ တည္း ေလးစားမႈ ျပလာ ၾကရ သည္။ ယင္း တို႔သည္ယေန႔ ေခတ္တြင္ အျငင္း မပြား ေသာ ႏိုင္ငံ တကာ စံမ်ား ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခား ခ်က္ဟူ သည္ကို လက္ညႇိဳး ထိုးကာ ႏိုင္ငံ တကာလူ႔ အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား သည့္ဥပေဒမ်ား အား လိုက္နာျခင္း မျပဳႏိုင္ ဟူေသာ အ ေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္ ေခတ္ မရွိေတာ့။ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ သိကၡာ ၿငိဳး မွိန္ျခင္း ျဖင့္သာ အဆံုး သတ္သြား ခဲ့ၾကရ သည္။

ဒုတိယအေျခ အေနမွာ ႏိုင္ငံ တကာမွ အျပဳ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ကို စံထား ကာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ရန္ ၾကိဳး ပမ္းျခင္း ႏွင့္ အပ်က္ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳ မ်ား မွသခၤန္းစာ ရယူၿပီး မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ ထူးျခားမႈ အလိုက္ အသစ္ တခုခု ကို တီထြင္က်င့္ သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာ တြင္ျပည္ေထာင္စု တပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရးကိစၥသည္ ပထမ အေျခ အေနႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ဒုတိယ အေျခ အေနတြင္တိုက္ရိုက္ အက်ံဳး ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံ တကာႏိုင္ငံ မ်ား ရွိစံထား ေလာက္ သည့္ တပ္မ ေတာ္မ်ား ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး တြင္၀င္ေရာက္ မစြက္ ဘက္ဘဲ ျပည္သူ လူထု ကို ကာကြယ္ သည့္ တပ္သာ ျဖစ္ခဲ့ မည္ဆို ပါကျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရးဟူ သည္မွာ ေဆြးေႏြး ရန္ပင္မလို။မည္သည့္ တိုင္းရင္း သား မွ် လည္း စစ္တပ္ ေထာင္ၿပီး တြန္းလွန္ စစ္ဆင္ ႏႊဲရန္အေၾကာင္း မရွိ။ ယခုမူ အား မနာ တမ္းဆို ရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတည္ ေထာင္ခဲ့ သည့္ တပ္၏ အနွစ္ သာရပ်က္စီး သြားခဲ့ သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္ မ်ားစြာၾကာ ခဲ့ၿပီ။

စစ္အာ ဏာရွင္မ်ား ၏အမိန္႔ေပး မႈေအာက္ ၌ အျပစ္မဲ့ ေက်ာင္း သားမ်ား ခုိလႈံ လ်က္ရွိ ေသာေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္ အအံုအား ဗံုးျဖင့္ ျဖိဳခ် လုပ္ၾကံခဲ့ သည့္တပ္၊ေက်ာင္းသား ေခါင္း ေဆာင္ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး အား ၾကိဳး ေပး ခဲ့သည့္ တပ္၊သံဃာ ေတာ္မ်ား အား သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္း သူမိန္းခ ေလးမ်ား အားမုဒိန္း က်င့္ခဲ့ သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္း သားမ်ား ၏ ရြာေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာအားမိီးရွိဳ ့ခဲ့ သည့္တပ္၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ တိုင္းရင္း သားေက်းရြာ သံုး ေထာင္ေက်ာ္ အား အတင္း အဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းခိုင္း ခဲ့သည္ တပ္ျဖစ္သြား ခဲ့ၿပီ။ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ လက္ရွိ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ တသိန္း ေက်ာ္အနက္ေထာင္ နွင့္ခ်ီသည့္ တိုင္းရင္း သား မ်ားမွာ ျမန္မာ့ တပ္ မေတာ္ ၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴး လြန္ခံခဲ့ၾက ရသည္။ သက္ ေသမ်ား အခိုင္ အမာရွိ ေနဆဲပင္။

အနွစ္ ခ်ဳပ္ဆို ရလွ်င္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္ႏိုင္ ငံတကာ ႏိုင္ငံ မ်ားရွိစံထား ေလာက္ သည့္ တပ္မ ေတာ္ မ်ားကဲ့သို႔ လူထုမ်ား အေပၚေကာင္း မြန္စြာ ဆက္ ဆံျခင္း၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ မႈျပဳျခင္း မရွိခဲ့ သျဖင့္တိုင္းရင္း သား မ်ား သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကို ခုခံကာ ကြယ္ႏိုင္ ရန္ တြန္းလွန္စစ္ဆင္ႏႊဲ ေနၾကရ ျခင္းျဖစ္ သည္။ တိုင္းရင္း သား တပ္မ ေတာ္ မ်ား ဟုိျပည္ နယ္သည္ျပည္ နယ္မ်ား တြင္ အရွိဳ အရွိဳ ေပၚေပါက္ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္း သား လူထုမ်ား အေပၚ ဖိနွိပ္ ရက္စက္ မႈ ေပါင္းစံု က်ဴး လြန္ခဲ့ သည့္ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္အား သြားမ ထိႏွင့္ သည္ အတိုင္း ထား၊ ဖိနွိပ္မႈ မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္မလႊဲ သာ မေရွာင္ သာ တြန္းလွန္ စစ္ဆင္ႏႊဲ ေနၾက ရသည့္တိုင္းရင္း သား တပ္မေတာ္ မ်ား အားလံုး ဖ်က္ သိမ္းၿပီး လက္နက္ ခ် ၀င္ေရာက္ လာၾကရန္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ျမင့္စိုး က ေတာင္း ဆို ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မီဒီယာ မွေန၍တင္းမာ သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ သံေပးကာ ေျခာက္ လိုက္လွ်င္တိုင္း ရင္းသား တပ္မ ေတာ္မ်ား ဒူး ေထာက္ အရႈံး ေပးကာ လက္နက္ ခ်၀င္ ေရာက္လာ ၾကလိမ့္ မည္ဟုဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ျမင့္စိုး စိတ္ကူး ယဥ္ေနပံု ရသည္။ ဤသည္မွာ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စစ္ ၆၅ နွစ္ သမိုင္းက သက္ ေသျပ ခဲ့ၿပီ။

မၾကာ ေသးမီ ကပင္ RCSS/SSA  ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ယြက္စစ္က “အစိုးရ ရဲ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ မူေဘာင္ ကို သေဘာ မတူဘူး။ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးရဘို႔လက္နက္ စြန္႔ရ မွာျဖစ္ လို႔ဘဲ”ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ [7]အလား တူပင္ အျခား တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကို္င္ အဖြဲ႔ အစည္း ႀကီးမ်ား သည္လည္းမည္သည့္ အာမခံ ခ်က္မွ် မရွိသည့္ မ်က္ ေမွာက္ အေျခ အေန ေအာက္တြင္လက္နက္ စြန္႔ဘြယ္ မရွိ။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္ တြင္ ဦးႏု အစိုးရက အေကာင္ အ ထည္ ေဖၚခဲ့ သည့္လက္နက္ ႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ လဲလွယ္ ေရး ေအာက္တြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရးမွ်အာမခံ ခ်က္ မရွိဘဲ လက္ နက္အပ္ခဲ့ ေသာ မြန္ႏွင့္ ပအို႔၀္မ်ားလက္နက္ျပန္ ကိုင္ခဲ့ၾက ရသည့္ သမိုင္း သခၤန္းစာ မ်ားအား တိုင္း ရင္း သားအဖြဲ႔ မ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးၿပီ။

တပ္မ ေတာ္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား သည္ႏိုင္ငံ တကာမွ အျပဳ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ကို စံထားကာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ရန္မၾကိဳး ပမ္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သို႔ျဖစ္  လွ်င္အပ်က္ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား မွ သခၤန္း စာရ ယူၿပီး မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ထူးျခားမႈ အလိုက္ အသစ္ တခုခုကို တီထြင္ က်င့္သံုး ရပါမည္။ ႏိုင္ငံ တကာမွ အပ်က္သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳဟူ သည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဆုိဗီယက္ ႏွင့္ ယူဂုိ ဆလားဗီး ယားျပည္ေထာင္ စု ႏိုင္ငံမ်ား ျပိဳကြဲ သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံမွ  ၁၅ႏိုင္ငံ ကြဲထြက္၊ ယူဂို ဆလား ျပည္ ေထာင္စုမွ ေျခာက္ ႏိုင္ ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ သည္။သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အလုိက္ တပ္မေတာ္ မ်ား အျဖစ္ဆက္လက္ ရပ္တည္ သြား ခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ယင္းသို႔ မျဖစ္သင့္။ အာဏာရစစ္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားသည္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ ေစ မည့္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမျပဳသင့္။

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားက ၄င္းတို႔ ၏ တပ္မ်ား ပါပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းေစ လ်က္ ျပည္ေထာင္ စုတပ္ မေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရး တင္ျပ ေနျခင္း သည္ေပါင္းစည္း ေရးကို ေတာင္း ဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကို အ ျပဳသ ေဘာ အေျခခံ မွရွႈျမင္ ဘို႔ လိုသည္။ လက္ေတြ႔ မည္သို႔ ေပါင္းစည္း သင့္သည္ ကို လက္ခံ စဥ္းစားရန္တာ၀န္ရွိ သည္။ နွစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာ ျခင္းျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအုတ္ျမစ္ တခ်ပ္ကို ခ်သင့္ သည္။

ျပည္ ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္း ဆိုမႈအသံ က်ယ္ေလာင္ လာေသာ အခါ “လက္ရွိ တပ္မေတာ္ သည္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳး အားလံုး ပါ၀င္ဖြဲ႔ စည္းထား ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။” ဟူ၍ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္ လႈိင္က ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာ လ(၁) ရက္ေန႔ ၌ေျပာလာ သည္။[8]တဦးခ်င္းအရ ျမန္မာ မဟုတ္ ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသား မ်ားလည္း ပါမည္မွာအျငင္း မပြားပါ။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ား စုၾကီးမွာ စာေရး သူကဲ့ သို႔ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ သည္။ ျမန္ မာ့တပ္မ ေတာ္တြင္ တပ္ကို ကိုင္၍တိုက္ရိုက္ အမိန့္ေပး ေနၾက သူမ်ား မွာ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မွဴး မ်ားျဖစ္ သည္။ ၄င္း တို့ အနက္ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ အျခား တိုင္းရင္း သားဦး ေရ မည္မွ် ရွိသည္ ကို ကာခ်ဳပ္ကစာရင္း ထုတ္ျပန္ ေပး နိုင္လွ်င္ အက်ိဳး ရွိမည္။ ၁၀ ရာခုိင္ နဳန္းမွ်ပင္ရွိမည္ မဟုတ္ သျဖင့္ စာရင္းထုတ္ ျပန္ေပး ရဲလိမ့္မည္ ဟု မေျမွာ္လင့္။

ပို၍ အေရးႀကီး သည္မွာ လူမ်ိဳး ကိုယ္ စားျပဳမႈ ကင္းမဲ့ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။သာဓက အားျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ အတြင္း၌ ကရင္ စစ္သား မ်ားလည္း ပါ၀င္ မည္ မုခ် ျဖစ္သည္။သို႔ရာ တြင္ ေကအင္ ယူကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း ႏိုင္ေရး အတြက္ ကရင္ရြာ အခ်ိဳ႕အားေျမလွန္ စနစ္ သံုးၿပီး မီးရွိဳ႕ရန္ အမိန္႔ ေပးလိုက္ သည့္ အခ်ိန္၌တပ္မေတာ္ အတြင္း ရွိ မည္သည့္ ကရင္ စစ္သား ကမွ် ၄င္း အမိန္႔ကို မတြန္း လွန္ရဲဘဲလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ တြင္ ရ၀မ္ဒါ ႏိုင္ငံ၌ ဟူတူ လူမ်ား စုကတူစီ လူနည္း စုအား လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ မႈႀကီး က်ဴးလြန္ကာ ရက္စက္ စြာသတ္ျဖတ္ ၾကေသာ အခါ ဟူတူ လူမ်ားစု ႏွင့္အတူ တြဲ၍ ၄င္းတို႔ ၏ အမိန္႔ကို နာခံကာမိမိနွင့္ မ်ိဳးတူ တူစီမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ သည့္ တူစီ မ်ား လည္း အေျမာက္ အမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္အျခား တိုင္း ရင္း သား မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႔ စည္းထား သည္ ဆိုရံုမွ် ႏွင့္ျပည္ ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္ဟု ေခၚ၍ မရႏိုင္ပါ။

တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားက ေတာင္းဆို ေနၾက သည္မွာမိမိတို႔ အမ်ိဳး သားလူထု ကိုု ကာကြယ္ ႏိုင္မည့္ တပ္ မ်ားတရား၀င္ ဆက္လက္ ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေရး ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္မူတိုင္းရင္း သားမ်ား သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကို ျမတ္ နိုးၾက သည္။  မိမိတို႔ ၏ေက်းလက္၊ ေတာင္တန္း မ်ားေပၚ တြင္ ေအးခ်မ္း စြာ အသက္ ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳ လို ၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။ မည္သူ မွ် လက္နက္ မကိုင္ ခ်င္ၾက။ သို႔ရာ တြင္ ၄င္းတို႔ ၏ ဘ၀က၄င္း တို႔ကို သင္ေပးလိုက္ သည္။  လက္နက္ ကိုင္ မထားလွ်င္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၏ဖိနွိပ္ ရက္စက္ မႈမ်ား ခံၾကရ မည္ ဟူသည္မွာ ဘ၀ေပး အ သိျဖစ္ လာသည္။လက္နက္ ကိုင္ထား မွသာ ၄င္းတို႔ ၏ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရး ေတာင္း ဆိုမႈကိုအာဏာရ စစ္အစိုး ရက အေလး ထား မည္ဟု နားလည္ၾက သည္။ ဤအ တိုင္းလည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ အပစ္အ ခတ္ရပ္ စဲေရးျဖစ္ စဥ္မွ စတင္ခဲ့ ေသာယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ေရးသည္ မေအာင္ျမင္ ပါ။ နွစ္ေပါင္း ၂၅နွစ္မွ် ၾကာ ၿပီး ေနာက္မွာ ပင္ စစ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ အေပၚ မယံုၾကည္ ၾကပါ။ယင္း ကာလ အတြင္း စစ္အစိုး ရမ်ား၏ ျပဳမူ ဆက္ ဆံမႈမ်ား မွာ ယံုၾကည္ စရာ မေကာင္း  ခဲ့၊ဥပေဒ အရ မည္သည့္ အာမခံ ခ်က္မွ် မရခဲ့၊ လက္ေတြ႔ အရ အစိုးရ စစ္တပ္ ကစတင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ေဖၚ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

သို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္း သား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏သက္ဆိုင္ ရာ လက္နက္ ကိုင္တပ္ မ်ားကို ပိုးေမြး သလို ေမြးျမဴ လာခဲ့ၾက သည္။အားလံုး နီးပါးသည္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မေတာ္ မ်ားအား ေပ်ာက္ၾကား [9]အေန အထား မွအျမဲ တန္းတပ္ [10]မ်ား အသြင္သို႔ကူးေျပာင္း လာၾကသည္။ ယူနီေဖါင္း၊ ရာထူး တံဆိပ္ အမွတ္အသား မ်ား၊အေဆာင္ အေယာင္ မ်ား စနစ္ တက် တပ္ဆင္ လာသည္။ တိုင္းရင္း သား လူငယ္မ်ား မွာ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳး အလုိက္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ တပ္မ်ား တြင္ယူနီေဖါင္း အျပည့္ အစံုကို ရာထူး တံဆိပ္ အမွတ္ အသားမ်ား တပ္ကာ ၀တ္ဆင္ သည့္အေပၚဂုဏ္ယူ ၀င့္ႂကြား ၾကေၾကာင္း ေတြ႔နိုုင္ သည္။

အျမဲတန္း တပ္ပံုစံ ပီသ လာေသာ တပ္မ်ားတြင္ ၀သပ တပ္မ်ား သည္ ထိပ္ဆံုး တန္းမွပါလာ သည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔ တြင္ေက်ာက္ညီ လိုင္၊ ေပါက္ယုိ ခ်န္း တို႔ ဦးေဆာင္ ကာ ၀ အမ်ိဳး သားတပ္က ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴ နစ္ပါတီ အား ပုန္ကန္ျခား နားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေပၚေပါက္လ ာခဲ့သည့္တပ္ျဖစ္သည္။ [11]ထိုစဥ္ ကစ၍ န၀တ စစ္ အစိုးရက အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီး ၀သပ အားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ကာ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးလာခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္ အထိနွစ္ေပါင္း အစိတ္နီး ပါး ရွိလာခဲ့ၿပီ။

“ကမာၻ မွာ ဘယ္ ႏိုင္ငံ မွာမ ဆို တပ္မေတာ္  ဆိုတာ တခု တည္းဘဲ  ရွိတယ္။” ဟူ၍  ကမာၻနွင့္ ခ်ီၿပီး ကိုးကား ေႂကြး ေၾကာ္ ခဲ့ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးအား ၀ တပ္မ ေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ ေမးရ ပါမည္။“စနစ္ တက်  ဖြဲ႔ စည္း တည္ေဆာက္ ထားေသာ တပ္မေတာ္ တရပ္ကို  ဥပေဒ အရတရား၀င္ ေအာင္ေဖၚ ေဆာင္ မေပးဘဲ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္  နီးပါး ၾကာမွ် ရပ္တည္ လႈပ္ရွားခြင့္  ေပးထား သည္မွာ ကမာၻမွာ  ဘယ္ ႏိုင္ငံမွာ ရွိသလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ သည္။

၀တပ္ မေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ကို အသိ အမွတ္ျပဳ ထားျခင္း အားျဖင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ား သည္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ ျပဳျပဌာန္း သည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ ကထဲကတရား၀င္ စတင္ခ်ိဳး ေဖါက္ လာခဲ့ၾက သည္မွာ ယေန႔ တိုင္ျဖစ္ သည္။ ၀ တပ္မေတာ္ ၏တည္ရွိမႈ သည္ ပုဒ္မ ၃၃၈ ပါ  “ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတြင္းရွိလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုး သည္ တပ္မေတာ္ ၏ ကြပ္ကဲ မႈ ေအာက္ တြင္ရွိရမည္။” ဟူေသာ ျပဌာန္း ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ လာမည့္ေမလ(၂၉) ရက္ ေန႔ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖါက္ မႈ သက္တမ္း ေျခာက္ နွစ္ ျပည့္ ပါမည္။ဤခ်ိဳး ေဖါက္ မႈႀကီး အား လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ မည္ သည့္ အမတ္ တဦး တေလ ကမွ်ေထာက္ျပျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြး ျခင္း မရွိ။ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကိုကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ပါ မည္ဟု ကတိ သစၥာျပဳ ထားၾကေသာ အမတ္ မင္းမ်ား သည္၄င္း တို႔မကာ ကြယ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ား အား မ်က္ ကြယ္ျပဳ ထားၾက သည္။ ယင္း သို႔ျဖင့္ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္ယြင္း ေနသည္မွာ သိသာ ထင္ရွားပါ သည္။ မည္သို႔ျပန္ လည္တည္ ေဆာက္ မည္နည္း။

၀ တပ္ မေတာ္ ကိစၥ ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္   ေျဖရွင္း ရန္ နည္း လမ္းနွစ္ ရပ္သာ ရွိသည္။ ပထမ နည္း လမ္းမွာတည္ဆဲ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေန သျဖင့္ ၀တပ္မ ေတာ္ကို လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းဘို႔ ျပတ္ ျပတ္သား သား ရာဇသံ ေပး၊ မနာခံ ပါကအျပတ္ တိုက္ခ်ၿပီး  ဖ်က္သိမ္း ပစ္လိုက္ ရန္သာ ရွိသည္။ ဒုတိယနည္း လမ္းမွာ ၀သပ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ကာ ၀ တပ္ မေတာ္ တည္ရွိမႈတရား ၀င္ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ ႏွင့္အျခား ဆက္စပ္ ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ေပး လိုက္ရန္ ျဖစ္ သည္။

ပထမ နည္းလမ္း မွာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ ေတာ့ပါ။ ယင္းသို႔မျဖစ္ နုိင္ေတာ့ သည့္ အေျခ အေန ေရာက္ ေအာင္ ဖန္တီး ခဲ့သူ မ်ားမွာ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ သမတ ဦးသိန္း စိန္မွာ ထိပ္ဆံုး တြင္တာ၀န္ရွိ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ နွင့္အတူ လက္တြဲ ကာ နအဖ အတြင္း ေရးမႈး (၂) အေနျဖင့္ ကိုယ္ တိုင္ပါ ၀င္ေဖၚ ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း၊ စစ္အစိုး ရ၏ေနာက္ဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ရွင္းပါမည္။

ရွစ္ ေလးလံုး အေရး ေတာ္ပံုႀကီးၿပီးဆံုး သည့္ ေနာက္တြင္ စစ္အစိုး ရ၏ အာဏာ ကို ျခိမ္း ေျခာက္ေန ေသာ လက္ နက္ ကိုင္အင္အား ႀကီးနွစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္။ တရပ္မွာ ရွမ္းျပည္ ၏ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း ၀ေဒသ တြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္စြမ္း အားကို အဓိက အေျချပဳ ၍ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ လက္နက္ ကိုင္တပ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တရပ္မွာကရင္ျပည္ နယ္တြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး ေကအင္ ယူ က တည္ ေထာင္ ထား သည့္မာနယ္ ပေလာ လြတ္ေျမာက္ ေဒသကို အေျချပဳ လ်က္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာျမန္မာ ျပည္ ဒီမုိကရက္ တစ္ မဟာ မိတ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ)ဦးေဆာင္ သည့္ တပ္မ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုစဥ္က ဒီေအဘီ တြင္တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အမ်ား စုႀကီးႏွင့္ ေအဘီ အက္စ္ဒီ အက္ဖ္ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ အင္အား တေသာင္း ေက်ာ္ ပါ၀င္ ခဲ့ သည္။ ၀ တပ္မ်ား က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အား ပုန္ကန္ ေသာ အခါ န၀တ စစ္ အစိုးရ သည္ ၄င္းတို႔၏အာ ဏာ တည္ျမဲမႈ ကို က်ားကန္ ေပးႏိုင္ ေရး အတြက္ တခ်က္ခုတ္ နွစ္ခ်က္ျပတ္ အေနျဖင့္၀သပႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ေရး လုပ္လိုက္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ ခ်ထားခဲ့ ေသာစစ္ အစိုးရ တပ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို နုတ္ၿပီး ကရင္ျပည္ နယ္သို႔ ေရႊ ့ေျပာင္း ကာထုိုးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေစ ပါ ေတာ့သည္။

ထို ကာလ မ်ားအတြင္း ၀တပ္မေတာ္ သည္ ရွမ္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲအခ်ိဳ ့မွ လြဲ၍ စစ္ေၾကာင့္အထိ နာျခင္း မရွိဘဲ ေအးေဆး စြာတပ္ တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ အကူ အညီလည္း ေျမာက္မ်ား စြာ ရရွိ လာခဲ့သည္။ [12]၂၅ နွစ္နီး ပါးမွ် ၾကာ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗကပကို ပုန္ကန္ခဲ့ စဥ္ ၁၉၈၉ခုနွစ္ တံုးက အေျခအေန မဟုတ္ ေတာ့။ စစ္ေရး အရေရာ စီးပြားေရး အရပါေတာင့္တင္း လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က ၀ တပ္မ ေတာ္အား အျပတ္ မတိုက္ရဲ သည္မွာအေၾကာင္း နွစ္ခ်က္ရွိ သည္။ ပထမ အခ်က္မွာ အရင္း အနွီးႀကီး မားလြန္း စြာေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၀နယ္ကို အၿပီးအပိုင္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ရန္ မလြယ္၊ သိမ္းၿပီးေနာက္ ဆက္ လက္ ထိန္းထားႏိုင္ ေရးမွာ ပို၍ခက္ သည္။ မိုက္မိုက္ ကန္းကန္း တိုက္ပါကယူဂို ဆလား ဗီးယား ကဲ့သို႔ ကြဲ သြားႏိုင္ သည္။ ဒုတိယ အေၾကာင္း မွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ျငိဳျငင္ မႈကို မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀သပ ၏ ေနာက္၌ တရုတ္ ႏိုင္ငံရွိေန ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္း သား ညီလာခံသို႔ ၀ ႏွင့္မိုင္းလား အဖြဲ႔မ်ား မတက္ျခင္းမွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံက မီးစိမ္း မျပ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းဘာေတး လစ္တနာက ေထာက္ျပ သြားခဲ့သည္။[13]

၀ တပ္ မေတာ္၏ တည္ ရွိမႈကို စစ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ က အသိ အမွတ္ျပဳ ထားျခင္းမွာတည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လံုး ၀ ဆန္႔က်င္ လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ တြင္ရွမ္းေခါင္း ေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္း ဦးပါ (၉) ဦးအား ရွမ္းျပည္ ပညာ ရွင္မ်ားအတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္း သည္ ဟူ၍ စစ္အစိုး ရက စြပ္စြဲကာ ၁၉၈၈ခုနွစ္ အသင္း အဖြဲ႔ဖြဲ႔ စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၆)ႏွင့္ အျခားဥပေဒ မ်ားပါ ေပါင္းစပ္ တရားစြဲ ဆိုၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇၅ နွစ္မွ ၁၀၆ နွစ္ အထိခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ ဤမွ်ျပင္း ထန္လွ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ သည့္အဓိက အေျခခံမွာ ရွမ္းျပည္ ပညာရွင္ မ်ားအတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္း အမႈအား ၀သပ ႏွင့္၀ တပ္ မေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ သည္။ ၀သပႏွင့္၀ တပ္မ ေတာ္ ၏ တည္ရွိမႈ သည္ မည္သည့္ ဥပေဒ အရ တရား၀င္ သနည္း။ ရွမ္းျပည္ပညာရွင္ မ်ား အတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္း ရံု မွ်ႏွင့္ရွမ္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အား ေထာင္ဒဏ္ နွစ္တရာေက်ာ္ ခ်မွတ္လွ်င္ ၀သပႏွင့္ ၀တပ္မ ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား အား ေထာင္ဒဏ္ နွစ္ တေထာင္ ေက်ာ္ ခ်ရပါမည္။ လက္ေတြ႔ယင္းသို႔ အေရးယူ ေစလုိသျဖင့္ ေထာက္ျပ ေန ျခင္း မဟုတ္ပါ။ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံ သေဘာကို ရွင္းျပျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရစစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္သည္ ယေန႔တိုင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံကိုဖ်က္ဆီး ေနၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေစလို၍သာ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ရင္ၾကား ေစ့ေရး ဟူသည္ကို တတြတ္ တြတ္ရြတ္ လ်က္ ယခုတိုင္ လက္ရွိဦးသိန္း စိန္ အစိုးရ၏ ဥပေဒ စိုး မိုး ေရးခ်ိဳး ေဖါက္မႈႀကီး ကို၀ိုင္း၀န္း ဖံုးကြယ္ ထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား အားလံုး တြင္တာ၀န္ ရွိ သည္။ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ ခမ္း၊ ဦးေအာင္ မင္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖၚေဆာင္ ေရး ေကာ္မတီ တြင္ တာ၀န္ရွိ သည္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လႈိင္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တြင္တာ ၀န္ရွိ သည္။ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္တည္ျငိမ္ ေရး ေကာ္ မတီတြင္ လည္း တာ ၀န္ရွိသည္။

၀ တပ္မ ေတာ္တည္ရွိမႈ ကို လက္ေတြ႔ အရ ဖ်က္သိမ္း ၍ မရႏိုင္ ေတာ့ပါ။ တိုင္းျပည္ သည္ ယင္း အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ ေရာက္ေန ခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သမတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္း ေဆာင္သည့္စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ေဟာင္း သစ္မ်ား ကိုယ္ တိုင္ ၀န္ခံၾက ရပါမည္။“ကမာၻ မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ မွာမဆို  တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခု တည္းဘဲ ရွိတယ္။” ဟုေႂကြး ေၾကာ္ကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တခုတည္း ကိုသာ ထားရွိၿပီးအျခား တိုင္းရင္း သား တပ္မေတာ္ မ်ားအား လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းေစလို သည့္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးသည္ ပကတိ အေျခအေန ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔အရ ၀ တပ္မေတာ္ တခုတည္းကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

[1] Border Guard Force [2] Globalization [3] Positive  [4] Negative [5] International Human Rights Law

[6] Humanitarian law [7] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[8] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[9] Guerilla  [10] Regular Army [11]၀င္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားကဗမာျပည္၊ စာ ၄၉၈[12]ဘာေတးလစ္တနာ “တရုတ္က၀ တပ္မေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္ လက္နက္ေတြအဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ ေန တယ္။ ရဟတ္ ယာဥ္ အနည္း ငယ္နဲ ့တိုက္ပြဲ သံုးလက္ နက္တင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေတြ ေတာင္ပါတယ္။” Messenger စာ ၁၀၊ ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[13] Messenger စာ ၁၀၊ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႔ေန)

0 comments: