Saturday, March 2, 2013

အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင္႔သာေလျပီေလာ?

အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင္႔သာေလျပီေလာ?
 
ကာခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္က ၁၉ ၾကိမ္တိုင္ အာဏာ သိမ္းဖူးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သေဘာက် လြန္းသည္ဟု သူ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နာ၀ါရီလ ၉ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလည္ပတ္ မထြက္ခင္ ကာကြယ္ေရးရံုတြင္ ေျပာၾကားဘူးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ ၾကိမ္ဖန္ေတေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ခံသည္႔ အာဏာသိမ္းမွဳမ်ိဳးသို႔ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ သြားခ်င္ၾကသည္။
 
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ လိုအပ္သလို အာဏာသိမ္းျပီး မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပံုစံသို႔ သြားႏိုင္ေစဖို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ မဆုတ္မယုတ္ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မွဳအား ထာ၀ရ အသက္၀င္ ေစရန္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အၾကီးက်ယ္ ျပင္ဆင္ၾကိဳးပမ္း ေနၾကသည္။ အာဏာသိမ္းရန္ ကိစၥမွာ အလြန္ပင္ မလြယ္လြန္းလွေပ၊ အာဏာ သိမ္းရန္အတြက္(1) စမ္းသပ္မွဳ၊(2) စိန္ေခၚမွဳ၊ (3)အကြက္ရိုက္မွဳ၊(4) ဖန္တီးမွဳ၊(5) လုပ္ၾကံမွဳ၊(6) ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ။(7) ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွဳ ဆိုေသာ အခ်က္ၾကီး (၇)ခ်က္ႏွင္႔ ျပည္႔စံုမွ သာလ်ွင္ အာဏာသိမ္းရန္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္။
 
(၁) စမ္းသပ္မွဳ
အာဏာသိမ္းရန္ ပထမ အေရးၾကီးေသာ ဌာနမွာ ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ဌာနျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းက တိုင္းျပည္အား လိုအပ္သလို အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အပါ၀င္ ျပည္ထဲေရ ၀န္ၾကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႔အား ၁၉၈၈ ဇြန္လတြင္ အေရးေပၚ အစည္းေ၀းေခၚ ယူခဲ႔သည္ကို The Guardian သတင္းစာက ေရးသားေဖၚျပသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းျပည္အာဏာ မသိမ္းခင္း စမ္းသပ္မွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ျပည္ထဲေရး ဌာနေအာက္တြင္ရိွေသာ ရဲ ႏွင္႔ လံုထိန္းမ်ား မည္မ်ွ အမိန္႔ နာခံမွ ဳရိွမရိွအား စမ္းသပ္သည္႔ အေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ႏွိမ္ႏွင္းျဖိဳခြဲ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔နာခံမွဳကို ဆန္းစစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ ရဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တေသြမတိမ္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါက အမိန္႔နာခံမွဳ ေအာင္ျမင္ေသာ အဆင္႔သို႔ ေရာက္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ၏။ ယခုတြင္လည္း မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔မွ အမိန္႔နာခံမွဳအား ဆန္းစစ္သည္႔ အေနျဖင္႔ လက္ပံေတာင္း၊ မအူပင္ ႏွင္႔ အျခားေသာ ေဒသအလိုုက္တြင္ ရိွေနၾကေသာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမိန္႔နာခံမွဳအား တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ စမ္းသပ္ ေနၾကသည္မွာ ေအာင္ျမင္သေလာက္ ျဖစ္ေနေလသည္။
 
(၂) စိန္ေခၚမွဳ
အာဏာသိမ္းမွဳမ်ားတြင္ မလြဲမေသြ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚမွဳမ်ားအား ရင္ဆို္င္ရေလသည္ကို မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ သိၾက၏၊ ျပည္တြင္း စိန္ေခၚမွဳတြင္ လူထုအံုၾကြမွဳ ႏွင္႔ တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီး၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္လာၾကမည္ျဖစ္ေသာ အေနထားအား ဆန္းစစ္ၾကသည္။ ျပည္မ အလယ္ေခါင္တြင္ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင္႔ သတင္းေပးမ်ား အပါ၀င္ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ အေတာ္အသင္႔ျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ေသာ္ျငား နယ္ခ်င္း ထိစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ အင္အာစုမ်ားအား ခ်က္ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ရန္ အလြန္ခက္ေသာေၾကာင္႔ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာမ သိမ္းခင္ ကာလတိုေလးမွာပင္ တိုင္းရင္းသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ၾကီးမာေသာ ေခတ္မွီ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္႔ စစ္အင္အားမ်ားကို ပို႔လႊတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔အေနျဖင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းယမ္းႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနျပီး ၊ အခ်ိဳ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားေရးဆိုေသာ အသြင္မ်ားျဖင္႔ ဆြဲေဆာင္ ကိုင္တြယ္ခဲ႔ၾကသည္။ ယခုတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင္႔ အေတာ္တန္ပင္ အလ်ွင္းသင္႔ေနၾကျပီး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား မလွဳပ္သာ မေျပာသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထား ၾကျပီး၊ ျပည္မမွ ထြက္ေျပးကာ နယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာ အေျခေနသို႔ မေရာက္ေလေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုခရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)ကိုပင္ အေျချပဳတ္ေအာင္ လွည္႔ကြက္စံုျဖင္႔ အကုန္ ရွင္းထုတ္ေနေသာ အေနထားကို ေတြ႔ရသည္။ (ABSDF) အင္အား အေတာ္တန္ျမင္႔မား အားေကာင္းလာေသာ ကခ်င္ေဒသအား ခဲတလံုးႏွင္႔ ငွက္ ၂ ေကာင္ကို တခါတည္း ျပဳတ္က်ေအာင္ ထိုးစစ္မ်ား မရပ္တန္႔ပဲ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ လံုးလံုးမရိုးသားေသာ အၾကံစည္သစ္အတြက္ ခ်ီတက္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 
(၃) အကြက္ရိုက္မွဳ
ျပည္သူမ်ား မည္မ်ွ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္လိုေသာ ဆႏၵအား သိလာေစရန္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ  ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္း မတရား လုပ္ျပျခင္း လစ္လ်ဴရွဳ႔ျခင္း အဓမၼ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမွဳမ်ားအား  ထုတ္သံုး ျပျခင္းမ်ားျဖင္႔ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္လာမွဳမ်ားအတြက္ စနစ္တက် အကြက္ခ်ကာ အေရးခင္းငယ္ေလးမ်ားအား ဖန္တီးေပးသည္။ ယခု ရခိုင္ေဒသ၊ လက္ပံေတာင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း စေသာစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ငါးပြက္သကဲ႔သို႔ ပြက္ထမွဳမ်ားအား ဖန္တီးကာ အကြက္ရိုက္ စမ္းသပ္ ေလသည္။
 
(၄) ဖန္တီးမွဳ
ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသား လယ္သမား အလုပ္သမား ၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင္႔ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးတို႔အား စည္းလံုးညီညြတ္မွဳအား မည္မ်ွရိွသည္ကို စမ္းသပ္မွဳမ်ား ဖန္တီးေလသည္။ လက္ပံေတာင္း အေရးခင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စည္းလံုးမွဳတခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာ သမားမ်ား စည္းလံုးမွဳတို႔သည္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ အဖို႔ သတိထားစရာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္႔အျပင္ ယခု ေအာင္မင္းတို႔ႏွင္ ေတြ႔ဆံုေနေသာ UNFC ဟုေခၚေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ၏ စည္းလံုးေရး အေနထားမ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ စမ္းသပ္သည္႔ အေနျဖင္႔ ကခ်င္ေဒသစစ္ပြဲအပါ၀င္ ရွမ္းေဒသမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထား ကြဲလြဲေရးမ်ား ဖန္တီးျပီး ပါတီမ်ား အားနည္းလာေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသည္႔ အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင္ ႔ ျပည္မတြင္းမွ ျပည္သူမ်ား မည္မ်ွအေတြးျမင္ တူညီၾကသည္ကို မီဒီယာ နာမည္တုမ်ားႏွင္႔ မဟုတ္မ မွန္ သတင္းျဖန္႔ထုတ္ကာ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္မႏွင္႔ ျပည္ပ အတိုက္ခံတို႔ အခ်ိဳ႔ေသာ အယူဆ ကြဲလြဲမွဳမ်ားတြင္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ဘက္က အသာစီး ရေနၾကသည္။
 
(၅) လုပ္ၾကံမွဳ
အာဏာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ သိမ္းယူႏိုင္ရန္ လုပ္ၾကံမွဳသည္ ေရွးယခင္ကပင္ ထြန္းကားခဲ႔သည္။ ယခု လုပ္ၾကံမွဳတို႔သည္ကား ေရွးယခင္က လုပ္ၾကံမွဳမ်ားႏွင္႔ အလြန္ ျခားနားကြဲျပားေလသည္။ အတိုက္ခံမ်ား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္၇ွင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေသာ လုပ္ၾကံမွဳမ်ားအပါ၀င္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လညး္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၀န္ၾကီးမ်ားအား အနားေပးျခင္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မျပီးဆံုးႏိုင္ေသာ တရာစီရင္ေရးမ်ားျဖင္႔ ဖန္တီး ဖယ္ထုတ္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ ကင္းလြတ္ေသာ အမိန္႔မ်ားျဖင္႔ ဖယ္ရွားျပသျပီး ျပည္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မွဳမ်ား ပေပ်ာက္ကာ၊ ယံုၾကည္မွဳမ်ား ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပသလာ သည္ကို သိသာျမင္သာ ေနသည္။
 
(၆) ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ
ထိန္းခ်ဳပ္မွု အပိုင္းတြင္ ကိုယ္႔လူသူ႔ဖက္သို႔ ထိုးသြင္းေသာ နည္းျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီးမ်ား အတြင္းသို႔၄င္း လူမွဳေရး အသင္းဖြဲ႔အပါ၀င္ သံဃာေတာ္မ်ား အၾကားတြင္းသို႔ ပံုစံေပါင္း ေထာင္ေသာင္း မ်ားစြာျဖင္႔ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ႏွင္ ၄င္းတို႔၏ အားျပဳပါတီ ၾကံ႔ဖြတ္ ပါတီ၀င္မ်ားအား အသံုးခ်ကာ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လိုအပ္လာသည္ႏွင္႔ ခ်က္ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အစီမံမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အေတာ္ပင္ ထင္ထင္ရွား၇ွား သိသာလာသည္၊ ၾကံံ႔ဖြတ္ ေဘာင္းဘီခ်ြတ္မ်ားႏွင္႔ စစ္၀တ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အသာစီး ေနရာယူထားခြင္႔အား ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံေအာင္ အျခားေသာ အရပ္၀တ္မ်ား ျဖစ္သည္႔ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား စနစ္တက် ၾကိဳးကိုင္ ထားႏိုင္ေနသည္။ ၾကံဖြတ္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင္႔ ၾကံဖြတ္ ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္ေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ တံခါးမရိွ ဓားမရိွ အခ်ိန္မေရြး ေတြ႔ဆံု ၀င္ထြက္ ေနမွဳမ်ားျပဳလုပ္လာ ေနၾကသည္။ အဆိုပါ အခ်င္းရာသည္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔အဖို႔ ပိုကာပိုကာ အသာစီးရေန၏၊
 
(ရ) ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွဳ
ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ရန္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ႔ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ျပီးလင္႔ကစား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လက္ရိွ ဘဏၰာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္မွဳ၊ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ၊ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥတို႔ျဖစ္၏၊ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းခ်ိန္က ေန၀င္းႏွင္႔ ေဆြးေႏြးအကြက္ခ်ခဲ႔ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုကဲ႔သို႔ မစဥ္းစားေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသိမ္းျပီးေသာ ကာလ၀ယ္ ၀န္ထမ္း ယႏၱယား ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အခက္ခဲ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြၾကရျပီး တရုတ္အား ေခ်သလံုး သြားဖက္ခဲ႔ၾကရသည္႔ အျပင္ ၄င္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေငြေခ်းလို႔ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏွင္႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထံ ေအာက္က် ေနာက္က်ခံကာ ေငြေခ်းခဲ႔ရသည္႔ သင္ခန္းစာမ်ား ရိွခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အားနည္း အက်ဥ္းတန္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ အတိုက္ခံ ျပည္သူဘက္က အားသာခဲ႔ရျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မွဳမ်ား ႏွင္႔ စီးပြါးေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားအား ဒီေရတက္သကဲ႔သို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ ယခုအခါ အတိုက္ခံမ်ားကို ပြဲထုတ္၊ပြဲလန္းမ်ား လုပ္ေပးျပီး ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား အရွင္းပေပ်ာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ၾကိဳးစားလာျပီး စစ္ရာဇ၀င္ လူဆိုးၾကီးမ်ား ခိုးခဲ႔သံုးခဲ႔ေသာ ေၾကြးျမီမ်ား အားလံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၉)ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ္ပစ္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လာၾကေလသည္။ ႏိုုင္ငံတကာက ေၾကြးျမီမ်ားႏွင္႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား အတားဆီးသည္ ေနာက္တၾကိမ္ လိုသလို အာဏာ သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ ၾကီးမားေသာ အေႏွာင္႔ယွက္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ယခု စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သင္ခန္းစာ ယူထားၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုတၾကိမ္ အာဏာသိမ္း၇န္ အားထုတ္မွဳသည္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ၄င္းတို႔ စစ္တပ္ အရာရိွတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ခ်ိန္ခြင္လ်ွာ အသာထြက္ေရးအတြက္ ယခင္ထက္ ႏူးညံ႔ညင္သာျပီး  လူထုပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင္႔ ရပိုင္ခြင္႔တို႔သည္ အာလံုး ဆံုးရံွဳးသြားရျပီး ၄င္းတို႔ စစ္အုပ္စုကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျခလြန္လက္လြန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ထားျပီးျဖစ္ေသာ အေျခေနမ်ားေၾကာင္႔ ေထာက္ခံ က်ားကန္ ေပးထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း အတိုက္ခံႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔အေသးစိတ္သိျမင္ျပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္လ်ွင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အတြက္ အနာဂတ္ ေကာင္းတခု တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ သာသာကေလး တိုင္းျပည္ အာဏာအား လွလွပပ စကားလံုးေလးမ်ားျဖင္႔ ျပန္လည္ သိမ္းယူဖို႔ တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ သိသာျမင္သာေအာင္ စူးစိုက္ၾကည္႔မည္ဆိုပါက အထက္တြင္ တင္ျပခဲ႔ေသာ အခ်က္လက္မ်ားထက္ပင္ ေလးနက္ေသာ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားစြာ ရိွေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရျပီး….အာဏာသိမ္းဖို႔ အခြင္႔သာလာေနျပီေလာ? ဟုပင္ ေမးခြန္းထုတ္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါ၏၊
 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
မတ္လ ၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ညေန ၆ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ေရးပါသည္။

0 comments: