Wednesday, July 17, 2013

အာဏာရွင္ သန္းေရႊ ႏွင္႔ သိန္းစိန္တို႔ အစိုးရ ျငင္းၾကမလား?

 
သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း အပိုင္း(၁) ၊ အပိုင္း(၂) ၊ အပိုင္း(၃)နိဂံုးပိုင္း
Posted by Maha Mingyi on April, 2013

.. အပိုင္း(၁)

ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျခရာခံစစ္ေဆးႏိုင္မွဳကင္းမဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ အဂတိခ်စားမွဳက ဆင္းရဲခ်မ္းသာမွဳ အား အံ႔မခန္းဘြယ္ ကြာဟၾကီးထြားလာရျခင္းႏွင္႔ အကန္႔သတ္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည္႔ အ နည္း ငယ္ေသာလူတန္းစားမ်ားအတြက္သာ ၾကီးမားေသာ ေငြေရး ေၾကးေရးပိုင္ဆိုင္ စီမံ ပိုင္ခြင္႔ အားမ်က္ႏွာသာေပးခြင္႔ျပဳထားေလ၏ ။ ထိုအခ်က္၂ခ်က္ေၾကာင္႔ ဆင္းရဲခၽြတ္ျခံဳက်မွဳပမာဏ တိုးျမင္႔ လာျပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္စြာ အသံုးျပဳ ခြင္႔ရိွေသာ ဓနအင္အား ခ်ိနဲ႔ ခ်ဳိ႔ယြင္း သြားရသည္ဟု The Financial Time က ေရးသားေထာက္ျပ ပါသည္။

A lack of accountability, corruption allows enormous financial opportunity for a select few at the expense of average persons, intensifying the gap between rich and poor; this coupled with a resulting lack of effective social spending, leads to increased rates of poverty.(The Financial Time)

ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္လာေသာေငြ၏ အၾကီးမားဆံုးသည္ တန္ဘိုး အနဂၢ ၾကီးေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းႏွင္႔ သဘာ၀တြင္းထြက္ ဂစ္ မ်ားအား စုပ္ထုတ္ေရာင္း ခ်ျခင္းဟု သိရသည္။ ယခင္ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုႏွင္႔ ယခု ဦးသိန္းစိန္တို႔၏ အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးက တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြပမာနအား ပြင္႔လင္းျမင္သာစြားေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခြင္႔မျပဳေၾကာင္းကို ယခု တိုင္ပင္ ရိွေနေလ သည္။ တိုင္းျပည္၏ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ၀င္ေငြပမာဏအား ယေန႔ထိ ဘယ္လို ရရိွသည္၊ မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲသည္ ဆိုေသာ အခ်င္းရာအား ဖြင္႔ထုတ္ေဖၚျပျခင္း မရိွသည္႔ အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုပါ၀င္ မ်ားတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရိွေနေသာေၾကာင္႔ မည္သို႔မည္ပံု ရရိွသံုးစြဲေနသည္မွာ ခန္႔မွန္းတြက္ ဆႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေသာ အေနထားတြင္ရိွေနရျခင္းႏွင္႔ အက်ိဳးျမတ္ခြဲေ၀ရယူမွဳအေနထား ဖံုးကြယ္ထားျခင္းသည္ကပင္ အလြန္ရွည္လ်ွားေသာ ျမန္မာျပည္၏ သံယံဇာတမွာ ေၾကာက္ မက္ ဖြယ္ၾကိမ္စာသင္႔ေနေၾကာင္း Asia Review စာေစာင္က ေရးသား ေထာက္ျပပါသည္။

Although revenues from the export of natural gas and precious jades are the largest source of foreign income in Burma, there has been no revenue transparency under both the previous Than Shwe regime and the current Thein Sein regime. How the government receives, manages, or uses oil and gas revenues is not publicly disclosed, the role that military enterprises play in revenue management and use remains unaccountable, and a total lack of benefit sharing is prolonging Burma’s resource curse.( Asia Review)

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔မွဳမွ ရရိွေသာ ကနဦးလက္ခံရရိွေသာ ၀င္ေငြမွ ယေန႔ တိုင္ပင္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခန္႔ခြဲေၾကာင္း အတိလင္း ေဖၚျပျခင္း မရိွသည္မွာ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလႏွင္႔ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကာလ ႏွစ္ ရပ္ လံုး တြင္ ေတြ႔ ရသည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းမွရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္သူအတြက္ သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင္႔ေရာက္လာျခင္းမ ရိွေသးသလဲ? ဟု ေမးခြန္း ထုတ္ ရေပ မည္။ သို႔ေသာ္ က်ြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္အမ်ားစု၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မွဳအရ အဆို ပါ ႏိုင္ငံ
ၿခား ၀င္ေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္သို႔ ၀င္မလာပဲ ႏိုင္ငံျခားတြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံမွဳ (ဘန္႔ခ္) အေကာင္႔ မ်ားတြင္သာ အပ္ႏွံထားျပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွၾကီးမ်ားအတြက္ ႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္လက္ နက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္သာ ထည္႔သြင္းထားသည္ဟု ( The Global Economic) စာေစာင္ က ေထာက္ျပထားသည္။

Since receiving its first payments for the export of gas in 2001 until today, both the military junta led by Than Shwe and the current Thein Sein regime have not disclosed how gas revenues enter the country or how they are managed. The gas money is not entered into public accounts or the national budget, so where is it? Most analysts speculate that payments are deposited into foreign bank accounts which are accessed by military generals for arms purchases and personal expenses.
( The Global Economic)

ႏိုင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ အရာရိွၾကီးတဦး၏အဆိုအရ ဆိုလ်ွင္၊ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ေရာင္းခ် ရရိွေသာ ေငြမ်ား အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းလံုး၀မရိွေၾကာင္း ဖြင္႔ဟဘူးသည္။ အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းရေငြမ်ားအား တတိယ ၾကားခံအဖြဲ႔စည္းမွ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ ဒူဘိုင္းႏွင္႔ စကာၤပူတို႔တြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံရာ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးေခ် ေရာက္ရိွေနသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွာ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂ေထာင္မွ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္ ထိပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရေသာ ၀င္ေငြမ်ား ရရိွခဲ႔ရျပီး ၄င္းေငြသားမ်ား အား ျမန္မာျပည္သူ မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္၏ ဘဏ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာရန္မွ (The Economic Star Magazine)စာေစာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပထားသည္။

According to a former official of the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), income from the sale of the Yadana gas never even enters Burma. The payments are disbursed by Thailand through a third party to bank accounts in foreign countries such as Singapore, Dubai, and China. in 2009 that “Burma currently receives between $2 and $4 billion a year from its sales of natural gas to Thailand, but these funds are kept far from the country’s public accounts.

အဆိုပါ ေထာက္ျပေသာအေၾကာင္းရာမ်ားထဲတြင္ ထိမိဆံုးေသာ စကားလံုးမွာ” ျမန္မာျပည္ စစ္ အာဏာရွင္ အစိုးရမွ လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားအား မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖါက္ ယံုတင္ မက သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာမ်ားအား လံုးလံုးလ်ား လ်ား ျပည္ သူမ်ား မွ ဓားျမတိုက္ လုယက္ ကြယ္၀ွက္ထားသည္” ဟု ဆိုထားသည္။

“As well as violating their own citizens’ human rights, Burma’s
military rulers are robbing their people blind by hiding billions in
energy revenues.”

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ ေက်ာက္ျမက္ရတနာတို႔မွရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအား တရား၀င္ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္း အျဖင္႔ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာသည္ ျမန္မာေငြ ၈၀၀မွ ၁၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေပါက္ေသာ အခ်ိန္ ၀ယ္ ျမန္မာေငြ ၆ က်ပ္ႏံုန္းႏွင္႔သာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔ သည္႔ အတြက္ သဘဘ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳမွရရိွေသာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားအား စားရင္းအင္း မရိွ အရွင္းေျပာက္ဆံုး သြားခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစကာ အဆိုပါ တရား၀င္ေငြလဲႏံုန္း သတ္မွတ္ ထား ခ်က္ အရ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳတန္ဘိုး၏ ေဒၚလာ ဘီလီယံမ်ားစြာ အား ဆထက္တံပိုး ကြယ္၀ွက္ကာ အိပ္ထဲသို႔ ထည္႔ခဲ႔ၾကသည္ ဟု လက္ရိွ အေမရိကန္ ေငြထိန္း ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔ဘူးသည္။

Gas and jade revenues in Burma are recorded at the ‘official’ exchange rate of 6 kyat: US$1 while the market exchange rate ranges from 800-1,000 kyat: US$1 under military regime rule for 20 years, leaving billions of dollars’ worth of gas payments completely unaccounted for. Burma’s top military generals have therefore hidden billions of gas export dollars since 1998 due to the dual exchange rate system in Burma according to US Treasury Control Department.

အဆိုပါ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္းစည္းမ်ဥ္းအရ ျမန္မာအာဏာပိုင္ အုပ္စုအဖို႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထိတိုင္ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ထုတ္လုပ္တင္ပို ေရာင္းခ်ေသာ၀င္ေငြမ်ာအား အေမရိကန္
ေဒၚလာေငြ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္နီးပါးမွ သန္းေပါင္း ၅ ေထာင္ နီးပါအထိ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ ၉၉ ရာႏုံန္းအား ခိုး၀ွက္ ခဲ႔ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တခုတည္းမွပင္ တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ တန္ဘိုး၀င္ေငြ ပမာဏ ဘာဂ်က္တခုတည္းပင္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ခေလးသူငယ္ သန္း၃၀ အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂ ေသာင္း ေက်ာ္မက တည္ေဆာက္ဖြင္႔လွစ္ထူေထာင္ေပးလို႔ရသည္ဟု Burma’s Resource Curse ဟုေခၚေသာ “ျမန္မာ႔ သံယံဇာတ ၾကိမ္စာသင္႔ေနျခင္း” ဆိုေသာ စာတမ္းတြင္ အတိက် ေထာက္ျပထားပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

Based on this exchange rate system, the military regime has hidden 99% of the Yadana gas exports from 2000 to 2008 (an estimated US$4 of US$ 4.83 billion). The unrecorded gas export revenue in the national budget from the Yadana project alone could build more than 200,000 schools for 30 million children.

ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းအား တင္ျပေပးပါမည္။
စာဖတ္သူ Facebook မိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ သူခိုးတို႔ လိမ္လည္မွဳ မည္မ်ွပင္ပိရိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ ထား မ်ားျဖင္႔တင္ျပေပးပါမည္။


အပိုင္း(၂)

ျမန္မာျပည္သည္ ငပြၾကီးဆုတံဆိပ္ဟုေခၚဆိုႏိုင္ေလာက္ေသာ ခ်စားညစ္ပတ္မွဳအား ႏိုင္ငံတကာ ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
ေပါင္း ၁၈၃ ႏိုင္ငံတြင္ နံပတ္ ၁၈၀ သို႔၇ိွေသာ အဆင္႔တြင္ သတ္မွတ္ခံရ၏။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အ၀င္ပိုင္း ကာလတြင္ တိုင္းျပည္တြင္ အေထြေထြ ရရိွေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားအား မည္ သည္႔ ေနရာ တြင္ သံုး စြဲေနေၾကာင္း ႏွမ္းတေစ႔မ်ွစာေလာက္ကိုပင္ ေျခရာမခံႏိုင္သးေသာ အေျခေန၀ယ္၊ စစ္ အာဏာ ရွင္ၾကီး ဗိုလ္သန္းေရႊမွ ကမၻာတြင္ တန္ဘိုးၾကီးမားဆံုးျဖစ္ သည္႔ ေဘာလံုး အသင္းျဖစ္
ေသာ မန္ခ်က္စတာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ေဘာလံုးအသင္းၾကီးအား အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္ တစ္ေထာင္ျဖင္႔ ၀ယ္ယူရန္ စိတ္ကူးယဥ္ေနသည္ဟု (The Tribute ) စာေစာင္ က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေထာက္ျပပါသည္။

Burma was ranked 180 of 183 countries for corruption by Transparency International in 2011. According to the Wikileaks cables, in early 2009 military regime leader Than Shwe considered a US$ 1 billion bid to buy Manchester United FC, one of the most expensive football clubs in the world, yet where the General got the funds to consider such a bid is unknown.

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၀အား ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာတန္ သည္႔ တန္ဘိုးဂနႏွင္ြ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေလ၏၊ သို႔ေသည္ မည္မ်ွ၊ မည္ပံု ႏွင္႔ မည္သို႔ေသာ ကုမၼဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးခဲ႔ျပီး မည္သို႔မည္ပံု ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြ မ်ားအား အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္မွာ အလြန္႔အလြန္ လ်ွိ႔၀ွက္နက္နည္းေသာ အရာအျဖစ္ ရိွေနေလသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ေရးသားဘူးပါသည္။

Since 1988 Burma has signed over 40 such contracts, each worth millions of dollars. Yet how much, how, and to whom companies pay for these contracts, and how the revenues are utilized, are a complete secret.

ျပင္သစ္မွ တိုတဲလ္ ေရနံတူေဖၚမွဳ ကုမၼဏီႏွင္႔ ျမန္မာျပည္မွ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုမွဳ အဆိုအရ တိုတဲလ္ဘက္မွ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကို ေပးေဆာင္ျပီးမွ ရတနာသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းၾကီးအား လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရိွခဲ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာ ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ ဆင္ေျခမွဳန္းေနမွဳအား အဆံုးသတ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ ရာဇသံခ် မွတ္ရန္ေဆာင္ရြက္မွဳအား တရုတ္ျပည္မွ ဗြီဒိုအာဏာျဖင္႔ပယ္ခ်လိုက္ျပီး ၃ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ တရုတ္ျပည္မွ (တရုတ္ျပည္ေျမာက္ဖ်ား ေရနံရွာေဖြေရးကုမၼဏီ)မွလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း အား ျမန္မာ႔ေရနံ သဘာ၀ ဌာနအား ဆုေၾကးမစ လဒ္ထိုး သည္႔အေနျဖင္႔ ေပးေဆာင္ျပီး လက္ရိွ ေအဒီ အမွတ္ (၁) အားလုပ္ကိုင္ခြင္႔ရရိွျပီး ၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေနာက္ ထပ္ ၂ သန္း ထပ္မံေပးေဆာင္ျပီ ေအဒီ (အမွတ္ ၈) ေရနံလုပ္ကြက္ အား ရယူခဲ႔ရသည္ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါ ရီလထုတ္ South China Morning Post က တေစ႔ တေစာင္း ေစာင္းေျမာင္းေထာက္ျပ ထားပါသည္။

According to a PSC contract between MOGE and Total of France, In 1992, Total Myanmar Exploration and Production paid US$15 million to the Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) for a PSC to explore the Yadana gas field. China’s CNPC paid US$10 million to MOGE as a signature bonus for exploration and production in block AD-1 and US$2 million for block AD-8 in 2007, three days after China vetoed a draft UN Security Council Resolution calling on Burma to cease military attacks against civilians in ethnic regions and start political dialogue.

Burma Army has almost doubled since 1988 with an estimated 492,000 soldiers; it is considered the largest in the region. Human rights abuses of civilians, including killing, torture and rape, are being committed by the Burma Army and continue today.

ယခင္ စစ္ဗို္လ္မွဳးခ်ဳပ္ သန္းေဌး၏ ဖင္ေအာက္တြင္၇ိွေသာ ျမန္မာ႔ေရႏံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းသည္ တကယ္႔ဧရာမ ေငြလံုးေငြရင္းၾကီး ထုတ္လုပ္ေပးရာ ဌာန ဟု ႏိုင္ငံ တကာ ေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားက ဆိုၾကျပီး၊ ၄င္းတို႔မွ ျပည္တြင္း ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား အားရွာေဖြျခင္း ေရနံႏွင္ ဂစ္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခား ကုမၼဏီမ်ားကိုဖိတ္ေခၚတည္ေဆာက္ျခင္း
တာ၀န္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားသည္ ဟု (အိုင္ဗင္ဟိုး၏ ၀က္ဆိုက္တြင္ ေရး သားပါသည္)။

MOGE is one of the country’s biggest money-makers according to international watch dogs. The company is also responsible for undertaking initial domestic oil and gas exploration, and for constructing domestic pipelines, though these may be undertaken with a foreign partner. MOGE is under the Ministry of Energy which is currently ministered by U Than Htay, a former Brigadier General.

၂၀၀၃ ခုႏွစ္၏ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အားထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရရိွသည္႔ ၀င္ေငြအားလံုးကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ႔ေရနံလုပ္ငန္းအသင္းစုနာမည္ျဖင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္ ၄ေထာင္ ဒသမ ၃ ရာအား စကၤာပူ ဘန္႔တြင္း ေပးသြင္းခဲ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုေငြလုံးေငြရင္းသည္ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီႏွင္႔ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ဌာနတို႔ မည္သို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို ေျခရာေကာက္ သိရိွ ရန္ ေျပာက္ျခင္းမလွေျပာက္ေနခဲ႔ရျပန္သည္။

According to available gas payment contracts until 2003 for the Yadana gas export to Thailand, MOGE kept gas payment of 4.3 billion dollars in a bank account in Singapore. Whether MOGE or military companies UMEHL and MEC manage this bank account is also unknown.

ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳမွရရိွသည္႔ ၀င္ေငြမ်ားအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ တဦးခ်င္းကိုင္တြယ္အသံုးျပဳသည္႔ လက္နက္မ်ား၊ တင္႔ကားမ်ား၊ ေ၀ဟင္ ဂ်က္ဖိုက္တာမ်ား၊ ေ၀မွပ်ံသန္းပစ္ခတ္ေသာ ဒံုက်ဥ္ပစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေ၀ဟင္ေထာက္ လွမ္ေရး ေ၇ဒါစနစ္မ်ား ေျမျပင္လ်ွပ္ပစ္ဒံုးမ်ား၊တာတိုပစ္ ဒံုးမ်ားစနစ္မ်ားအား အၾကီးက်ယ္ ၀ယ္ယူေလ၏။

အဆိုပါ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည္႔ (၁၉၉၈)အတြင္းက ေပးေခ်ေငြမ်ားကို ဗိုလ္သန္းေရႊမွ အစၥေရး မွ (ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀)၊ ယူကရိန္းမွ (ေဒၚလာ သန္း ၉၀)၊ ေျမာက္ ကိုရီးယားမွ (ေဒၚလာ သန္း ၂၈၈)၊ ပါကစၥစတန္မွ (ေဒၚလာ သန္း ၁၆၅ )၊ စကၤာပူမွ (ေဒၚလာ သန္း၁၆၀) အႏၵိယမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀၊ ရုရွားမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၅ သန္း၊ တရုတ္ျပည္ မွ ေဒၚလာ သန္း ၆၆၀ဖိုး စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁ ေထာင္ ခုႏွစ္ရာ ခုႏွစ္ဆယ္သံုးသန္း အျပင္ ပြဲခ ႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၄ ရာနီးပါမ်ွကို ခရိုနီ ေတဇအား သံုးစြဲ ကုန္က်ခံခြင္႔ေပးခဲ႔သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ ရုရွားႏွင္႔ပူးေပါင္းျပီး ၁၀ မီဂါ၀တ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏူကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို႔တခုအား တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၄၀ တန္စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုေပးေခ်ခဲ႔သည္ဟု ( Jame Journar)ကေထာက္ျပထားပါသည္။

Myanmar military purchases since gas revenues have started to flow include armored personnel carriers, tanks, fighter jets, aircraft, radar systems, surface to- air missiles and short-range air-to-air missile systems. Following the production of gas from the Yadana fields in 1998 and the payment for the export of that gas to Thailand, the Than Shwe regime sped up military purchases, spending billions for weapons and equipment from China for the worth of 660 million, Russia for the worth of 345 million, India for the worth of 310 million, Singapore for the worth of 184 million , Pakistan for the worth of 165 million , North Korea for the worth of 288 million , Ukraine for the worth of 90 million and Israel for the worth of 110 million. Moreover Myanmar military allows to use broker and transportation allowance for the worth of 400 million to Ta Za. In May, 2007, the Than Shwe regime also signed an agreement with Russia to build a 10-megawatt nuclear-research reactor worth of 640 million in Burma.

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တင္ေအးမွ ဥကၠဌရာထူးျဖင္႔ ဦးစီးေဆာင္ ရြက္ေနသည္႔ ျမန္မာ႔ဦးပိုင္ ကုမၼဏီႏွင္႔ အဆင္႔ နံပါတ္ ၅ ေနရာတြင္ရိွေသာ ဦးေရႊမန္း (သူရ) ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တို႔ တရုတ္ျပည္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ရုရွား၊ ယူကရိန္း စေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္နက္မ်ား၀ယ္ယူရန္ မၾကာခန ခရီးထြက္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေရႊမန္းကပင္ ၄င္း၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ဦးစီးအရာရိွတခ်ိဳ႔ႏွင္႔ အတူ ေျမာက္ကိုရီးယား သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအတြက္ ခရီးထြက္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း ဦးေရႊမန္းကပင္ ရုရွားမွ လ်ွပ္တပ်က္တိုက္ေလယာဥ္ အစီးေပါင္း ၂၉ စင္းအား အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၂၀ ျဖင္႔ အျပီးသတ္၀ယ္ယူျပီး အဆံုးသတ္ခဲ႔သည္ဟု အေမရိကန္ သံရံုးမွ ၄င္း ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ေပးပို႔ေသာ ေၾကးနန္းစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

Lieutenant General Tin Aye, chairperson of UMEHL from 2002-2010 and General Thura Shwe Man ranked Number 5 in Burma’s armed forces, often has made official visits to China, North Korea, Russia and Ukraine to buy arms and military equipment. In 2008 he travelled with the Chief of Staff of the Armed Forces to formalize military cooperation between Burma and North Korea. In early 2010 he was responsible for the purchase of 20 MiG-29 fighter jets worth 720 million from Russia

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

 

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း
Posted by Maha Mingyi on Monday, April 22,2013 at 8:39 AM

အပိုင္း (၃) နိဂံုးပိုင္း

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ ျမန္မာ႔ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းစု၏ အဆိုအရ (SOE)ဟုေခၚေသာ အထူးျပဳ ႏိုင္ငံရပ္ျခားစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္အက်ိဳးျမတ္ရရိွျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္သန္းေရႊထံသို႔ သံေတာ္ဦးတင္ပါ သည္။

ျမန္မာ႔ ဦပိုင္းနွင္႔ပူတြဲေနေသာ ျမန္မာစီးပြါး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစုမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေလတဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္လာၾကေသာ ပင္မ စီးပြါးေရး(၁၈)ခုျဖစ္သည္႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ အထည္ အလိပ္ ႏွင္႔ သစ္အေခ်ာထည္လ ုပ္ငန္းမ်ား အစားအစာႏွင္႔ အရက္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ တိုက္အေရာင္းဆိုင္ တည္ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင္႔ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သံမာထုတ္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေ၀းေျပာ လက္ကိုင္ဖုန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊အလွကုန္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ကုန္စည္ ဖလွယ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း ေနာက္ဆံုး သစ္လံုးတင္ပို႔မွဳလုပ္ငန္း မ်ားမွ ရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအားလံုး တို႔သည္ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီသို႔ တိုက္ရိုက္လြဲေပးခဲ႔ၾကရသည္။

In 2007, according to the Burmese Business Investment Group, SOEs earned more than US$ 9 billion in profits which summited to Myanmar General Than Shwe.
UMEHL, together with the Myanmar Economic Corporation (MEC), another military enterprise, have been involved in a majority of business activities in Burma for over twenty years in sectors ranging from gem production and garment factories to wood industries, food and beverages, supermarkets, banking, hotels and tourism, telecommunications, steel production, transportation, construction, the cement industry, automobiles, cosmetics, and trade. All of those businesses are 18 total inside Myanmar.

ထို႔အျမင္ အဓိက အင္းအားၾကီးမားသည္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြလံုးအေငြရင္းျဖင္႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူ မ်ားအားလံုး ဦးပိုင္မွတဆင္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရ၏၊ ထိုသို႔ ဦးပိုင္မွ ျဖတ္ သန္းေဆာင္ရြက္ရေသာ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္မ်ွမက ၁၉၉၉ မွ စတင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ဦးပိုင္ႏွင္႔တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းၾကီးေပါင္း ၃၈ ခုရိွျပီး ပစၥည္းကရိယာ ျပဳျပင္ေရးႏွင္႔ တင္ပို႔ေရး ကုမၼဏီေပါင္း ၉ ခုရိွေနသည္႔အျပင္ တႏိုင္ငံလံုး ဦးပိုင္မွ ဂုတ္ခြစီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ထားမွဳမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံခန္႔ရိွေၾကာင္း တိုင္း မဂၢဇင္းက သူ၏ အြန္လိုင္း စာမ်ုက္ႏွာ တြင္ ေရးသားေထာက္ျပဘူးသည္။

Moreover, many major foreign investments are channeled through UMEHL, which since 1999 has set up 50 joint ventures with foreign firms.3 UMEHL currently owns a total of 38 businesses and maintains interest in nine joint ventures with foreign companies, and 67 billion dollar in all firm investment according to Time magazine report on line.

ဇန္နာ၀ရီလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ကုမၼဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည္႔ အေနျဖင္႔ အခြန္ေငြ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ဦးပိုင္ႏွင္႔ အျခားမ်ားျပားေသာ အစုိးရႏွင္႔ ပတ္သက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာကုမၼဏီမ်ားအဖို႔ကေတာ႔ ထုိျပဌာန္းပါ ဥပေဒသည္လဲ အခြန္ေငြေပး
ေဆာင္ရန္ ကိစၥမွ မ်က္သာေပး ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရိွေနခဲ႔ၾကျပန္သည္။

In January 2011, Burma’s Internal Revenue Department announced a new law targeting companies that evade taxes. However, UMEHL and several other government enterprises remain exempt from this regulation and are not required to pay taxes.

ဦးပိုင္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နာမည္ပ်က္စားရင္းတြင္ပါ ၀င္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား မွ ေခါင္းစြန္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ဘန္လုပ္ငန္းစု သို႔ ေငြအေျမာက္မ်ား ပိုေဆာင္ထား သည္ ဟုသိရသည္။ ၄င္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘန္႔အား ျမန္မာႏွင္႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ လက္နက္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြ အလြဲေျပာင္းလုပ္ေပးကာ သဲ႔ယူေနေသာ ဘဏ္တခုအျဖစ္ သံသယမ ကင္းစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ထားသည္။

UMEHL has transferred money to North Korea’s Korea Kwangson Banking Corporation, blacklisted by the US Treasury Department, and identified as a prime suspect for expediting sales of arms
to Burma and other countries.

၂၀၁၀ ကာလ၀န္က်င္းက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွ ရရိွေသာ ေငြ လံုးေငြေတာင္ ၾကီးအား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဒံုးက်ဥ္ ပညာရွင္းမ်ား ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ စီးပြါးေရးသမားမ်ား အသြင္ေဆာင္ေစျပီး ျမန္မာျပည္သို႔ ေခၚသြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေလ၏ ။

By 2010, with a huge revenue bonanza from sales of natural gas to Thailand, Burma was able to pay North Korean weapons experts that came to Burma posing as
South Korean businessmen cash for missile technology.

ျမန္မာျပည္အဖို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပင္ဂူအိမ္ေျမေအာင္ လိွဳင္ေခါင္းၾကီးေပါင္း ၆၀၀ မွ ၈၀၀ အထိရိွေသာ သြယ္တန္း တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းအား ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္လက္ ထက္ မွ ေျမာက္ကိုရီးယား အဂၤ်င္နီယာမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာ၏ ႏူကလီးယား စီမံကိန္း နည္းပညာလိုအပ္မွဳအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၅ ကုန္က်ခံက ေဆာက္လုပ္ေနခဲ႔သည္ဆိုေသာ အခ်က္လက္အား ဒီဗြီဘီ ႏွင္ ဂါးဒီးယမ္း သတင္းစာတို႔တြင အတိလင္း ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။

Burma is allegedly acquiring knowledge about nuclear weapons from North Korea and it has been reported that North Korean engineers assisted Burma’s military junta in building 600 to 800 underground tunnels and facilities beneath the new capital of Naypyidaw in spending with 4.5 billion dollar confirmed by DVB and the Guardian news.

ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္တြင္ အမ်ိဳးသား အသံုးစရိတ္ လ်ာထား သတ္မွတ္ေရးအား အတိလင္း ျပဌာန္းရန္ ဆိုေသာ္ျငား ပထမ ဘားဂ်က္ ညီလာခံတြင္ ပါလီမန္မွ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္အား ၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရွဳ႔ သိျမင္ႏိုင္ခြင္႔မရိွေၾကာင္းကို အတိလင္းေျပာဆို ထားေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ခဲ႔သည္။

In 2011 the national budget was publically disclosed for the first time in decades.45 The budget was enacted by the military before the new legislature opened its first session on January 31, giving the Parliament no oversight of expenditures.

ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ ရွင္းရွင္းကေလး သိျမင္ႏိုင္သည္မွာ စစ္ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္လာသူ ၅၈ ရာႏႈန္းႏွင္႔ စစ္တပ္မွ အလိုေလ်ာက္ ပါလီမန္ထဲ၀င္လာသူ ၂၈ ရာႏံုန္းတို႔ အားလံုးသည္ ၾကံခိုင္ေရး ပါတီမွ ျဖစ္ေနၾကျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္အသံုးစရိတ္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ ဘီလယံ သံုးစြဲ ရန္ ျပန္ဌာန္း ကာ တနုိင္ငံလံုး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ၃၆ ရာႏံုန္းအား စစ္တပ္ တခုအတြင္းမွ ယူငင္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

None one can deny that Myanmar must be remembered that 25% of seats in Parliament are held directly by military personnel and a further 58% are held by the military-backed USDP party. According to the Myanmar Times, the military will receive about US$2.3 billion in the 2012 budget, a 36% increase from the 2011 fiscal year.

ဦးသူရိန္ေဇာ္ ႏွင္႔ ဦးေမာင္တိုး ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံေပးထား သူမ်ားျဖစ္၏၊ ဦးသူ၇ိန္ေဇာ္သည္ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာန၏ ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္သည္႔အျပင္ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္တေလ်ွာက္ ၄င္း၏ ေျခဖိုးေပၚတြင္ နဖူးတင္ကာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္ျဖစ္သည္။ ဦးေမာင္တိုးမွာ ျမန္မာ႔ ပုလဲႏွင္႔ငါးလုပ္ငန္း၏ အမွဳေဆာင္အရာရိွ ခ်ုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွ အနားာယူျပီး ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမာ္ဖူးေစ အခြင္႔ေစာင္႔ ကာ ဆက္ လက္ ကိုင္တြယ္ အကြက္ေရြ႔ေနျပန္သည္။

U Thurein Zaw of the military-backed USDP party; the Secretary U Maung Toe is also from USDP. U Thurein Zaw was the former Deputy Minister of National Planning and Economic Development under the Than Shwe regime and U Maung Toe is the retired managing director of the Myanmar Pearl Enterprise. Now he who retired is working in Naypyi Taw.

ယခုေလာေလာလတ္လတ္မွာပင္၊ ႏွစ္သံုးဆယ္စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အား တေန႔လ်ွင္ သန္းေပါင္း ၅၀၀မ်ွရိွေသာ က်ဴဗစ္မီတာအားထုတ္လုပ္ရန္း ေမ်ွာ္လင္႔ထားျပီး၊ ၄င္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ က်ဴဗစ္မီတာ ၄၀၀ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ပိုက္လိုင္းမွ တဆင္႔ ေရာင္း ခ်ေပး မည္ျဖစ္ျပီး၊ က်ဴဗစ္မီတာ သန္း၁၀၀ ရာ ျပည္တြင္းသို႔ေပးပို႔မည္ျဖစ္၏၊ သို႔ေသာ္ ျပည္ တြင္း သို႔ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေသာ အဆိုုပါ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သန္း၁၀၀ရာ အေျခခံျပည္သူမ်ား လက္ထဲ သို ႔ မဟုတ္ရ ပဲ ဦးေတဇပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိန္းဘုရာ ေလာ္စစ္ဟန္ ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဦးေအာင္ကို၀င္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္ရံုလုပ္ ငန္း မ်ားဆီသို႔သာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေလသည္။

Shwe Gas project in Arakan State is expected to produce 500 million cubic feet (mcfd) of gas per day for 30 years. While 400 mcfd is planned for transport to China, the remaining 100 mcf is intended for domestic use. This remaining amount will be supplied to more than fifty factories owned by the government and military cronies including arms dealer Tay Za’s Htoo Cement Factory, drug lord Lo Hsing Han’s Asia World Cement Factory, Zaw Zaw’s IGE Cement Factory, and Aung Ko Win’s Kanbawza Cement Factory.

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္သားတိုင္းသည္ တႏွစ္လ်ွင္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာႏွင္႔ညီမ်ွေသာ ေဆး၀ါးကုသခံပိုင္ခြင႔္ ကုန္က်စရိတ္ေလးကိုသာခံစားၾကရျပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ရာႏံုန္းသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစြဲေသာ က်န္းမာေရးစရိတ္အနည္းဆံုးသံုးစြဲသည္႔ ကမာၻထဲတြင္ အရွားပါးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေတာ႔သည္။

As a conclusion, Myanmar has a record of committing just $7 per year per person to health care, a mere 1.8 percent of the total budget and one of the lowest health spending rates in the world, according to a 2009 UN report.

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ႔သို႔ တိုင္းျပည္လူထုအတြက္ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလွေသာ အသံုးစရိတ္ျပဌာန္း ထားမွဳအား အျခားေသာ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၏ ေျပာဆိုသံကို လည္းၾကားၾကေပလိမ္႔မည္း စစ္အသံုးစရိတ္အား ဘယ္သူတဦး တေယာက္မ်ွ ထိေတြ႔ ဆန္းစစ္ႏိုင္စရာ မရိွေၾကာင္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ နာမည္မေဖၚလိုသူ ပါလီမန္အမတ္ ငေၾကာက္တဦးက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပားေၾကာင္းလဲ သတင္းက တင္ျပထား ဘူးသည္။

လက္ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုက္အဖြဲ႔စည္းမ်ား အား ေလေၾကာင္း ကုန္းေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနသည္႔အျပင္ လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ား အား ျပဳ လုပ္ေနေၾကာင္း အား ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

Despite the low spending another parliamentarian said few complaints will be heard.
"The military expenses are untouchable. We will not complain about how much they will use," a lower-house scared MP of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party told AFP on condition of anonymity.

The army is currently fighting ethnic rebels in northern Kachin, where it is accused of using air strikes and carrying out human rights abuses by international.

ကုလသမဂၢ၏ ခ်စား လုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာကို ဆန္႔က်င္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဆက္ လက္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

UN Convention Against Corruption

Anti-corruption standards are also relevant to revenue transparency, as
transparency itself is aimed at stemming government corruption and
misuse of funds. In addition to the anti-corruption principle directed
towards businesses in the UNGC, states adhere to international anticorruption
standards through the UN Convention Against Corruption.

The Convention contains rules for, among others, the implementation
of state anti-corruption policies and regulating the conduct of public
officials, including those who manage public funds.

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

(ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာျပည္မွ လက္ရိွ အေၾကာင္းရာမ်ားအား အတိက် ခိုင္လံုစြာ ဆက္လက္ တင္ျပပါအံုးမည္။) စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင္႔ ေဖၚျပပါ အခ်က္လက္မွန္မ်ားအား မွတ္တမ္းအျဖင္႔ သိမ္းဆည္း သင္႔ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။

0 comments: