Tuesday, November 5, 2013

ျမစ္ၾကီးနားေတြ႕ဆုံပြဲ အဆုံးသတ္


 "အစိုးရမွ ေပးအပ္ထားေသာ မူၾကမ္းတြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႕လြတ္ရန္ႏွင့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပစ္မတင္ဘဲ နားလည္မႈ ႏွင့္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖမ်ားကို ရာေဖြရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္သည့္ နိဒါန္းတြင္ပါရိွသည္။" ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မွေရးဆဲြထားသည့္ မူၾကမ္း အျပန္အလွန္ေပးအပ္ျပီး ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာအံျမိဳ႕တြင္... ယခုကဲ့သို႕ ညီလာခံျပန္လည္က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲအား ရပ္နာခဲ့ၾကသည္။

လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ႏိုင္ခဲ့သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ရွင္းျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ညီလာခံတြင္ပါလာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားျမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တႏိုင္ငံလုံးဆိုင္းရာ အပစ္အခတ္မူၾကမ္းအား အစိုးရမွ အစည္းအေ၀း ပထမေန႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ၄င္း မူၾကမ္းအား ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ KNU နယ္ေျမတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသီးသန္႕ အရင္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲျပီးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႕ ဖာအံျမိဳ႕တြင္ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ ေပးအပ္ထားေသာ မူၾကမ္းတြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႕လြတ္ရန္ႏွင့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပစ္မတင္ဘဲ နားလည္မႈ ႏွင့္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖမ်ားကို ရာေဖြရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္သည့္ နိဒါန္းတြင္ပါရိွသည္။

ႏွစ္ရက္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဘာတစ္ခုမွတိက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိႈင္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

0 comments: