Monday, October 14, 2013

ဂ်ပန္ ျပန္လာၿပီ

ဂ်ပန္ ေရတပ္သေဘၤာ သုံးစင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ ကမ္းကပ္ကာ လုံၿခဳံေရးတြင္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျခလွမ္းလွမ္းသျဖင့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္လာေသာ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အရွိန္ျမင့္သထက္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အိႏိၵယသမုဒၵရာ ကမ္း႐ုိးတန္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာအၾကား ျခားထားသည့္ႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသို႔ တ႐ုတ္၏ ထြက္ေပါက္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ ဆိုက္ကပ္ျခင္းသည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ တ႐ုတ္ၾသဇာကို ထိန္းလိုသည့္ ဂ်ပန္႔ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္ ပူးတြဲ မေလ့က်င့္ေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ေရတပ္ခ်င္း ပူးေပါင္း ေလ့က်င့္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက လိုလားသည္ဟု ဧည့္သည္ေတာ္ ဂ်ပန္ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဖြင့္ဟေျပာဆိုသည္။
 
ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး သမုဒၵရာျဖစ္ၿပီး အာရွ၏ အႀကီးဆုံးေသာ စီးပြားေရး ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ၏ အခန္းက႑သည္ အာရွေဒသ၏ အေရးပါမႈ ကမာၻေပၚတြင္ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကြၽဲကူးေရပါ လိုက္လံ ျမင့္တက္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျမွင့္တင္မည္ဟု မၾကာေသးမီကမွ ေၾကညာလိုက္သည္။ အာရွတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ တင္းမာမႈသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ အရွိန္ျမင့္လာသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္း သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္သိမ္းပိုက္ခံ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ၾကမည္ စုိး ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သည္ ျပင္ပသုိ႔ ထြက္လႈပ္ရွားေလ့ မရွိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ ျပင္ပသို႔ ဦးတည္လာသည္။ ‘အေမရိကန္ အာရွေဒသသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ျခင္း မူဝါဒ’ Asia Pivot တြင္လည္း ဂ်ပန္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပါဝင္လာသည္။
 
ဂ်ပန္ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ေနရာသည္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျဖစ္ၿပီး ထိုဆိပ္ကမ္း အနီးတြင္ပင္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ားအနက္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည့္ သီလဝါ စီးပြားေရးဇုန္ကို ေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုၾကာ စီးပြားေရး တု႔ံဆိုင္းမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ စီးပြားေရး အေၾကာေဆး ထုိးသြင္း (Economic Stimulus) ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ယန္းေစ်းမွာ မာေနေသးသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းခ်ဳိမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ဂ်ပန္၏ အစဥ္အလာ ေနာက္ေဖးၿခံဝင္း ျဖစ္သည့္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္သာ ဂ်ပန္႔စီးပြား ျပန္တက္ရန္ အလားအလာ ရွိသည္။
 
လူဦးေရ သန္းေျခာက္ဆယ္ရွိေသာ ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ ေလာက္ေလာက္လားလား ေစ်းကြက္ ျဖစ္သလို လုပ္သားအင္အား ေပါမ်ားျခင္း၊ လုပ္အားခ ေစ်းခ်ဳိျခင္းစသည့္ ခြန္အားမ်ား ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျပီး ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္မွအပ အျခားတတိယ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ အလားအလာလည္း ေကာင္းမြန္ သည္။ ဂ်ပန္တြင္ ဒုတိယအၾကီးဆုံး Nissan ကားကုမၸဏီ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ကားစက္ရုံ တည္ေထာင္မည္ ဆုိျခင္းသည္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဝင္လာျခင္း၏ သာဓက ျဖစ္သည္။
 
ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သံေယာဇဥ္ ရွိသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္းက ဂ်ပန္ အသိမ္းခံရေသာ ႏုိင္ငံခ်င္းတူတူ အျခားအာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အခြင့္အခါႀကဳံတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာကမူ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ဆက္ဆံသည္ကို ဂ်ပန္တုိ႔ကလည္း သတိထားမိသည္။ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းကပင္ တကြဲတျပား ထြက္ေျပးေသာ ဂ်ပန္တို႔ကို ျမန္မာ ရြာသူရြာသားတုိ႔က ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ကို အမွတ္တရ ရွိၾကၿပီး ထိုဇာတ္လမ္း၊ မွတ္ဉာဏ္တို႔ကို သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ ကမ္းၾကသည္။ ျမန္မာ တံခါးအဖြင့္တြင္ ဂ်ပန္တို႔၏ ျမန္မာအေပၚ သံေယာဇဥ္ က်န္ရစ္ေနဆဲ ျဖစ္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ပင္။
 
ဂ်ပန္ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ နာမည္ေကာင္း ရထားၿပီး Japan Brand သည္ ယုံၾကည္ရသည္ဟု တစ္ကမာၻလုံးက စိတ္ခ်ထားသည္။ ဂ်ပန္သည္ ေကာက္႐ိုးမီးမဟုတ္၊ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ ခူးခပ္စားၿပီး ေနာက္တစ္ေနရာ ကူးတတ္သည့္ အေလ့မရွိ။ သူဝင္သည့္ ႏုိင္ငံကို အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေပးသည့္အတြက္ ေရရွည္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ အတူတြဲၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံး အက်ဳိးရွိ Win-Win ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔သည္ ဂ်ပန္ ဝင္လာျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္မ်ားစြာ တင္ပို႔ႏုိင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေလွကားကို ျမန္ဆန္စြာ တက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တာဝန္ယူတတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ေရေျမအတြက္ အဆင္ေျပလိမ့္မည္။
 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္ ျဖစ္လာမည့္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္း စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ထုိင္းကုမၸဏီ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ေနာက္ဆုတ္ သြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ကို ပါဝင္ရန္ ျမန္မာေရာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုလုံးက စည္း႐ုံးေနၾကသည္။ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္တို႔ ႏွစ္ဦးလုံးသည္ မည္သည့္ ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲတြင္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ေတြ႕ ထားဝယ္ကိစၥကို အဓိက တြန္းေနပုံေပၚသည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ အႀကိဳက္ေတြ႕ႏုိင္မည့္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပုံစံမ်ဳိး ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက စဥ္းစားသည္။ ဂ်ပန္သည္ ထားဝယ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခ်ိန္ဆေနေသးေသာ္လည္း အခ်က္အခ်ာ ေနရာေကာင္း ထားဝယ္သည္ ဂ်ပန္အတြက္ ‘ပစ္ရမည္မွာ အဆီႏွင့္ တဝင္းဝင္း’ ျဖစ္လိမ့္မည္။
 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို နယ္ပယ္စုံ၊ ေနရာစုံတြင္ ကူညီပ့ံပိုးေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑တြင္ ဂ်ပန္မွ ဆာဆာကာဝါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ စီမံရာတြင္ ဂ်ပန္႔ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူေနသည္။ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးၿမီ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ၿပီး ေႂကြးအမ်ားဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေႂကြးေလွ်ာ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ အေႂကြး ထပ္ယူႏုိင္ရန္ လက္ရွိ တင္ရွိေနေသာ အေႂကြးကို သတ္မွတ္ပမာဏ တစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္က အေႂကြးကို စိုက္ဆပ္ေပး (Bridge Loan) သျဖင့္ အေႂကြး ထပ္ရသည္။ ရွယ္ယာ အမ်ားဆုံး ထည့္ဝင္ထားေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအနက္ ဂ်ပန္က တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေနသည္။
 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္၊ ပညာေရးတြင္ စသည္ စသည္ျဖင့္ က႑စုံ၊ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံတို႔ျဖင့္ အႀကံဉာဏ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပါဝင္ကူညီ ပတ္သက္ေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ ပညာရွင္မ်ားတြင္ ေလသံၾကားႏွင့္ ဖမ္းတရားနာသည့္ ခါေတာ္မီ ျမန္မာ့ ေရးရာ ပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဝင္ထြက္ ေလ့လာထားသည့္ တကယ့္ ျမန္မာ့ေရးရာ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။
 
အာရွ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး၊ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရသည့္ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသူ၊ နည္းပညာထိပ္တန္း၊ ႏႈတ္သာမက လက္ျဖင့္ပါ ေစာင္မသည့္ ဂ်ပန္ကဲ့သုိ႔ မိတ္ေဆြေဟာင္း ႏုိင္ငံမ်ဳိးႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းထုပ္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းၿပီးရက္သည့္ ပကၠလာ၊ မိုးရြာသည္ႏွင့္ အခန္႔သင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေရာ ဂ်ပန္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ ဉဏ္ႀကီးႀကီးျဖင့္ စီမံသြားၾကရန္သာ လိုသည္။
 
Copy from - The Voice Weekly

0 comments: