Tuesday, March 29, 2011

အလြန္ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ လြင့္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ပလူတိုနီယမ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း အဆိိုးဆံုးေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ နပန္းလံုးေနရေၾကာင္း
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါလီမန္တြင္ ေျပာၾကား
ယေန႕သတင္း

အနည္းငယ္ေသာ အဆိပ္ျပင္း ပလူတိုနီယမ္မ်ား ဖုကုရွီးမား အနုျမဴဓါတ္အားေပး စက္ရံုးအတြင္း ေနရာမ်ား
စြာ စိမ့္၀င္ ျပန္႔ႏွံ ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရ အႏုျမဴလံုၿခံဳေရး အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုရာတြင္ လူသားမ်ားအတြက္ အႏ ၱရယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း  ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ား ေပ်ာ္ဆင္းရာမွ ေရဒီယို ဓါတ္သင့္ပစၥည္း ယိုစိမ့္မႈမွ စက္ရံုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္လား ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အေျခအေနမွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း ကက္ဗိနက္ အတြင္း၀န္ Edano မွေျပာ၊  ပ်က္စီးမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာ၊ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆ လံုးအေနက္ ၃လံုးမွာ တစိတ္တပိုင္း ေပ်ာ္ဆင္းသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုမွေရဒီယို ဓါတ္ၾကြပစၥည္းမ်ား စိမ့္ထြက္မႈမ်ားက ႏို႕၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေသာက္သံုးေရ မ်ားအထိ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ စက္ရံုႏွင့္ ၁၂မိုင္ ပတ္လည္မွ လူမ်ား ကို ေနအီမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြါရန္ႏွင့္ မစြန္႔ခြါႏိုင္ပါကလည္း  တံခါးပိတ္ၿပီး ေနၾကရန္ တိုက္တြန္းထား၊ ဆက္တိုက္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားက အစိုးရႏွင့္  တိုက်ိဳ လွ်ပ္စစ္အၾကား ေမးစရာေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာၿပီး  စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ စက္ရံုကို အျမန္ဆံုး တည္ၿငိမ္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ျပန္ဆြဲလွ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ အပတ္က အလုပ္သမားမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ဆက္သြယ္ၿပီး အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႔ကို ျပန္ လည္ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို အေအးေပးရန္ ေရစုပ္စက္မ်ားကို စတင္ေသာအခါ အ ေဆာက္အဦ ေအာက္ေျခႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ ပိုက္မ်ား သြားရာေျမာင္းမ်ားတြင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ား၌
 ေရဒီယမ္ ဓါတ္သင့္ေနေသာ ေရမ်ား၀ပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေရဒီယမ္ ဓါတ္သင့္ေနေသာ ေရမ်ားသည္ ေလထုအတြင္း ေရဒီယို ဓါတ္ၾကြမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္းအတာထက္  ၄ဆ မွ် ျမင့္မား သည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ေရမ်ားကို စုပ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ  ေရေအး လည္ပတ္မႈ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အခ်က္၂ခ်က္အေပၚ အသည္းအသန္ စဥ္းစား ေစရန္ျဖစ္ လာပါသည္။ ေရမ်ားကို  ဓါတ္ေပါင္းဖို အတြင္းထပ္ ထည့္သြင္းၿပီး ေလာင္စာ ေခ်ာင္းမ်ား အပူ လြန္ကဲမႈကို ထိန္းမည္လား ႏွင့္ ရွိၿပီးသား မသန္႔ေသာ ေရမ်ားကို စုပ္ထုပ္ၿပီး ေရသန္႕မ်ားျဖင့္ အစားထိုး မည္လား ဆိုေသာ မေ၀ခြဲႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။


ဓါတ္အား သင့္ေနေသာ ေရမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္မွာ ယခုအေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရေအး စီဆင္းမႈကိုလည္း ခ်ိန္ဆႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏူကလီးယား လံုၿခံဳေရးအရာရွိ Hidehiko Nishiyama ေျပာဆိုသည္။ ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားမွ အလြန္ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ လြင့္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ပလူတိုနီယမ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းက ဆိုး၀ါးေသာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဟု Nishiyama ကဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။ ပလူတိုနီယမ္သည္ အဆိပ္အျပင္းဆံုးေသာ ဓါတ္ပစၥည္း တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး  လြင့္ျပယ္မႈ ေႏွးေကြးကာ အႏၱရယ္ရွိေသာ ေရဒီယို ဓါတ္ၾကြမႈကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ တည္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းဓါတ္ေငြ႔ကို ရွဴရွိဳက္မိပါက ရာသက္ပန္ မိမိကိုယ္ထဲတြင္ ရွိေနမည္ဟု Alan Lockwood, a professor of Neurology and Nuclear Medicine at the University at Buffalo and a member of the board of directors of Physicians for Social Responsibility, an advocacy group ကေျပာဆိုသည္။ ႏူကလီးယား အက်ပ္အတည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ္ အျမင့္ဆံုး တပ္လွန္႔မႈႏွင့္ ဂ်ပန္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္အေပၚ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ယေန႔ ပါလီမန္တြင္ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္္္လည္း ေရဒီယို ဓါတ္ျပန္႔ႏွံမႈက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို ေမးစရာျဖစ္ေနသည္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါလီမန္တြင္ ေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း အဆိိုးဆံုးေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ နပန္းလံုးေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေဇာ္မင္းခိုင္
၂၉-၃-၂၀၁၁(၂၁း၃၀နာရီ)

0 comments: