Tuesday, December 22, 2009

သွ်မ္းျပည္တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ (ဂ်ပန္)၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား

သွ်မ္းျပည္တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ (ဂ်ပန္) သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀ ရက္ေန႕ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ စုေေပါင္းျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ

0 comments: