Monday, February 25, 2013

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆုိတာ တင့္သင့္မွ်တတဲ့ အာဏာ ခဲြေ၀ေရးသာ ျဖစ္တယ္၊ ခဲြထြက္ေရး မဟုတ္ပါ။


ကမာၻမွာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္က်င့္သုံးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး၊ လူေနမႈဘ၀ စိတ္ခ် လုံၿခဳံမႈ ရေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာျခင္း ဆုိတာက တမ်ဳိးပါ။ နယ္ေျမေဒသ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈကုိ ရႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ စိတ္ခ်လုံၿခဳံျခင္း၊  စိတ္ေက်နပ္ဘြယ္ေ ကာင္းျခင္း၊ စိတ္ခ်ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ပုိင္ဆုိင္လာျခင္း၊ ဥစၥာဓန ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ စသည္မ်ားမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ျခင္းနဲ႔ မတူပါ။ စနစ္ေကာင္းရင္ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ ျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္စရာ မလုိေတာ့ပါ။

စင္ကာပူ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား စည္းစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ ပထ၀ီ အေနအထားမွာ မ်ားစြာ မူတည္ေနပါတယ္။ မလကာ ေရလက္ၾကားမွာ ဂိတ္မွဴးျဖစ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးမုိ႔၊ အလုိလုိ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေပါက္ေနတယ္ လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ စင္ကာပူ တဖက္ကမ္း နီးနီးေလးမွာ ရွိတဲ့ အင္ဒုိနီးရွား ကၽြန္းလဲ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာေတြ ဘာလုိ႔ မ၀င္သလဲ၊ ဆုိေတာ့ စည္းစနစ္ ရဲ႕ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈက ကြာသြားျပန္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတခု ႀကီးပြါးတုိးတက္ဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ အဲဒီႏုိင္ငံကုိ လည္ပတ္ ေစတဲ့ စက္ေခါင္း ျဖစ္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ စနစ္တခု ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ မေလးရွားကုိ ႀကီးပြါးတုိးတက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္က်င္းေပး သလုိ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိလဲ စူပါ ပါ၀ါ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ ေပးသည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကဲြျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ အတုအေယာင္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္လုိ႔ နာမည္တပ္ထားေသာ္လည္း၊

တကယ့္တကယ္ ေတာ့ အာဏာရွင္ စနစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခုေနာက္ပုိင္း က်န္ရွိေနေသာ ရုရွားေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပုိမုိ ပီျပင္လာ၍ ခဲြထြက္မည့္သူမ်ား ေပၚမလာေတာ့ပါ။

ဖက္ဒရယ္ ကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက အခ်က္ေတြမွာ

(၁) တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိျခင္း။ (အခု ျမန္မာ ျပည္မွာ ရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္။)

(၂) ဗဟုိအစုိးရ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ား ဆုိ၍ လြတ္ေတာ္မ်ား သီးသန္႕ရွိျခင္း။ (အခု ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ အတုအေယာင္ပဲ ရွိေသးသည္။)

(၃) ဗဟုိအစုိးရ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရ အၾကား အာဏာခဲြေ၀မႈ (၀ါ) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ (ဘက္ဂ်က္၊ အခြန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဥပေဒ ေရးဆဲြထားျခင္း။ ဒီေနရာမွာ ညီမွ်မႈ ရွိရမည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အရေတာ့ ညီမွ်မႈ လုံး၀ မရွိပါ။)

(၄) အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေအာက္ေျခမွ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။ (၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္တယ္။ အမွန္ဆုိရင္၊ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ သမၼတက ခန္႔အပ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ ျပည္သူမ်ားက တုိက္ရုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ကုိလည္း အဆုိပါ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ ပါ၀င္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား တုိက္ရုိက္ မဲေပးျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။)

(၅) ျပည္သူ႕ ရဲ ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေရးတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ နယ္ခံမ်ားကုိ ဦးစားေပး လြတ္လပ္စြာ ၿပဳိင္ဆုိင္ေစၿပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဗဟုိအစုိးရ တုိက္ရုိက္ ကြပ္ကဲရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိမူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မည္သူမဆုိ လြတ္လပ္စြာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပဲြမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားရန္ ျဖစ္သည္။

(၆) စစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ တုိင္းရင္းသား နယ္ေစာင့္တပ္မ်ား) ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ကက္ဘိနက္ အဖဲြ႕မွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (၀ါ) စစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠဌ ရာထူးကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၿပီး ျပည္သူက တုိက္ရုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ သည္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္သင့္သည္။

(ရ) ျပည္သူ႕ရဲ သည္ အာဏာရ အစုိးရက တုိက္ရုိက္ ကြပ္ကဲေသာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ သီးသန္႕ ရပ္တည္သင့္သည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ မရွိသင့္ပါ။

(၈) ရုံးသုံးစာကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ား စာေပမ်ားကုိလဲ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ နယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳခြင့္ ရွိေရး။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိင္း အတြက္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ခြင့္ ျပဳေရး၊ ထုိအမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရ ပညာေရး ၀န္ႀကီးမွ တုိင္းရင္းသား စာေပ ဌာနမွဴး ခန္႔ထားၿပီး တာ၀န္ယူခုိင္းရင္ လက္ေတြ႕ တုိင္းရင္းသား စာေပမ်ားကုိ အားေပးရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ မျပင္ပဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လုိမွ ဖက္ဒရယ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္၊ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ကုိ ျပင္ရမည္။ ဒါမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္လာမွာ အမွန္ပါ။


Copy from - Duwa Kachin

0 comments: