Tuesday, May 21, 2013

"ဝ" ေသြစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ..


 ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္ ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
 

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း (UWSA)အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္္ ေ၀ေရွာက္ခန္း
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း (UWSA) ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္း

အမ်ိဳးသား ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (MYANMAR NATIONAL SOLIDARITY PARTY - MNSP) ယခုအခါ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ/ တပ္မေတာ္ (UWSP/ UWSA) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲထားၿပီး ျဖစ္။

 ဝ အမ်ိဳးသား

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဗကပမွ ခြဲထြက္ၿပီး ၉၊ ၅၊ ၈၉ ရက္ေန႔မွာ နဝတနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ရွမ္းေျမာက္ အထူးေဒသ (၂) လို႔ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ - ေက်ာက္ညီလိႈင္ (က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားခဲ့)၊ ေပါက္ယူခ်န္ (ေပါက္ဝွာခ်န္း)၊ ဦးေဇာ္မိုင္၊ လီစစ္ယူ၊ ေရွာက္နီလွ်င္၊ အိုက္လြန္း၊ ေက်ာက္ဝင္ကြမ္းတုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ပီ/ ေအ)

ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - ေပါက္ယူခ်န္၊
ဒုဥကၠ႒ - ေရွာင္မင္လန္း
ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - လီစစ္ယူ၊
စစ္ဦးစီးမွဴး - ဘူလိႈင္ခန္း၊
စစ္ဦးစီး အဖြဲ႕ ပတာဝန္ခံ - အုိက္လြန္း၊
ဒုတာဝန္ခံ ေက်ာက္တုိးထန္း၊
အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ - ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၅ ဦး၊ အရံ ဗဟိုေကာ္မတီ ၅ ဦး၊ ေပါင္း ၂ဝ ဦး။
လား႐ိႈး ဆက္ဆံေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာက္အိုက္နတ္။

အေျခအေန အက်ဥ္း (၁၉၈၉ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္)

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းလေတြ အတြင္းမွာ လူသူ လက္နက္ ဘ႑ာေရး အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) အတြင္းမွာ စီးပြားေရး အားသန္တဲ့ ေဝေရွာ္ကန္း အုပ္စုနဲ႔ စစ္ေရး အားသန္တဲ့ ေပါက္ယူခ်န္ အုပ္စု ဆုိၿပီး အက္ေၾကာင္းအက္ရာ အရိပ္အေယာင္ေတြ ပုတီး (ဂ်ဳိးျဖဴ) လုိင္းနဲ႔ ဓားေျမာင္ (လင္းယုန္) လုိင္း ဆိုတဲ့ ဂုိဏ္းခြဲမႈေတြ ရွိလာတယ္လုိ႔ သတင္း ထြက္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အတြင္းမွာ အခုတိုင္ ညီၫြတ္မႈ ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ နဝတ/ နအဖနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဘယ္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႕ထက္ မဆို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ဆံၿပီး ညိႇႏိႈင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အေလ်ာ့ေပးမႈ သိပ္မရွိလွတာကို ၾကားသိေနရတယ္။ စစ္တပ္ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္တယ္။ လက္ရွိမွာ ေတာင္ပိုင္း ဝ တပ္ဖြဲ႕ အပါအဝင္ တပ္အင္အား သံုးေသာင္းေလာက္ အထိ စနစ္တက် တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကယ္တမ္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ႏိုင္တဲ့
တိုက္ခုိက္ေရး အင္အားဟာ ၁၄,ဝဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ အင္အားကလည္း ၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အင္အား အေျခအေန (၁၉၉၆ ခု အတြင္း)

မိုင္းေမာ္၊ ဝင္းေကာင္၊ မုန္ေပါက္၊ မိုင္းယြန္း စေသာ ခ႐ိုင္ ၄ ခ႐ိုင္၊ ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း)၊ လုံထန္၊ နမ့္တိန္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ အျပင္၊ ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ ဆုိၿပီး ေဒသတခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။

တပ္မ (၂၁၄) တပ္မမွဴး - ဆမ္ပလူး၊ ဒု-တပ္မမွဴး - ေက်ာက္ဝင္ကြမ္း၊ စစ္ဦးစီး (ပ) - အိုက္႐ြမ္း
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္
တပ္မ (၄၁၇) တပ္မမွဴး - အိုက္လြန္း ၊ ဒု-တပ္မမွဴး - အိုက္က်န္း၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - လီေရွာက္ယြင္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္ (နားဖဖန္းဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)
တပ္မ (၄၁၈) တပ္မမွဴး - ေက်ာက္က်ဴံးထန္၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ဆန္း၊ ဗ်ဳဟာမွဴး ေလာပိ၊ ရင္း (၈၉) ရင္းမွဴး - တာလွ်ံ
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၂ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၈၄ဝ ေယာက္ (က်ဴဟဲဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)

ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ေဒသ (၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္း)

တပ္မွဴးႀကီး ေဝေရွာ္ကန္း၊ ဒုတပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ကေတာ့ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္ရဲ႕ညီ ေပါက္ယူယိ၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ပလုန္း
မူလ (၄၂ဝ) တပ္မ၊ ဒဗလ်ဴအဲန္အို (WNO) + ခြန္ဆာ ခြဲထြက္မ်ား စုေပါင္းထား
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၁,ဝ၅ဝ ေယာက္ (မုန္းေပါက္ ၊ မုန္းယန္း ဂြင္တြင္ လႈပ္ရွား)
မုိင္းကြက္၊ ေဟြ႕ေအာ့္၊ ေနာင္ဝဲန္း၊ နမ့္ဟူးခြန္ စစ္ေဒသ (၁၇၁)
ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ့္ဟုန္႔ စခန္း၊ (၁၇၁) စစ္ေဒသ တပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္ (ေဝေရွာ္ကန္း၏ ညီ)
တပ္မဟာ (၄၆၈) တပ္မဟာမွဴး - စိုင္းဆမ္၊ (က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၂ ကီလိုမီတာရွိ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္းေပါက္ ေဒသ)
ခ်င္းမိုင္ခ႐ုိင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိုင္းယြမ္းဂြင္ တပ္မဟာ (၂၅၁၈)
ဟုိပန္၊ ဟုိယြက္ဂြင္ တပ္မဟာ (၄၁၄)၊
တပ္မဟာ (၃၆၉) ဌာနခ်ဳပ္ ဆီလူး

အထူးတပ္မဟာ (ဘိန္းေရာင္းဝယ္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး)

တပ္မဟာမွဴး - ေဝဆိုက္ထန္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁ဝဝ x တပ္ရင္း ၄ ရင္း = ၄ဝဝ ေယာက္

အေျမာက္ တပ္မဟာ

တပ္မဟာမွဴး - ထင္က်ီမင္
တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၃ ရင္း = ၄၅ဝ ေယာက္ (ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း) ေဒသတြင္ အေျခစိုက္)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီး ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း ေျမာက္ဘက္ ၁၂၅ ကီလိုမီတာခန္႔ ကြာေဝးတဲ့ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အႀကီးအကဲ ေပါက္ယူခ်မ္းရဲ႕ ဇာတိ ဝ ေတာင္တန္းေပၚရွိ ေခြးမ နယ္ေျမ အတြင္းမွာ ေအေက-၄၇ (AK-47) ေမာင္းျပန္ ႐ိုင္ဖယ္နဲ႔ က်ည္ဆံ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံု တ႐ံုကို တ႐ုတ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက စစ္လက္နက္နဲ႔ က်ည္ဆံေတြ စတင္ ထုတ္လုပ္ ေနၿပီလို႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒီလို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းထုတ္ စက္႐ုံ တည္ေထာင္ခဲ့တာဟာ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္ သက္သက္သာ မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းက မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒသ

သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ ပန္ယန္း၊ မိုင္းေပါက္၊ မိုင္းယန္း ေဒသမပါ ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး (PEACE AND DEMOCRATIC FRONT - PDF) အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန

နဝတက ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပမႈ မေအာင္ျမင္၊ သေဘာထား ၂ ရပ္ ခ်မွတ္ထား -

(၁) လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ရန္
(၂) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကရစီေရး အတြက္ လုံးပမ္းရန္

စီးပြားေရး အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ နဝတ/နအဖက ခြင့္ျပဳတဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း မွန္သမွ် ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး အရ ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရလို႔ သိရတယ္။၂ဝဝ၉ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒလ်ဴအက္စ္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဧည့္ပရိသတ္ ၃ ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္တဲ့ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္" အခမ္းအနားမွာ ဝ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္က ဝ ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး လံုးဝ ကင္းစင္တဲ့ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကညာသြားသလို၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္တဲ့ ဝ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသႀကီး ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႀကဳိးပမ္း သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ UWSA သို႔ တ႐ုတ္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ သတင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ံုးက ေမ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး '၀' ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီကလည္း ေမ ၁၀ ရက္က ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းခ်က္ အားလံုးမွာ သတင္းထြက္ေပၚအျပီး အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ Janes Intelligence ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး '၀' ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း၊ ေဖာ္ကာေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ သေဘာၤတစ္စင္းတို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္ဂ်င္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည္မ်ားကို ေဒသတြင္း သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၀ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ '၀' အထူးေဒသ (၂) ပန္ဆန္းျမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ထိုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာင္းမီလ်ံက '၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group
အင္တာနက္ သတင္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္ရုပ္သံသတင္းမ်ား ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပပါသည္..။
(ေ၀ယံဒီမို)

Copy from -Lachid Kachin

0 comments: