Friday, April 19, 2013

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အပိုင္း(၁)၊

 
က်ေနာ႔ မင္းမဟာ ပုဂံအား ေနျပည္ေတာ္မွ တိုက္ခ်လိုက္ေသာေၾကာင္႔ ယခု ျပန္တင္ပါသည္။

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း - အပိုင္း(၁)

ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျခရာခံ စစ္ေဆးႏိုင္မွဳ ကင္းမဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ အဂတိခ်စားမွဳက ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမွဳအား အံ႔မခန္းဘြယ္ ကြာဟ ၾကီးထြားလာရျခင္းႏွင္႔ အကန္႔သတ္ သီးျခား သတ္မွတ္ထားသည္႔ အနည္းငယ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္သာ ၾကီးမားေသာ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္ဆိုင္ စီမံပိုင္ခြင္႔အားမ်က္ႏွာသာေပးခြင္႔ျပဳထားေလ၏။ ထိုအခ်က္၂ခ်က္ေၾကာင္႔ ဆင္းရဲခ်ြတ္ျခံဳက်မွဳပမာဏ တိုးျမင္႔လာျပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္စြာ အသံုးျပဳခြင္႔ရိွေသာ ဓနအင္အား ခ်ိနဲ႔ ခ်ဳိ႔ယြင္းသြားရသည္ဟု The Financial Time က ေရးသားေထာက္ျပပါသည္။
A lack of accountability, corruption allows enormous financial opportunity for a select few at the expense of average persons, intensifying the gap between rich and poor; this coupled with a resulting lack of effective social spending, leads to increased rates of poverty.(The Financial Time)

ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္လာေသာေငြ၏ အၾကီးမားဆံုးသည္ တန္ဘိုးဂနၾကီးေသာ ေက်ာက္မ်က္၇တနာလုပ္ငန္းႏွင္႔ သဘာ၀တြင္းထြက္ ဂစ္ မ်ားအား စုပ္ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းဟု သိရသည္။ ယခင္ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုႏွင္႔ ယခု ဦးသိန္းစိန္တို႔၏ အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးက တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြပမာနအား ပြင္႔လင္းျမင္သာစြားေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခြင္႔မျပဳေၾကာင္းကို ယခုတိုင္ပင္ရိွေနေလသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ၀င္ေငြပမာဏအား ယေန႔ထိ ဘယ္လို ရရိွသည္၊ မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲသည္ ဆိုေသာ အခ်င္းရာအား ဖြင္႔ထုတ္ေဖၚျပျခင္းမရိွသည္႔အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုပါ၀င္မ်ားတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရိွေနေသာေၾကာင္႔ မည္သို႔မည္ပံု ရရိွသံုးစြဲေနသည္မွာ ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေသာ အေနထားတြင္ရိွေနရျခင္းႏွင္႔ အက်ိဳးျမတ္ခြဲေ၀ရယူမွဳအေနထား ဖံုးကြယ္ထားျခင္းသည္ကပင္ အလြန္ရွည္လ်ွားေသာ ျမန္မာျပည္၏ သံယံဇာတမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ၾကိမ္စာသင္႔ေနေၾကာင္း Asia Review စာေစာင္က ေရးသား ေထာက္ျပပါသည္။

Although revenues from the export of natural gas and precious jades are the largest source of foreign income in Burma, there has been no revenue transparency under both the previous Than Shwe regime and the current Thein Sein regime. How the government receives, manages, or uses oil and gas revenues is not publicly disclosed, the role that military enterprises play in revenue management and use remains unaccountable, and a total lack of benefit sharing is prolonging Burma’s resource curse.( Asia Review)

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔မွဳမွ ရရိွေသာ ကနဦးလက္ခံရရိွေသာ ၀င္ေငြမွ ယေန႔တိုင္ပင္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခန္႔ခြဲေၾကာင္း အတိလင္း ေဖၚျပျခင္း မရိွသည္မွာ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလႏွင္႔ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကာလ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းမွရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္သူအတြက္ သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင္႔ေရာက္လာျခင္းမရိွေသးသလဲ?ဟု ေမးခြန္းထုတ္၇ေပမည္။ သို႔ေသာ္ က်ြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္အမ်ားစု၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မွဳအရ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္သို႔ ၀င္မလာပဲ ႏိုင္ငံျခားတြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံမွဳ (ဘန္႔ခ္) အေကာင္႔မ်ားတြင္သာ အပ္ႏွံထားျပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွၾကီးမ်ားအတြက္ ႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္သာ ထည္႔သြင္းထားသည္ဟု ( The Global Economic) စာေစာင္က ေထာက္ျပထားသည္။

Since receiving its first payments for the export of gas in 2001 until today, both the military junta led by Than Shwe and the current Thein Sein regime have not disclosed how gas revenues enter the country or how they are managed. The gas money is not entered into public accounts or the national budget, so where is it? Most analysts speculate that payments are deposited into foreign bank accounts which are accessed by military generals for arms purchases and personal expenses.
( The Global Economic)
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ အရာရိွၾကီး တဦး၏အဆိုအရ ဆိုလ်ွင္၊ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ေရာင္းခ်ရရိွေသာ ေငြမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းလံုး၀မရိွေၾကာင္း ဖြင္႔ဟဘူးသည္။ အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းရေငြမ်ားအား တတိယ ၾကားခံအဖြဲ႔စည္းမွ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ ဒူဘိုင္းႏွင္႔ စကာၤပူတို႔တြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံရာ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးေခ် ေရာက္ရိွေနသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွာ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂ေထာင္မွ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္ ထိပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရေသာ ၀င္ေငြမ်ား ရရိွခဲ႔ရျပီး ၄င္းေငြသားမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္၏ ဘဏ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာရန္မွ (The Economic Star Magazine) ေစာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပထားသည္။
According to a former official of the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), income from the sale of the Yadana gas never even enters Burma. The payments are disbursed by Thailand through a third party to bank accounts in foreign countries such as Singapore, Dubai, and China. in 2009 that “Burma currently receives between $2 and $4 billion a year from its sales of natural gas to Thailand, but these funds are kept far from the country’s public accounts.
အဆိုပါ ေထာက္ျပေသာအေၾကာင္းရာမ်ားထဲတြင္ ထိမိဆံုးေသာ စကားလံုးမွာ” ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမွ လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားအား မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖါက္ယံုတင္မက သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာမ်ားအား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပည္သူမ်ားမွ ဓားျမတိုက္ လုယက္ ကြယ္၀ွက္ထားသည္” ဟု ဆိုထားသည္။

“As well as violating their own citizens’ human rights, Burma’s
military rulers are robbing their people blind by hiding billions in
energy revenues.”
 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ ေက်ာက္ျမက္ရတနာတို႔မွရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအား တရား၀င္ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္းအျဖင္႔ အေမ၇ိ ၁ကန္ေဒၚလာသည္ ျမန္မာေငြ ၈၀၀မွ ၁၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေပါက္ေသာ အခ်ိန္၀ယ္ ျမန္မာေငြ ၆ က်ပ္ႏံုန္းႏွင္႔သာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္႔အတြက္ သဘဘ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳမွရရိွေသာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားအား
စားရင္းအင္းမရိွ အရွင္းေျပာက္ဆံုးသြားခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစကာ အဆိုပါ တရား၀င္ေငြလဲႏံုန္း သတ္မွတ္ထားခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳတန္ဘိုး၏ ေဒၚလာ ဘီလီယံမ်ားစြာအား ဆထက္တံပိုး ကြယ္၀ွက္ကာ အိပ္ထဲသို႔ ထည္႔ခဲ႔ၾကသည္ ဟု လက္ရိွ အေမ၇ိကန္ ေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရဌာနက ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔ဘူးသည္။

Gas and jade revenues in Burma are recorded at the ‘official’ exchange rate of 6 kyat: US$1 while the market exchange rate ranges from 800-1,000 kyat: US$1 under military regime rule for 20 years, leaving billions of dollars’ worth of gas payments completely unaccounted for. Burma’s top military generals have therefore hidden billions of gas export dollars since 1998 due to the dual exchange rate system in Burma according to US Treasury Control Department.

အဆိုပါ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္းစည္းမ်ဥ္းအရ ျမန္မာအာဏာပိုင္ အုပ္စုအဖို႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ထုတ္လုပ္တင္ပို ေရာင္းခ်ေသာ၀င္ေငြမ်ာအား အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္နီးပါးမွ သန္းေပါင္း ၅ ေထာင္ နီးပါအထိ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ ၉၉ ရာႏုံန္းအား ခိုး၀ွက္ ခဲ႔ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တခုတည္းမွပင္ တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ တန္ဘိုး၀င္ေငြ ပမာဏ ဘာဂ်က္တခုတည္းပင္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ခေလးသူငယ္ သန္း၃၀ အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂ ေသာင္း ေက်ာ္မက တည္ေဆာက္ဖြင္႔လွစ္ထူေထာင္ေပးလို႔ရသည္ဟု Burma’s Resource Curse ဟုေခၚေသာ “ျမန္မာ႔ သံယံဇာတ ၾကိမ္စာသင္႔ေနျခင္း” ဆိုေသာ စာတမ္းတြင္ အတိက် ေထာက္ျပထားပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

Based on this exchange rate system, the military regime has hidden 99% of the Yadana gas exports from 2000 to 2008 (an estimated US$4 of US$ 4.83 billion). The unrecorded gas export revenue in the national budget from the Yadana project alone could build more than 200,000 schools for 30 million children.

ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းအား တင္ျပေပးပါမည္။
စာဖတ္သူ fb မိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ သူခိုးတို႔ လိမ္လည္မွဳ မည္မ်ွပင္ပိရိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားျဖင္႔တင္ျပေပးပါမည္။
Copy from - Maha Mingyi

0 comments: