Tuesday, March 22, 2011

ဖူကူးရွီးမရွိ ပင္လယ္ေရမွာ ေရဒီယိုၾကြ အိုင္အိုဒင္းႏွင့္ စီစီယမ္အတိုင္းအတာ ျမင့္တက္လာ

ယေန႕သတင္း

ညူကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုသို႔ တနလၤာေန႔ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာက္ရွိေအာင္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးသတ္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လြားရန္မွာ တြန္႔လိမ္ ေကာက္ေကြးေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႔တ၀က္ ေပ်ာ္က်ေနေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားက ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ကိုျဖစ္ေစသည္။

အပူလြန္ကဲေနေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီး ေလာင္စာေခ်ာင္း သိုေလွာင္ ကန္မ်ား အတြင္းမွ ေရဒီယို စိမ့္ထြက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေရေအး လည္ပတ္မႈ စနစ္အတြက္  ေမာ္တာမ်ား၊ အဖြင့္အပိတ္အဆို႔ရွင္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္အားေပး ခလုပ္မ်ားကို ဓါတ္အား ေရာက္ရန္မွာ ငလွ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ခဲ့ေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆ လံုး စလံုးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ သီအိုရီ အရလည္း လိုအပ္ေပသည္။

အစကတရက္အတြင္း ေရလည္ပတ္မႈစနစ္ကိုစတင္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိုေက်ာ္လြန္ ရန္သတင္း ပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမည္ထင္ရသည္။

ႀကီးမားေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရယ္က ညူကလီယား ဓါတ္အားေပး စက္ရံုကို မိမိတို႔ မေမ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ အ တိုင္းအတာ တရပ္သို႔ ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္ ဟု ညူကလီးယားႏွင့္ စက္ရံုမ်ား လံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ  ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရမွဴး Hidehiko Nishiyama ကေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ အခက္အခဲတခုမွာ ဓါတ္ေပါင္းဖို၂ ရွိ ေရလည္ပတ္မႈ စနစ္ရွိ အဓိကပန္႔ မ်ားမွ ဆက္လက္ အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အစားထို ျပင္ဆင္ရန္ လိုသည္။ ပန္႔အသစ္မ်ားကို  အေရးတႀကီး မွာေနရသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္မည္ မသိႏိုင္ေသး။

တာ၀န္ရွိသူတဦးက လွ်ပ္စ္ဓါတ္အားကိုဖြင့္၊ ပန္႔မ်ားကို အစားထိုးလည္ပတ္၊ ဓါတ္ေပါင္းဖိုႏွင့္ ေလာင္စာသို  ေလွာင္ကန္မ်ားအတြင္း ပင္လယ္ေရ အလံုအေလာက္ ထည့္ႏိုင္ပါက  တရက္တာအတြင္း အပူရွိန္ကို လံုၿခံဳမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ၿပီး အေအး လည္ပတ္မႈ အဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းႏွိင္မည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက လက္ရွိ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လူအား၊ စက္အားျဖင့္ ေရပက္ရန္သာ ရွိဟုဆိုသည္။

U.S. Nuclear Regulatory Commission မွအရာရွိတဦးက ဓါတ္ေပါင္းဖို ၁၊၂ ႏွင့္ ၃ မ်ား အားလံုးပင္ မေၾကာရိုးမ်ား ပ်က္စီး၊ သို႔ေသာ္ ျပင္ပအခြံမွာ မပ်က္ေၾကာင္း၊

အေကာင္းျမင္ဘက္က ၾကည့္ပါက အရာရာအားလံုးမွာ တည္ၿငိမ္မႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ၿပီဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆို။

တနလၤာေန႔က ဓါတ္ေပါင္းဖို ၃ တြင္ အသံုးျပဳၿပီး ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ား သိုေလွာင္ရာကန္မွ မီးခိုမ်ား ထြက္လာ ၍ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေဘးလြတ္ကင္းရာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ခဲ့ရ၊

ဖူကူးရွီးမရွိ ပင္လယ္ေရမွာ ေရဒီယိုၾကြ အိုင္အိုဒင္းႏွင့္ စီစီယမ္အတိုင္းအတာ ျမင့္တက္လာ၍ အစိုးရမွ ပင္ လယ္အစားအစာမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္လိုဟု တိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွိသည္။

ဂ်ပန္၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္မွ တင္သြင္းေသာ အစားအစာ အားလံုးကို  စစ္ေဆးရန္ ညြန္ၾကား ထားသည္။ ကမၻာက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) ကလည္း ဂ်ပန္အစိုးရ အေနျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ တိုင္းထြာမႈမ်ားျဖင့္ လူထုကို အာမခံမႈျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အဆိပ္သင့္မႈမွာ နိမ့္ေသာအဆင့္ရွိၿပီး အလြန္အကၽြံ မစားသံုးပါက လူ၏က်န္း
မာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ မရွိေၾကာင္းေျပာဆို၊ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ထုတ္လႊင့္ေသာ ေရဒီယို ဓါတ္ၾကြ မႈအတိုင္းအတာ၊ အခ်ိဳ႔ အစားအစာမ်ားကို မေရာင္းခ်ရန္ တားျမစ္မႈႏွင့္ တခ်ိဳ႕ လူထု၏ စိုးရိမ္မႈကို တိုးပြါးေစၿပီး အေျခအေနကို ပို၍ဆိုး၀ါးေစသည္။

ေဇာ္မင္းခိုင္
၂၂-၃-၂၀၁၁(၁၈း၃၀ နာရီ)

0 comments: