Saturday, March 31, 2012

သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း၏ မ ရွဳပ္လုိ႔ မီး ရွဳိ႕လုိက္ရတဲ့ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း အရွုပ္ေတာ္ပုံအပုိင္း (၁)

၂၆-၃-၂၀၁၂ ေန႔က သီလဝါ မီးေလာင္မႈ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပံု China News

ရွဳပ္လုိ႔ မီး ရွဳိ႕လုိက္ရတဲ့ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
အရွုပ္ေတာ္ပုံအပုိင္း (၁)
March 31, 2012  
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း၏ အရွုပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမွ ပံ့ပုိးထားတဲ့ စာရင္း ကြာဟမွုမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂၆-၃-၂၀၁၂ ေန႔ ညေန ပုိင္း မွ ၂၇-၃-၂၀၁၂ ေန႔ နံနက္ ေစာေစာအထိ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္း တြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ရန္ စုပုံထားသည့္ ကြ်န္းသစ္လုံးၾကီးမ်ား မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သစ္ဆိပ္မ်ားတြင္ မီးမၾကာခဏ ေလာင္ကြ်မ္းေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခု ေလာင္ကြ်မ္းမွဳမွာ ျမန္မာ နုိင္ငံတြင္ အၾကီးမားဆုံး ေလာင္ကြ်မ္းမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကြ်န္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၈၁၀၀ ေလာင္ကြ်မ္း ေၾကာင္း စာရင္းေဖၚျပခဲ့ျပီး ဆုံးရွုံးမွဳတန္ဖုိးမွာ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀ေက်ာ္ခန္႔နွင့္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ကုိးသန္းနီးပါးခန္ ့ မီးေလာင္ ဆုံးရွုံးခဲ့ရေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းမီးေလာင္မွဳမွာ ဦးေတဇ ပုိင္ ထူး Co ပုိင္ သစ္မ်ားဟု ျပင္ပတြင္ သတင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရပုိင္ သစ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ နုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ သစ္ေရာငး္ခ်ရာတြင္ သေဘာၤတင္ရုံနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ပုိင္သစ္မ်ားဟု ေျပာဆုိမရပဲ၊ ျပည္ပသုိ႔ သေဘာၤထြက္ခြာျပီး ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ ၁၂ မုိင္ေက်ာ္လြန္မွ သာ သစ္လုပ္ငန္းက ယင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ထံသုိ႔ Invoice ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ Invoice ရမွ သာလွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္ပုိင္ ျဖစ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ သစ္လုံးတန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ စုပုံထားသည့္ အနက္မွ ယခု ေလာင္ကြ်မ္းမွဳ သည္ တန္ ၈၁၀၀ ဟု ျပေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္ ၈၁၀၀ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း မရွိပဲ စာရင္း ပုိျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းမီးေလာင္ကြ်မ္းမွုတြင္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမး္ သစ္လံုးေရာင္းဌာန တာ၀န္ ခံ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဒု အေထြေထြ မန္ ေနဂ်ာ ဦးတင္ဦး ၊ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးေက်ာ္  ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ရီ တုိ႔တြင္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း လူမ်ားမွာ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း ၏လူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္အတြက္ ယင္းမီးေလာင္ဆုံးရွုံးမႈမွာ စာရင္းေဖ်ာက္မွု သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ ။

လတ္တေလာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ျပည္ပသစ္လုံးအေရာင္းဌာန ၁/၂/၃ ဟု ရွိရာ တြင္ အေရာင္းဌာန ၁ ႏွင့္ ၂ မွာ ကြ်န္းသစ္အေရာင္းဌာနမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အေရာင္းဌာန ၃ မွာ ပ်ဥ္းကတုိး အေရာင္းဌာန မ်ားျဖစ္သည္္။ ျပည္ပ အေရာင္းဌာန ၃ မွ ပ်ဥ္းကတုိး တန္ ခ်ိန္ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပအေရာင္းဌာန ၁ / ၂ တုိ႔မွ ကြ်န္းတန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ စုစုေပါင္း တန္ ခ်ိန္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကြာျခားေနျပီး အေရးယူနုိင္ျခင္း မရွိေသးသလုိ စစ္ေဆးရျခင္း မရွိေသးေသာ သစ္လုံးတန္ ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေသးသည္ ။

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စာရင္းကြာဟ မႈမ်ား ႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ဆုံးရွဳံးမွုမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ၾကီး ႏွင့္ စီးပြားေရးဖက္ Great Apex Co,Ltd မွ ခ်စ္တီးကုလား ဦးေအးေမာင္တုိ႔၏ အလြဲသုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြင္း ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္းကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကိးအျဖစ္ တာ၀န္မေပးခင္ ကတည္းက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လက္ထက္ကတည္းက တပ္မေတာ္ ေဂါက္ကြင္း (ရန္ကုန္ ) တြင္ Golf Carry ေက်ာနံပတ္ ၀၄၉ မသန္းသန္းညြန္ ့ႏွင့္ ညွိစြန္းခဲ့ျပီး တုိက္ခန္း ရွစ္ ခန္း ၊ အင္းစိ္န္ေစ်းတြင္ ေရႊဆုိင္တစ္ဆုိင္၊ ၂၀၁၁ ႏွစ္ဆန္း ပုိင္းက ပဲခူးသစ္ ထုတ္လုပ္ေရး - ေရာင္း/ စက္သို႔ မသန္းသန္းညြန္႔ နာမည္နွင့္ သစ္ေရာင္းခ်ေပးရန္၊ ဦး၀င္းထြန္း၏ လက္မွတ္ျဖင့္ မျဖစ္မေနေရာင္း ခ်ေပးရန္ မွတ္ခ်က္ေရးထုိး ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု မသန္းသန္းညြန္႔ အင္းစိန္ ေစ်းမွ ေရႊဆုိင္ကုိ ေရာင္းခ်ျပီး ဦး၀င္းထြန္း ႏွင့္ ညွိစြန္းေနသည့္ အေၾကာင္း ေဖၚေကာင္လုပ္ ေနေသာ သူမ၏ ခင္ပြန္းကုိ Taxi ကားတစ္စီး ၀ယ္ေပးထားရေၾကာင္း သိရသည္။ ေဂါက္ကြင္းတြင္လည္း သန္းသန္းညြန္႔ပုိင္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ဖြင့္ေပးထားသည္ ဟုသိရသည္။
 
 
လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးျဖစ္လာသည့္အခါ ဦး၀င္းထြန္းသည္ Golf Carry မသန္းသန္းညြန္႔ႏွင့္ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္ ရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ား အတြက္ပါ ပံ့ပုိး ညွိစြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ သစ္ကုန္သည္ မဟုတ္သူ မင္းသမီး နန္းဆုရတီစုိးကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း က whole sale ျဖင့္ ကြ်န္းသစ္ တန္ ၅၀၀ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ပါမစ္အတြက္ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွဳန္းျဖင့္ မင္းသမီး နန္းဆုရတီစုိး က အျမတ္ ရခဲ့ျပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းႏွစ္ေထာင္ ရရွိေအာင္ ပ့ံပုိး ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ယင္း သိန္းနွစ္ေထာင္ျဖင့္ ၃၀-၁၀-၂၀၁၁ ေန႔တြင္ နန္းဆုရတီစုိးက Hotel တစ္ခုတြင္ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အသံစီးရီး ထြက္ခဲ့သည့္ သူမ၏ မုိးမျမင္ေလမျမင္ ေတးစီးရီးကုိ MTVနွင့္ VCD ခ်ပ္မ်ား ထုတ္ရန္ ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူမ၏ မုိးမျမင္ေလမျမင္ ေတးစီးရီး VCD ခ်ပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ျပီးသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ မင္းသမီး နန္းဆုရတီစုိးတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ခ်ိန္းဆုိ ေတြ႔ဆုံကာ အပန္းေျဖ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္ ။

လက္ရွိ အကယ္ဒမီ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္အား တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ႏွဳန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ ေဒၚလာ ေျခာက္ေသာင္း ပံ့ပုိး ေပးလွ်က္ရိွျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးနွင့္ အထက္အဆင့္ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ဦး၀င္းထြန္း၏ ပါတီပြဲမ်ားတြင္ ပင္တုိင္ဧည့္ခံေပးရန္ စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ စာရင္းစစ္မရွိပဲ ထင္တုိင္းၾကဲ ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

အဆုိေတာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေပးခဲ့ေသာ Great Apex Co,Ltd မွ ခ်စ္တီးကုလား ဦးေအးေမာင္အား ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ အစဥ္အလာျဖစ္ေသာ သစ္ေရာက္ေငြေခ် စံနစ္အစား ဖားအံသစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ တဆင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဘ႑ာေရးဌာန ရုံးခ်ဳပ္က က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ကုိ စရံေငြအျဖစ္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀န္ၾကိးဌာနမ်ား၏ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ ျပည္သူ႔လႊႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း ကလညး္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကြာျခားေနေသာ သစ္တန္ခ်ိန္ မ်ားအား စာရင္းေဖ်ာက္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း၏ လူယုံ သီလ၀ါ သစ္ဆိပ္ တာ၀န္ခံ ျပည္ပသစ္လုံး ေရာင္းဌာန မွ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္သိန္းအား စာရင္းေဖ်ာက္နုိင္ေရး စီစဥ္ညႊန္ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထပ္မံရရွိမည့္ သတင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
Copy from - demowaiyan

0 comments: