Friday, January 25, 2013

၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရ......

၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ B.Econ(stat) တတိယႏွစ္  
ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရ......

ယေန႔ ၂၄.၁.၂၀၁၃ တြင္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး)ကို ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ တတိယႏွစ္ B.Econ(stat) သင္တန္းကို Y.I.E (ရန္ကုန္စီးပြားေရး) တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းအဆင့္(၁) ဦးသန္းစိုးဦး
ႏွင့္သင္တန္းေရးရာမွ ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးတင္ေအာင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံု
စကားေျပာခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ က်ေနာ့္အား တတိယႏွစ္ပံုမွန္
အတန္းမွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရျပီး
အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ ညြန္ၾကားခ်က္စာ အား
ေပးခဲ႔ပါသည္။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔သင္တန္း(Day)အား တက္ေရာက္
ခြင့္မျပဳခဲ႔ရပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆရာတို႔အေနႏွင့္ မသိပါေၾကာင္း ယခုညြန္ၾကားစာကိုသာ လက္ခံရရွိပါ
ေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္
ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း
ေက်ာင္းျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္အခါ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္လုိက္ပါ အပ္ႏွံျပီး
ခံဝန္ကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္
အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အသိေပး
လိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္
ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမွဳ ျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ခံခဲ႔ရစဥ္က မျပီးျပတ္ေသးေသာ ေန႔သင္တန္းကိုသာ ဆက္လက္တက္ေရာက္
နိုင္ေရး ထပ္မံၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေဝးသင္တကၠသိုလ္စီးပြားေရးဘာသာရပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္၃ႏွစ္တိတိ
ၾကိဳးစားသင္ယူခဲ႔ရေသာ Institute မွေပးမည့္ B.Econ(stat) ေမဂ်ာလံုးဝ
မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ရိုးမ်ား လံုးဝမတူညီ
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၄င္းအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ကို
လံုးဝ(လံုးဝ) တက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ႔ပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ ဟု
ေၾကြးေၾကာ္၍ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားကိုပင္ နာမည္ပ်က္စာရင္း
(BlackList)မွပယ္ဖ်က္ေပးျပီး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္
ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယၡဳကဲ႔သို႕ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္
လာေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူနိုင္ေရးအား
ျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။
ယၡဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေၿမာက္လာေသာ
ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း
၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနဆဲဘာသာရပ္ အတန္းမ်ားတြင္
ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္
ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼ အပါအဝင္
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္
ေလ႔လာေနသူမ်ားအားလံုး ထံသို႔ ထပ္မံအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္သူေမာင္ 3rdyear B.Econ(stats.)Y.I.E 2007.Sep
 
၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ B.Econ(stat) တတိယႏွစ္   ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရ......

ေန႔ ၂၄.၁.၂၀၁၃ တြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး)ကို ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တတိယႏွစ္ B.Econ(stat) သင္တန္းကို Y.I.E (ရန္ကုန္စီးပြားေရး) တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းအဆင့္(၁) ဦးသန္းစိုးဦး ႏွင့္သင္တန္းေရးရာမွ ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးတင္ေအာင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံု စကားေျပာခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ေ တြ႕ဆံုရာတြင္ က်ေနာ့္အား တတိယႏွစ္ ပံုမွန္ အတန္းမွာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရျပီး အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပ ညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ ညြန္ၾကားခ်က္စာ အားေပးခဲ႔ပါသည္။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔သင္တန္း(Day)အား တက္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ႔ရပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆရာတို႔အေနႏွင့္ မသိပါေၾကာင္း ယခုညြန္ၾကားစာကိုသာ လက္ခံရရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေက်ာင္းျပန္လည္ အပ္ႏွံသည့္အခါ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ လုိက္ပါ အပ္ႏွံျပီး ခံဝန္ကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အသိေပးလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမွဳ ျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ႔ရစဥ္က မျပီးျပတ္ေသးေသာ ေန႔သင္တန္းကိုသာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္နိုင္ေရး ထပ္မံၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ၃ႏွစ္ တိတိ ၾကိဳးစားသင္ယူခဲ႔ရေသာ Institute မွေပးမည့္ B.Econ(stat) ေမဂ်ာလံုးဝ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ရိုးမ်ား လံုးဝ မတူညီသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၄င္းအေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ကို လံုးဝ(လံုးဝ) တက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ႔ပါသည္။

 နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခတ္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားကိုပင္ နာမည္ပ်က္စာရင္း (BlackList)မွပယ္ဖ်က္ေပးျပီး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယၡဳကဲ႔သို႕ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္လက္ သင္ယူနိုင္ေရးအား ျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

 ယၡဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေၿမာက္လာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကား ေနဆဲဘာသာရပ္ အတန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရေရးအတြက္ လက္တ ြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼ အပါအဝင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ႔လာေနသူမ်ား အားလံုး ထံသို႔ ထပ္မံ အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
စည္သူေမာင္ 3rdyear B.Econ(stats.)Y.I.E 2007.Sep

0 comments: