Saturday, June 15, 2013

တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ပလုံစီေလမလား

တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ပလုံစီေလမလား ( ေဆာင္းပါး)
 
ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား အလြန္တရာ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ ေျမ ေစ်းက ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ေျမ ေစ်းထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။  လက္ရွိတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပား ေနၿပီး ပံ့ပိုးႏုိင္သည့္ ေျမကနည္း ပါးေနသျဖင့္ ဤသို႔ေစ်းႀကီးလာရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခုိင္မာေသာ စီးပြားေရးေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္လာေသာ ေစ်းမဟုတ္ဘဲ ေျမ မ်ားကို အစိုးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ပုဂၢလိက ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကသာ ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ ပလုံစီေသာ ေစ်းမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး မၾကာမီက်ဆင္းသြားႏုိင္သည္ဟု အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။
 
ဟိုတယ္မ်ား၏ အခန္းမ်ားက အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လတ္တေလာ အခန္း အေရအတြက္က မလုံေလာက္ ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္  Gaw Capital  မွ Goodwin Gaw က ေျပာဆုိသည္။ Gaw Capital သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ Strand Hotel ကုိ ဝယ္ယူလုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း နည္းပါးလွသျဖင့္ေငြရွင္မ်ားက အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ ေငြပုံေအာၿပီး ရင္း ႏွီးၾကသည္ကလည္း အိမ္ရာေစ်း ႏႈန္းမ်ားျမင့္မားရသည့္အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Capital Advisors မွ Paul Wilson က ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျမေစ်း မ်ားကသုံးဆမွငါးဆအထိျမင့္တက္ သြားသည္။ အေစာပုိင္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ ေစ်းႏွင့္မူ သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိလွဟု အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ လက္ ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ နည္းပါးလွ ေသာ အဆင္႔မီ အိမ္ရာ မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းမတန္တဆတက္ေနမႈမ်ား သည္ ပလုံစီသည့္ သေဘာသာျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရး ေလ့လာသူမ်ားကဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေျခလွမ္းစတင္ခ်ိန္ျဖစ္၍ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ယင္းလိုအပ္ခ်က္က အကန္႔အသတ္ရွိသ ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ထုိးက် သြားႏုိင္ သည္ဟု ဆုိသည္။
 
ဤသို႔ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္မတန္တဆေစ်းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမမ်ားကို အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကို အစိုးရက ဖိတ္ေခၚဖြင့္ ေပးသင့္သည္ဟု Goodwin Gaw က ဆုိသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရက တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ အစိုးရတရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းရေငြကပင္
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေလး ေထာင္ရွိေနသည္။ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်မႈတြင္ သန္း ၃၆ ဘီလီယံ ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေနၾကသည္။ ဘိန္းမွရေသာ တရားမဝင္ေငြ မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေန သည္။ ထိုေငြမ်ားကို ထားစရာေန ရာ ရင္းႏွီးစရာေနရာ သိပ္မရိွပါ။ စေတာ့ ေစ်းကြက္လည္း မရွိခဲ့။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေျမတြင္ ရင္းႏွီးလုိက္ၾက သည္ဟု Paul Wilson က အေမ ရိကန္ ႏုိင္ငံ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ၄င္းကအႀကံျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားက အိမ္ရာေစ်းကြက္ အေပၚ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား ပို တုိးလာႏုိင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္စားေနၾက သည။္ သုိ႔ေသာ မတ္လက ကုန္းဆုံး ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ
ျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေဒၚလာ သာ ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ်သာရွိေသာ လာအိုႏုိင္ငံ ထက္ပင္ မပိုပါ။
 
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စင္ကာပူက ေဒၚလာ ၄၁၈ သန္းႏွင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္မွ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ လုိက္ပါလာသည္။ ဂ်ပန္က ေဒၚလာ ၅၄ သန္းသာ ျမႇဳပ္ ႏွံခဲ့သည္။
 
ပြင့္လာေသာ တံခါးမ်ားႏွင့္ လူမ်ားစိတ္အားထက္သန္ေနေသာ္ လည္း အေျခခံအေဆာက္အအုံ မရွိမႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေျမအိမ္ေစ်းႀကီး မားမွဳ အရည္းအခ်င္း ရွိ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္နည္းပါးမႈ၊ နီးစပ္ရာ စားေတာ္ေခၚေနမႈႏွင့္ လာဘ္စား မႈ၊ ရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီ မ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အစိုးရအရာ ရွိမ်ားက ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာေပၚ ကန္႔လန္႔အတား
အဆီးမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ား က ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္ဟု The Wall Street Journal တြင္ ေဆာင္းပါး ရွင္ Natasha Brereton Fukui က ေရးသားထားသည္။
 
Copy from - 7Days News

0 comments: