Wednesday, April 21, 2010

စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆိုးဝါးနိမ့္က်ေနေသာ တအာင္းေဒသရိွ ပညာေရး စနစ္အေပၚ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္ ။


Posted By admin on April 20, 2010

တအာင္း လူငယ္မ်ား၏ ယေန႕ထုတ္ျပန္သည့္ အလင္းမဲ့ဘဝ ပညာေရး အစီရင္ခံစာသည္ စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းခ်ဴပ္မႈေအာက္ ဆိုးဝါးနိမ့္က် ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ တအာင္း လူမို်းတို႕ ပညာေရး စနစ္အေျကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္၊ နမ့္ခမ္းနွင့္ မန္တံု စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္မွရြာေပါင္း ၆၁ ရြာတြင္ လူဦးေရ ၁၇၅ ဦးတို႕ကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမွူအေပၚ အေျခခံျပီး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

တအာင္း ေက်ာင္းသားနွွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး၏ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ စစ္အုပ္စု၏ တာဝန္မဲ့မွဳ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ေနမွဳ မ်ားေျကာင့္ တအာင္း ျပည္သူလူထုတို႕၏ဘဝ အနာဂတ္မဲ့ ေနျကရသည္ကို အခ်က္အလက္ စုစည္း တင္ျပထားပါသည္။ တအာင္းေဒသတြင္ စာသင္ေက်ာင္း အနည္းငယ္သာရိွျပီး ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းလည္း မျပည့္စံုပါ။ နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားထားရိွျခင္း၊ ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပညာေရးသင္ေထာက္ကူမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း အစရိွသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ ျပုလုပ္ရာတြင္ မရိွသေလာက္ အလြန္နည္းပါသည္။ ေက်ာင္းသင ္ေထာက္ကူပစၥည္းအတြက္ ပညာသင္ျကားသည့္ တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားထံသာ ေကာက္ခံခဲ့ျကပါသည္။

ေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ၂ဝဝဝ ခုနွစ္တြင္ စတင္ပညာ သင္ျကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ/သား ၁၇၂ ဦးသည္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသူ /သား ၃ ဦးခန္႕သာ ဆယ္တန္းအထိ ေရာက္ရိွသင္ျကားနိုင္ခဲ့သည္ကို အစီရင္ခံစာ အတြက္ ေလ့လာ သုေတသန ျပုသည့္ အဖဲြ႕မွ ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိုအတူ ပညာေရး သင္ရိုးညြန္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမို်းမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားနွင့္ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကို တရားဝင ္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစာ ကိုသာ အေျခခံ အသံုးျပု၍ သင္ျကားေနသည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထက္ စစ္အင္အား ျပင္ဆင္တိုးခဲ့်ေရးတြင္ နိုင္ငံ့ဘဏၭာေငြကို အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳထားျပီး၊ နိုင္ငံထြက္ကုန ္တန္ဖိုး (ဂီ်ဒီပီ) ၏ ၁.၄ ရာခိုင္းနုုန္းသာ ပညာေရးနွင့္ က်န္မာေရးအတြက္ သံုးစဲြသည္ ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပညာသင္ျကားေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားမွာ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ျကံ့ခိုင္ေရးအဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ အတင္း သြတ္သြင္းျခင္းအျပင္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစြာ ခံစားေနျကရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ပညာေရးအေျခအေနမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံေရးအရ အဘက္ဘက္တြင္ ဆိုးရြားစြာ ဆက္လက္ ဖိနိွပ္ခို်းနိွမ္ခံထားရပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အခိ်န္ျကာျမင့္စြာသင္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အတြက္ ဆက္လက္ျပီး တဆင့္ျမွင့္ ပညာသင္ျကားရန္ အေျခအေနလံုးဝ မရိွသေလာက္ နည္းပါးလွပါသည္။ “က်ေနာ္သင္ျကားခဲ့တဲ့ ပညာေရးဟာ က်ေနာ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္နဲ့ ဘာမွ မဆက္စပ္ ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ မွာ ဥပေဒပညာကို သင္ယူခဲ့ျပီး အခုလက္ဖက္ေရာင္းေနပါတယ္။ ပညာေရးဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္လံုးဝ မရိွဘူး။ အခုပညာေရး စနစ္ဟာ အစိုးရကို ေျကာက္လန္႕ေအာင္၊ အမိန္႕နာခံေအာင္ပဲ သင္ေပးပါတယ္။ လာဘ္စားမႈ ေတြလဲ အင္မတန္မ်ားပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံခဲ့သူ လူငယ္တဦးေျပာျပပါသည္။

“နအဖ စစ္အုပ္စု ရဲ့ ပညာေရး စနစ္ကို အခိ်န္မီွျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ပညာေရးဟာအလွ်င္အျမန္ ယိုယြင္း ပ်က္ဆီး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြရဲ့ ပညာေရးအေျခအေနဟာ ဘတ္ဂ်တ္ မရိွလို႕ေက်ာင္းပိတ္တာ၊ဘတ္ဂ်တ္ ေငြေျကး မတတ္နိုင္လို့ ေက်ာင္းထြက္ရတာ၊ ပညာေရးအတြက္ အျခားဘာမွ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမရိွေတာ့တာေတြဟာ လံုးဝစိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းစရာျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု တအာင္းတအာင္းေက်ာင္းသားနွွင့္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး၏ ပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ မိုင္းေမာဝ္ဒါင္း မွ စစ္အုပ္စု၏ မွားယြင္းေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အခိ်န္မွ ျပုျပင္ရန္ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုထားပါသည္။

Contact:
Mai Mao Dang -၆၆-ဝ၈၇ ၅၂၄ ၆ဝ၇၂
Mai Aung Ko – ၆၆-၀၈၀ ၁၁၈၄၄၇၉


သတင္းမွတ္တမ္း ။ www.palaungland.org
PNS-Japan

0 comments: