Thursday, October 10, 2013

အာဆီယံ ဥကၠ႒ လုပ္ဖို႕ ျမန္မာတို႕ အစြမ္းျပ ရေတာ့မည္

အာဆီယ,ံ ဥကၠဌ, ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ, ႏိုင္ငံေရး, သမၼတဦးသိန္းစိန္, ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္, အတိုက္အခံ, သူရဦးေရႊမန္း, လႊတ္ေတာ္, ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္, ျမန္မာ့တပ္မေတာ္, တိုင္းရင္းသား, ဘာသာေရး, လူမ်ိဳးေရး
ဘရူနိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီ ဘီဂါဝန္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕
(ဓာတ္ပံု – သမၼတ႐ုံး)
ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံအသင္း အလွည့္က် ဥကၠ႒ ရာထူးကို လက္ရွိတာဝန္ယူေနေသာ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံမွ လႊဲေျပာင္းရယူလာပါလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ျပန္လည္အားယူ ေခါင္းေထာင္ထလာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႕ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္သလို ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ တာဝန္ကို ျမန္မာတို႕ မည္မွ်ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရျပီျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ဆီးဂိမ္း အားကစားျပိဳင္ပြဲ၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠဌ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတို႕ေၾကာင့္ ကမ႓ာက မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ခံေနရသည့္အျပင္ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္အရ ၂၀၁၅ ခု အကုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးဇံုကိုလည္း ဝင္ေရာက္ရေတာ့မည္။
 
အမွန္အားျဖင့္ အသင္းဝင္မ်ားက တႏွစ္တၾကိမ္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အာဆီယံ၏ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာက ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားကို မလြန္ဆန္သာပဲ လက္လႊတ္ခဲ့ရရာ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ အရွိန္ရလာေနေသာ ျမန္မာအဖို႕ ေရွ႕ႏွစ္တြင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဥကၠ႒ တာဝန္မွာ အာဆီယံအသင္းထဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ဝင္ေရာက္ျပီးကတည္းက ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။
 
ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရန္ လိုအပ္ေနေသးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစသည့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္တိုက္ဖ်က္သြားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
 
သို႕မွသာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံ “Moving forward in unity towards a peaceful and prosperous Community” ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျပီး လူမ်ိဳး ဘာသာေပါင္းစံု စုစည္းထားေသာ အာဆီယံအသင္း၏ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ ျမန္မာတို႕ တင့္တယ္ေပလိမ့္မည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေရွ႕သို႕ခ်ီတက္ေရးအတြက္ အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပရလိမ့္မည္။
 
ထိုေႂကြးေၾကာ္ရည္မွန္းခ်က္တို႕သည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမွ်ႏွင့္ ရပ္မသြား၊ အာဆီယံအသင္းအေပၚ ျမန္မာတို႕ မည္မွ်ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေရးရာမ်ားသာမက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း တင္းမာမႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္စီးပြားဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံတမာန္ဆက္ဆံေရးတို႕တြင္ ညီညြတ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးရေပလိမ့္မည္။
 
ဤသည္တို႕အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရသာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ သူရဦးေရႊမန္း ဦးစီးသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕ တစည္းတလုံးတည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ တေယာက္တလမ္း သြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မႈကို သံသယဝင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အဆုံးစြန္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ့္အရွက္ ကိုယ္မခြဲဖို႕ ကိုယ့္သိကၡာ ကိုယ္ထိန္းဖို႕ လိုမည္။
 
တခ်ိန္တည္းတြင္ ေရွ႕ႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္သီးမ်ားကို လံုလံုျခံဳျခံဳႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ၾကိဳဆိုဧည့္ခံႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ရံပံုေငြအတြက္ အစည္းအေဝးေပါင္း မ်ားစြာကို ျမန္မာတို႕ ထိုင္ရေပေတာ့မည္။ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ျပီး ကြၽမ္းက်င္သူေပါသည့္ အျခားအာဆီယံအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ မိမိေရွ႕တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဥကၠ႒ရာထူးယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သင္ခန္းစာကို ျမန္မာတို႕ ယူၾကရမည္။
 
အေရးအၾကီးဆုံးမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေသာ္ မည္သို႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡျဖစ္လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပႆနာႏွင့္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခါးသည္းစြာ ျဖစ္ေနသည့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲသိုဝွက္ရမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။
 
အာဆီယံအစိုးရခ်င္းၾကား ထုံးစံအတိုင္း “ၾကားဝင္မစြက္ေရး ဝါဒ”ကို ဒိုင္းသဖြယ္ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးတန္ဖိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးၾကီးသည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ကား ၎တို႕ ယံုၾကည္တန္ဖိုးထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေပၚတြင္ ရပ္တည္ေျပာဆိုၾကမည္မွာ အေသအခ်ာပင္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 comments: